Universitat Internacional de Catalunya

Dinàmiques de Grup

Dinàmiques de Grup
1
8481
1
Primer semestre
OB
Global Trends
Dinámicas de grupo
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Amb cita prèvia via correu electrònic.

Presentació

 El factor emocional pot perfilar-se o dissenyar-se per a suscitar una sèrie de sentiments en l'audiència. En la comunicació és necessari aprendre a gestionar les emocions, no sols dels espectadors, si no dels futurs professionals dels mitjans. El bon comunicador utilitza el seu cos i la seva ment com a eines de treball en les quals interfereixen els estats d'ànim i sentiments. Resulta necessari, en aquest sentit, dotar als alumnes de recursos necessaris perquè es coneguin a si mateixos i interactuin amb els seus companys aprenent a optimitzar les relacions socials, la seva estabilitat i la seva capacitat comunicativa. Els estudiants que s'enfronten a la seva primera experiència en la universitat solen sofrir petits períodes de crisis i estrès. La presa de contracte, el canvi, la cerca de nous amics, els prejudicis, la timidesa... en aquests moments és quan l'expressió oral comença a prendre major protagonisme i rellevància com a estratègia. Per aquest motiu es planifica res més començar el curs acadèmic. Es pretén, en definitiva, dotar a l'alumne d'eines comunicatives que millorin la seva interacció amb els altres des d'un enfocament professional.

Requisits previs

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius

 • Generar l'autoconeixement en l'alumne.
 • Actitud positiva davant el treball en equip.
 • Ruptura de prejudicis sociales en la presentació dels nous companys. 
 • Gestionar els estats d'ànim. 
 • Pensament proactiu.
 • Consciència d'equip.
 • Optimització de resultats a través de la gestió emocional.
 • Consciència corporal.
 • Coneixement i aplicació de tèniques d'autorelaxació i autoactivació.
 • Coneixement i aplicació de la canalització d'energia.
 • Estimulació de l'autoreflexió.
 • Presa de consciència i reflexió sobre els estats d'ànim d'altres persones.
 • Millora de la presa de decisions, treballar la por a allò desconegut i l'acceptació social.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn

Resultats d'aprenentatge

 • Adquiriran els recursos necessaris per conèixer-se i gestionar les seves emocions.
 • Seran capaços de resoldre positivament situacions de conflicte.
 • Posaran en pràctica el lideratge d'equips i l'obtenció de bons resultats en treballs col·lectius.
 • Treballaran l'automotivació, la cerca de l'excel·lència i la qualitat professional a través de la gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Aprofundiran en la cultura i el pensament contemporani i les seves influències en dinàmiques personals i col·lectives.
 • Coneixeran les lleis que regeixen la producció, distribució i recepció d'informació.
 • Utilizaran les diferents teories que intenten explicar el funcionament dels processos de comunicació en totes les seves dimensions (emissor, missatge, canal, receptor, ús, efecte, etc.).
 • Prioritzaran la creació d'una imatge social i/o corporativa de qualsevol iniciativa amb dimensió pública.
 • Facilitaran les relacions entre persones, grups de persones, institucions, organismes, etc.

A més a més, els estudiants: Desenvoluparan capacitats per relacionar-se amb els altres, treballar en equip, crear sinergies positives i consciència global de la diferència.

Continguts

Treball en equip Motivació Lideratge i gestió d'equips
Resolució de conflictes
Autocontrol

Tècniques de comunicació oral Comunicació no verbal
Presència davant del micro
Presència en càmera

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.3
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.7

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria

L'assignatura s'aprova mitjançant la pràctica de diferents exercicis en grup.

Segona convocatòria

En segona convocatòria el criteri d'avaluació és un únic treball escrit.

 

En tercera convocatòria i posteriors caldrà repetir l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Es recomanarà durant el curs.