Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Institucional

Comunicació Institucional
6
8532
2
Segon semestre
OB
Creació
Comunicació institucional
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Els dimarts de 12.00 a 13.00 h.

Presentació

Després de 1945, la comunicaicó institucional es va consolidar als Estats Unitas com activitat professional en el mercat de la informació, sense que això signifiqui que va arribar a desenvolupar el seu model definitiu. A Europa, degut a la diversitat cultural i al fet de que totes les nacions han viscut sota un mateix sistema de govern durant el S.XX, l'activitat de comunicaicó institucional ha arribat a diferents nivells de desenvolupament i coineixement. Però, en el s.XXI es pot afirmar que qualssevol insitució tant de caràcter públic com privat, que busqui una certa permanència en el temps, conta amb la figura del director de comunicació per transmetre la seva missió i identitat corporativa.

Requisits previs

No s'exigeixen requisits previs.

Objectius

1r Dominar la comunicació institucional.


2n Conèixer les diferents fases que hi ha en un programes de comunicació institucional.

3t Saber aplicar les principals fases de un pla de comunicació.

4º Reflexionar sobre com practiquen la comunicació diversos tipus d'institucions

Competències

  • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
  • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
  • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
  • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
  • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
  • 78 - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
  • 82 - Capacitat per definir i gestionar els pressupostos de comunicació
  • 95 - Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en el seu àmbit d'activitat

Resultats d'aprenentatge

Estudiaran els principis aplicats de la comunicació institucional.

Entendran els principis de la cultura corporativa.

Dominaran l'estratègia de comunicació.

Gestionaran programes de comunicació institucional.

Continguts

1. Fonaments de la comunicació institucional.

2. Pla de comunicació. 

2.1. Naturalessa del pla de comunicaciò.

2.2. Fases del pla de comunicaciò

3. Programes de comunicació institucional

3.1. Comunicació de crisis

3.2. Comunicació interna


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2,0
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
1,2
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
1,0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1,2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes de primera i segona convocatòria seguiran aquest sistema d'avaluació:

40% examen final. Cal aprovar l'examen final per poder fer mitjana.

60% Exercicis individuals o en grup (20% ejercicios de "focused praxis" y 40% presentación del plan de comunicación).

Els alumnes de tercera convocatòria (i successives) seguiran aquest sistema d'avaluació: 

100% examen final.

En todas las actividades de evaluación se aplicará la normativa ortográfica de la Facultad.


S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d´ortografia i el plagi

Bibliografia i recursos

Bibliografía Obligatoria:

ARGENTI, P. (2014). Comunicación estratégica y su contribución a la reputación, Biblioteca Corporate Excellence, LID Editorial. Capitulo 1

Buil, P, "La comunicación en tiempos de crisis", en Roger, O. y Buil, P. Manual de Comunicación Ambiental, Eunsa, Pamplona, 2014.

SOTELO, C. (2001), Introducción a la comunicación institucional. Ariel. Barcelona, Capítulo 1: "Delimitación conceptual".

Gregory, Anne y Willis, Paul (2019). Liderazgo estratégico y gestión de la comunicación. Ed. Eunsa.

Podéis encontrar estos materiales en la Biblioteca de la UIC.

 

Bibliografía Recomendada:

ARGENTI, P. (2014). Comunicación estratégica y su contribución a la reputación.

AUSTIN, E. y PINKLETON, B. (2003). Strategic public relations management. Planning and managing effective communication programs. Ed. Lawrence Erlbaum Associates. 

CORNELISSEN, J. (2011). Corporate Communication. A Guide to Theory and Practice. London: Sage. 

LOSADA, J.C. Gestión de la comunicación en las organizaciones, E. Ariel, 2004.

Informes anuales:

 European Communication Monitor:  http://www.communicationmonitor.eu/

Material didàctic