Universitat Internacional de Catalunya

Institucions Jurídic-Polítiques

Institucions Jurídic-Polítiques
6
8536
2
Segon semestre
FB
Societat de la informació i del coneixement
Dret i economia
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Ana Isabel Rodríguez airodriguez@uic.es 

Pere Buhigas pbuhigas@uic.es

Presentació

És una assignatura de Formació Bàsica (FB) de 6 ECTS, que s'imparteix en el segon semestre a segon curs del Grau en Comunicació Audiovisual. Aquesta assignatura pretén introduir els alumnes en el coneixement de les institucions jurídiques i polítiques del nostre entorn, tant a nivell mundial i europeu, com estatal, autonòmic i local.

Requisits previs

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius


Comprendre i dominar concepes bàsics com estat, nació, sobirania, constitució o estat de dret.

Conèixer els principals organismes internacionals i el seu funcionament bàsic. 

Conèixer i ser consicent dels diferents marcs jurídics en què ens movem: lleis universals, normes d'àmbit europeu, d'àmbit estatal, d'àmbit regional.

Comprendre el funcionament bàsic dels principals sistemes democràtics del món.

Entendre el paper de les diferents institucions europees i les competències atribuïdes a cadascuna d’elles.

Conèixer el marc jurídic i polític de Catalunya com a Comunitat Autònoma integrant de l’Estat espanyol en el marc de la UE.

Identificar les formes de la divisió territorial del poder a Espanya.

Conèixer el paper, la regulació i les funcions del Parlament espanyol i les característiques del sistema bicameral.

Conèixer les funcions del govern estatal i autonòmic, i la seva composició.

Conèixer les competències, àmbit i funcions de les principals autoritats de regulació de l’audiovisual en el nostre territori

Competències

 

 

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Un cop acabin l'assignatura, els alumnes hauran:

- Interioritzat una visió complexa de les societats contemporànies

- Entendran el marc jurídic, econòmic i institucional en el que es desenvolupa la seva tasca professional

- Aprofundiran en la cultura i el pensament contemporani i les seves influències en dinàmiques personals i col·lectives

- Facilitaran les relacions entre persones, grups, institucions i organismes

Continguts

I

INTRODUCCIÓ

Tema 1. L’Estat.

Concepte i elements. Estat i nació. L’Estat  de Dret, la democràcia. Tipus d'organització política dels estats.

Tema 2. Elecció i representació.

Constitució. La piràmide jurídica. Sobirania.

II

EL MÓN 

Tema 3. Organismes internacionals.

Tipus. Tractats internacionals. Organismes econòmics. Organismes de defensa. El sistema de Nacions Unides: estructura i funcionament.

Tema 4. Sistemes presidencialistes i parlamentaris.

El model presidencialista: els E.U.A.

El model parlamentari: el Regne Unit.

El model semi presidencialista: França.

 

III

LA UNIÓ EUROPEA

Tema 5: La Unió Europea

Antecedents històrics.

Origen i evolució de la Unió Europea.

La integració d’Espanya a la Unió Europea.

L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

Relacions entre el dret comunitari i el dret dels Estats membres.

Tema 6: Les Institucions comunitàries

El Consell de la Unió Europea

La Comissió Europea.

El Parlament Europeu.

El Tribunal de Justícia 

IV

LES INSTITUCIONS DE L’ESTAT ESPANYOL 

 Tema 7. L'Estat espanyol 

 • L'Estat Democràtic i social.- La participació representativa i directa.
 • El sistema de partits polítics.
 • L'Estat de Dret i la separació de poders.
 • La Constitució Espanyola . Drets i deures fonamentals dels ciutadans.
 • La Monarquia parlamentària 

Tema 8. El cap d’Estat i el cap de Govern 

 • La Corona. La posició constitucional del cap de l’Estat.
 • El poder executiu. Govern i Administració de l’Estat . 

Tema 9. Les Corts Generals 

 • L’estructura bicameral: la composició del Congrés i del Senat.
 • L’organització i el funcionament de les cambres. L’estatut dels parlamentaris.
 • Les funcions : legislativa, pressupostària i de control i d’impuls del govern.
 • El procediment legislatiu.
 • El sistema espanyol de partits polítics.
 • Eleccions y Llei electoral. 

Tema 10. L’organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes 

 • Els models d’organització territorial de l’Estat.
 • L’estatut d’autonomia com a norma jurídica i l’ordenament autonòmic. 

Tema 11. Administració de la justícia 

 • Tribunal Constitucional
 • Consejo General del Poder Judicial
 • Tipus de jutjats i tribunals
 • El Ministeri Fiscal.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.7
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 1.0
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes diferents activitats d'aprenentatge estan plantejades amb la finalitat d'assolir els objectius i les competències exposades prèviament. L'avaluació serà continuada i constarà de tres parts diferents:

 

Examen final sobre els continguts de classe i bibliografia (30%). L'examen final constarà de dos comentaris de text, un per cada part de l'assignatura, que es realitzaran en un temps màxim de dues hores, una hora per cada comentari. El comentari de text oferirà una reflexió crítica d'una notícia, utilitzant una sèrie de conceptes teòrics vistos a classe. Es valolará la capacitat de l'estudiant per usar els conceptes amb precisió, de definir-los adequadament, de relacionar idees i conceptes, així com la qualitat de l'escrit pel que fa a la claredat de les idees, l'estructura, la puntuació i l'ortografia.

Pràctica en parelles de la Part I: Constitució (35%). Els estudiants s'organitzaran en parelles per preparar un treball sobre un dels temes proporcionats pel professor a l'inici de curs. El treball consistirà en una exposició oral durant la classe i el lliurament, en format digital, d'un document que inclogui una infografia sobre el contingut i la bibliografia consultada. La nota de la pràctica tindrà en compte la qualitat de l'contingut i la claredat de l'exposició (25%), d'una banda, i la qualitat audiovisual de la infografia i la correcció de la bibliografia, de l'altra (10%).

Pràctica en parelles de la Part II: Sistema Internacional (35%). Els estudiants s'organitzaran en parelles per preparar un treball sobre un dels temes proporcionats per la professora a l'inici de curs. El treball consistirà en una exposició oral durant la classe i el lliurament, en format digital, d'un document que inclogui una infografia sobre el contingut i la bibliografia consultada. La nota de la pràctica tindrà en compte la qualitat de l'contingut i la claredat de l'exposició (25%), d'una banda, i la qualitat audiovisual de la infografia i la correcció de la bibliografia, de l'altra (10%).

Segunda convocatòria (100%). Examen final que consistirà en realitzar dos comentaris de text sobre els continguts de l'temari. Veure nota sobre Examen final en primera convocatòria.

Tercera i quarta convocatòrias. Els estudiants estaran exempts d'acudir de forma presencial a les classes. Hauran de realitzar un treball acadèmic analític i comparatiu d'una extensió màxima entre 10-15 pàgines sobre un tema que li assignaran els professors a l'inici de l'semestre. El treball escrit comptarà un 70% de la nota final i ha de ser exposat oralment en una sessió presencial o online a la fi de el curs. L'exposició oral comptarà l'altre 30% de la nota. L'estudiant haurà de respondre a una sèrie de preguntes sobre el treball desenvolupat en la sessió oral.

 

D'acord amb la normativa de la facultat, l'avaluació tindrà sempre una primera part de revisió ortogràfica. Caldrà superar aquest nivell per poder aprovar l'examen o la pràctica corresponent.

Bibliografia i recursos

Bibligrafia Bàsica

Abellán, V. i Vilà, B. (2005) Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. Barcelona: Ariel

Díez de Velasco Vallejo, M. (2002). Las Organizaciones internacionales. Madrid: Tecnos

Enoch Albertí i altres: Manual de Dret Públic de Catalunya. Barcelona, IAE, 2000

Fossas Espadaler, E. i Pérez Francesch; JL. (1994) Lliçons de Dret Constitucional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

 

Mangas Martín, A.; Liñan Noagueras, D. (2005), Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Madrid: Tecnos

Morata, F. (1999),  La Unión Europea. Barcelona:  Ariel.

 

 

Mercè  Barceló, Joan Vintró (coord) Dret Públic de Catalunya Barcelona, Cedecs, 2001

Milian Massana, E. (2004). El Consell de l'Audiovisual de Catalunya : àmbit, funcions i potestats de l'autoritat de supervisió i control dels continguts audiovisuals a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació, Institut d'Estudis Autonòmics.

Scotto, M. (1995) Las Instituciones europeas. Barcelona: Salvat

 

Bibliografia complementària

Amin,A. i Tomaney, J. (1998) Behind the Mith of European Union. Londres: Routledge.

Banhoff, Th. i Smith, M. (1997). Legitimacy and the European Union. Londres: Routledge.

Barata, J. (2006) Democracia y audiovisual: fundamentos normativos para una reforma del régimen español. Madrid: Marcial Pons.

Borja,J. i Castells, M. (1997) Local y Global. Madrid: Taurus.

Casquete,J. (1998) Política, cultura y movimientos sociales. Bilbao: Bakeaz.

Duverger, M. (1980) Instituciones políticas y derecho constitucional. Barcelona: Ariel.

Sánchez Picanyol, Jordi (2005). La democràcia electrònica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

López Hernández, J.; Rico, A. (2002) (et al.) Institucions socials i polítiques contemporànies. Barcelona: UOC.

 

 

 

 

Morata, F. (2000) Políticas Públicas en la Unión Europea. Barcelona: Ariel.

Material didàctic