Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Radiofònica

Comunicació Radiofònica
6
8526
2
Primer semestre
FB
Comunicació persuasiva
Comunicació audiovisual (radio i televisió)
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Cal demanar cita prèviament mitjançant correu electrònic.

Maria Fitó - mfito@uic.es

Presentació

Comunicació Radiofònica és una assignatura de Formació Bàsica, de 6 ECTS, que s’imparteix en el segon curs del Grau de Publicitat i Relacions Públiques, que ens introdueix en l’apassionant món del so, que s'exten al mitjà radiofònic i al podcasting.

Com qualsevol altre mitjà de comunicació, la ràdio te un llenguatge propi, una manera de fer i de comunicar, determinada per unes circumstàncies tècniques i per l´ús dels recursos propis del suport. Totes aquestes peculiaritats són també aplicables a la publicitat.

L’assignatura de Ràdio endinsa de ple als alumnes en el llenguatge i la narrativa sonora. Els mostra com fer servir el llenguatge sonor i com explicar histories a través de la veu, la música i els efectes de so.

Al llarg del curs, els alumnes apendran a escriure i a produïr diferents formats, especialment publicitaris, i es convertiran en professionals 360 graus: en creatius, guionistes, productors, tècnics de so i locutors.  

Requisits previs

 Aquesta assignatura no implica requisits previs.

 

Objectius

 • Exposar les característiques i singularitats de la ràdio en l'ecosistema dels mitjans de comunicació.
 • Aprendre els conceptes bàsics del llenguatge radiofònic i conèixer els mecanismes comunicatius propis del mitjà ràdio.
 • Aprofundir en el procés de producció i articulació de la veu.
 • Conèixer els mecanismes de la locució radiofònica.
 • Entendre i dominar la tècnica de redacció per al mitjà ràdio.
 • Aplicar el coneixement de la locució i redacció radiofòniques a la comunicació persuasiva en aquest mitjà.
 • Aplicar el coneixement de la locució i redacció radiofòniques a la creació i realització de productes publicitaris i promocionals.

 

Competències

 

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
 • 41 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques d'il·luminació i so de la producció cinematogràfica
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 43 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats televisius
 • 44 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases d'elaboració d'un programa televisiu
 • 45 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions de programes
 • 46 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents recursos lumínics, gràfics i de muntatge
 • 47 - Capacitat per entendre i aplicar els processos de creació d'un programa televisiu
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic
 • 55 - Capacitat de concepció i crítica d'un discurs informatiu
 • 60 - Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració
 • 68 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 73 - Coneixement i domini de les tècniques d'acostament a les fonts d'informació
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític

Resultats d'aprenentatge

Un cop acabin l'assignatura, els alumnes seran capaços de:

 • Utilitzar els elements del llenguatge radiofònic (paraula, música, efectes de so i silenci) i combinar-los.

 • Narrar mitjançant els recursos propis del mitjà ràdio.

 • Pensar en el so i aprofitar el seu potencial comunicatiu.

 • Construir espais sonors mitjançant l'ús del llenguatge radiofònic i el muntatge tècnic i expressiu.

 • Utilitzar els processos, formats i estructures de la publicitat radiofònica.

 

Continguts

1. La ràdio com a mitjà publicitari.

2. El guió radiofònic.

3. El llenguatge radiofònic.

4. La locució publicitaria

5. Espai, temps i ritme. 

6. El muntatge.

7. Els formats publicitaris

8. El sector i la indústria radiofònica.  

9. El procès publicitari a la ràdio.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
2,4
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monograficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura consta de:

-       Examen teòric final (40%) 

-       Producció de formats publicitaris (30%)

-       Pràctiques realitzades a classe (30%)

Per superar l'assignatura cal aprovar l'examen teòric final. Per accedir a l'examen cal assistir a un 80% de les classes. La nota obtinguda farà mitja amb la resta dels elements de valoració.

En segona convocatòria, l'avaluació es portarà a terme amb un exàmen teòric.

En tercera convocatòria i següents, l'avaluació és mitjançant un treball. 

S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació a les faltes d'ortografia i el plagi, en exàmens, treballs i pràctiques.   

Bibliografia i recursos

Balsebre, A. (1995). El lenguaje radiofónico. Cátedra.

Gutiérrez, M., Perona, J. (2002). Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Barcelona: Bosch.

Ortiz, M.A. y Marchamalo, J. (1994). Técnicas de comunicación en radio. La realización radiofónica. Barcelona: Paidós. 

Orrantia, A. (2022). ¿Cómo habla tu marca en podcast?: el audio en la estrategia de marketing digital de tu empresa. ESIC Editorial.

Zumeta, G. (2021). La radio. El acompañante silenciado. Madrid: Kailas.

 


Material didàctic