Universitat Internacional de Catalunya

Workshop. Llenguatge Publicitari

Workshop. Llenguatge Publicitari
6
8533
2
Primer semestre
OB
Comunicació persuasiva
Workshop. Llenguatge publicitari
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Mitjançant el sistema de cita prèvia per a una correcta organització dels temps.

Presentació

El llenguatge publicitari és la manera d’escriure o parlar (i, de fet, de comunicar-se) amb un objectiu en el 99 % dels cassos: la venda.

És fonamental entendre i aprendre que hi ha dos tipus de llenguatges publicitaris: el que s’utilitza a l’interior de la professió (i que serveix per fer-se entendre en aquest entorn professional) i el que s’utilitza per vendre en cada eina de màrqueting o venda i en cada suport.


 

Requisits previs

No n’hi ha.


Objectius

 • Entendre l’inici d’una campanya: el briefing.

 • Conèixer el llenguatge intern de les agències de publicitat i els seus professionals.

 • Reconèixer els diferents tipus de llenguatge.

 • Saber comunicar un concepte creatiu, un eslògan o un claim.

 • Saber diferenciar els usos que pot tenir el llenguatge publicitari en eines tan diferents com la publicitat convencional, el màrqueting directe, la promocions i el dayketing.

 • Adquirir nocions bàsiques del llenguatge de les presentacions.

 • Tenir la capacitat de treballar en equip en una campanya real.

 

Competències

 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 51 - Capacitat per entendre i aplicar les teories i tècniques de la imatge
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 75 - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat

Resultats d'aprenentatge

 • Expressar idees en textos escrits amb correcció i claredat.

 • Argumentar de manera intel ligible i convincent.

 • Reconèixer els millors anuncis i les tècniques que s’hi han utilitzat.

Continguts

Tema 1. El briefing com a element inicial d’una campanya publicitària. Com s’han d’examinar el producte, el públic, la competència i els mitjans per poder encertar amb el llenguatge publicitari. Cas: desenvolupament del briefing de la campanya de fi de curs.

Tema 2. L’agència com a element físic on es desenvoluparà la carrera professional de molts alumnes. Explicació de les diferents figures que hi treballen i competències i formes de llenguatge habituals en la professió. Pràctica: Què li preguntaries a un director creatiu? I a un director d’art? Visita a la classe de dos professionals d’un nivell alt i amb experiència.

Tema 3. Els tipus de llenguatge publicitari. Què és el llenguatge publicitari com a tal? Explicació de diferents tipus de llenguatge i maneres de comunicar-se amb el consumidor per aconseguir l’objectiu de la venda. Explicació de les figures retòriques més habituals en l’entorn publicitari amb exemples. Altres formes de llenguatge publicitari: racional, emocional i humorístic.

Tema 4. Les promocions. Potser són l’eina que requereix el llenguatge més directe per aconseguir els seus objectius: definició, suports, tipus, mecàniques i curiositats.

Tema 5. El dayketing. Anàlisi de la nova eina de màrqueting que utilitza els dies amb fins comercials. Quins són els millors dies? El dayketing, el branday i els tipus de dies i de productes.

Tema 6. El llenguatge publicitari audiovisual. La publicitat conjunta mitjançant la imatge i el so. Estratègia i tàctica. Fonts d’informació: el briefing, el contrabriefing, la recerca i el posicionament. La reason-why. Per Joan Pau Huizi.

Tema 7. El màrqueting directe. En els inicis de la publicitat, el màrqueting directe es definia com l’eina que utilitzava millor el llenguatge per aconseguir la venda. Cal analitzar aquest llenguatge per saber implementar-lo en un altre tipus d’eines de comunicació amb la mateixa eficàcia.

Tema 7. La posada en escena. Com s’ha de presentar? El llenguatge verbal i corporal, l’audiència i l’esquema de presentació.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 1,0
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 2,2
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,8
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1,0
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTaller: 10

Projecte de final de curs: 50

Examen: 40


Bibliografia i recursos

-       Marketing directo e interactivo (Josep Alet)

-       Libro Blanco del Comercio Electrónico

-       Feedback Marketing Directo e Interactivo (Roger Ortuño)

-       Dayketing (Luiggi Sarrias)

-       505 verdades publicitarias (Prat Gaballí)

-       Creatividad en marketing directo (Santiago Rodriguez)

-       Psicología de la publicidad y de la venta (Alfonso Durán)

-       Merchandising. (Francisco Carlos Diez, Francisco Javier landa y Antonio Navarro)

-       Estimado lector (Óscar Bilbao)

-       Confesiones de un publicitario (David Ogilvy)

-       Redes sociales. Manual de supervivencia para padres (Charo Sádaba y Xavier Bringué)

-       Promociones para vender más (Luiggi Sarrias)

-       Marketing directo son sentido común (Drayton Bird)

-       Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo! (Sergio Rodríguez)