Universitat Internacional de Catalunya

Treball Final de Grau

Treball Final de Grau
6
8520
4
Segon semestre
TF
Pràcticum
Treball final de grau
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Cada tutor farà arribar als alumnes que tingui assignats la seva disponibilitat horària per atendre’ls, i la manera de concretar les entrevistes de seguiment del TFG. La responsabilitat d’acudir al tutor és de l’alumne i les conseqüències de no aprofitar les sessions de tutoria també, ja que a quart curs es dóna per suposada l’autonomia per saber quan necessiten ajuda.

 

El tutor té la missió d’orientar acadèmicament els alumnes assignats, a petició d’aquests. Després del tercer Seminari grupal, convé que hi hagi:

   - una primera entrevista amb el tutor per acabar d’orientar la metodologia de treball, bibliografia, etc.

   - una segona entrevista de seguiment i revisió del que s’ha fet.

   - una tercera i última entrevista per revisar el producte i marcar els canvis necessaris abans d’avaluar-lo.

   - L’alumne ha de valorar el temps del tutor portant l’entrevista molt preparada, amb preguntes concretes i ben pensades; si l’alumne no les porta ben preparades, el tutor ho tindrà en compte a l’avaluació dels processos.

   - En qualsevol cas, el tutor pot tenir fins a un màxim de cinc entrevistes amb cada alumne assignat.

   - No es permeten sessions de tutoria a través de l’email o d’altres mitjans similars, ja que solen dificultar la previsió de treball i l’ordre personal del tutor, com la comunicació clara i efectiva. Aquest tipus de tutorització es permetrà als alumnes en mobilitat i de la manera que concreti cada tutor.

   - Els alumnes que no estan en mobilitat, han de fer com a mínim dues tutories presencials per aprovar el Procés.

 

 

Presentació

Es tracta de l’elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context temàtic de la titulació (grau en Educació).

El Treball de Fi de Grau és una matèria del mòdul de Pràcticum, de caràcter globalitzador i orientada a l’avaluació integrada d’algunes competències específiques i transversals associades al títol de mestre/a. El seu objectiu ha d’incloure l’aplicació i la integració de les competències relatives als coneixements (saber), les destreses (saber fer) i les actituds(saber ser i estar) adquirides al llarg de la titulació.

Té assignats 6 crèdits ECTS (dedicació total d’unes 150 hores)

Per fer el seguiment i tenir a disposició els documents necessaris per dur a terme el TFG, caldrà entrar a l'aplicatiu APM al qual s'accedeix desde la intranet.

Cal consultar, a més d'aquesta Guía docent, la NORMATIVA del TFG que teniu al final d'aquesta mateixa Guia Docent.

 

Requisits previs

Una vegada matriculat/da, l’alumne/a haurà de presentar i defensar el TFG en el mateix any acadèmic (és a dir, al 2n semestre de 4t curs), i havent superat la resta de les avaluacions de la titulació, inclòs el Pràcticum-III. Per poder defensar el treball també caldrà tenir superats els nivells de llengua propis del Grau d'Educació.

Objectius

El Treball fi de grau és una matèria del mòdul de Pràcticum, de caràcter globalitzador i orientada a l’avaluació integrada d’algunes competències específiques i transversals associades al títol de mestre/a. El seu objectiu ha d’incloure l’aplicació i la integració de les competències relatives als coneixements (saber), les destreses (saber fer) i les actituds (saber ser i estar) adquirides al llarg de la titulació.

Competències

 • CEM-59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-60 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • CEM-61 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, del d'ensenyament-aprenentatge, mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • CEM-62 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-63 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica.
 • CEM-64 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • CEM-65 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • CEM-66 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • CEM-67 - Aquestes competències, juntament amb les de les altres matèries, han de quedar reflectides en el treball de final de grau com a compendi de la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments descrits.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Continguts

El Treball fi de grau és una matèria del mòdul de Pràcticum, de caràcter globalitzador i orientada a l’avaluació integrada d’algunes competències específiques i transversals associades al títol de mestre/a. El seu objectiu ha d’incloure l’aplicació i la integració de les competències relatives als coneixements (saber), les destreses (saber fer) i les actituds (saber ser i estar) adquirides al llarg de la titulació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)El 7è semestre del Grau tindràs tres Seminaris de formació, dirigits a donar-te ajuda per tal que puguis portar el Treball Fi de Grau a bon port. El tercer Seminari el faràs amb el teu tutor de TFG.

Després del tercer Seminari -ja al 8è semestre- tindràs entrevistes personals amb el teu tutor, que t'assessorarà en la feina que vagis fent.

Hi ha tres modalitats:

  A: Treball escrit en català, defensa oral en castellà i abstract en anglès, català i castellà.

  B: Treball escrit en castellà, defensa oral en català i abstract en anglès, català i castellà.

  C: Treball escrit, defensa oral en anglès i abstract en anglès, català i castellà (modalitat obligatòria per a les mencions  d’anglès).

El TFG ha de suposar un procés de recerca –limitat-, intervenció i/o innovació elaborat pels estudiants, que es converteixi en element clau del seu currículum i al mateix temps permeti avaluar el seu grau d’autonomia.

Al document "Normativa del TFG" trobaràs més especificades les metodologies, activitats formatives, avaluació, tipologies de TFG possibles, etc.; convé que llegeixis amb atenció aquest document.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA:

León, O. i Montero, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y Educación. 4a edición. McGraw-Hill.

Matkovich, S. (2011). Apa Made EasyLINK

Houghton, P.M. et al.(2009). APA: The Easy Way! Flint, Mich. : Baker College. 

León, O. G. (2016). Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 6.ª para los trabajos de fin de Grado y fin de Máster, tesis doctorales y artículos. Cuarta Edición. Madrid: Garceta.

Rossiter, J. (2007). The Apa Pocket Handbook: Rules For Format & Documentation. Dw Publishing Company.

Ruiz Martín, H. (2021), ¿Cómo aprensdemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Graó.

Sánchez, A., Olmos, P., Torrado, M. y García, J. (2016). Trabajos de fin de grado y postgrado. Guía práctica para su elaboración. Ediciones Aljibe.

LINKS:

Guia de les normes APA de la UdG: LINK

Resumen Normas APA LINK

Normas APA LINK

Aspectos generales de estilo APA LINK

The writer’s Handbook LINK

BASES DE DADES:

E-Revistas LINK

APA Style – Quick Answers LINK

Eureca – biblioteca digital LINK

Material didàctic