Universitat Internacional de Catalunya

Postproducció i Muntatge

Postproducció i Muntatge
4
8542
2
Segon semestre
OB
Creació cinematogràfica
Postproducció i muntatge
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Es podran demanar tutories via mail. 

Presentació

Postproducció i muntatge és una assignatura de 4 crèdits ECTS que s’imparteixen durant el segon semestre del segon curs del grau en Comunicació Audiovisual. La seva justificació es troba en que la postproducció és una fase clau per la creació del discurs audiovisual en els diferents formats i gèneres televisius. El domini de les convencions pròpies del muntatge i la postproducció són les que permeten articular la narrativa fílmica i televisiva en la seva totalitat. L’assignatura Postproducció i Muntatge pretén despertar en els alumnes una sensibilitat visual y tècnica per construir i perfeccionar projectes creatius en el món audiovisual, així com donar una base sòlida per poder exercir l’edició de vídeo a l’àmbit laboral

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

Donar a conèixer les diferents tècniques avançades d’edició i el software principal, así com les diferents tècniques d'expressió del llenguatge audiovisual mitjançant el muntatge. Introducció de la correcció de color en els diferents productes audiovisuals. Així com l’aplicació d’efectes digitals i inserció de grafisme. Finalment, inculcar valors d’organització i hàbits de treball per a que la seva inserció a projectes professionals sigui tan fàcil com sigui possible.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes, després de cursar l’assignatura treballaran amb naturalitat en una sala d’edició i postproducció. Manejaran amb facilitat els softwares d’edició de vídeo i postproducció. Dominaran el llenguatge audiovisual i la narrativa fílmica. Utilitzaran amb criteri les diferents tècniques d’edició. Obtendran hàbits de treball d’edició competents. Desenvoluparan el gust i l’estil pel disseny digital. Desenvoluparan l’aprenentatge del treball en equip. Potenciaran la creativitat i originalitat personal.

Continguts

1. Criteris en l’edició i el paper del muntador. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 2.Coneixement dels diferents estils de muntatge amb exemples sencills i complexes. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics.) 3. Tècniques bàsiques d’edició a Adobe Premiere. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 4. Creació de discursos i ús expressiu de la imatge al muntatge. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 5. Tècniques avançades d’edició a Adobe Premiere. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 6. Control dels diferents recursos sonors en el muntatge. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 7. Introducció a la postproducció. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 8. Tècniques d’iniciació a la postproducció i VFX. (Continguts impartits mitjançant seminaris teòrics i pràctics.) 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura serà continuada. Durant el curs es realitzaran diferents pràctiques avaluables que, juntament amb la participació a classe, conformaran la nota de l'assignatura. 

En segona convocatòria es podrà realitzar una única pràctica equivalent a les realitzades durant el curs.

En tercera convocatòria i posteriors s'haurà de tornar a cursar l'assignatura.