Universitat Internacional de Catalunya

Anglès Escrit

Anglès Escrit
6
8546
2
Primer semestre
OB
Anglés
English for academic purposes
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

L'objectiu principal del programa és unir les disciplines de lectura i d'expressió escrita, en un marc internacional i multicultural. El programa del curs està dissenyat en base a  el principi segons el qual l'alumne adquireix el llenguatge acadèmic i les competències a través de la utilització del llenguatge com a mitjà per comprendre i construir el coneixement (adquirint el llenguatge tot plasmant les idees per escrit). Així mateix s'anima l'estudiant a que relacioni els seus coneixements i experiències amb les lectures i activitats que realitzarà a classe.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques de lectura i expressió escrita dels estudiants, guiant-los a través del procés de producció de texts. Les tutories se centren en el desenvolupament de les habilitats de l'estudiant i en les seves destreses interpersonals i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar. L'última part la constitueix l'aprenentatge autònom, el qual se centra bàsicament en el desenvolupament de l'expressió escrita i la comprensió lectora, així com en l'ús de les eines de consulta i autoavaluació.

Les tres parts s'han dissenyat específicament per dotar l'estudiant de les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris que li permetin comunicar-se amb seguretat i eficaçment en anglès.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B2.1.

Objectius

Classe magistral:

 • Desenvolupar el pensament crític a través d'activitats de lectura i de la pràctica d'estratègies argumentatives i d'anàlisi que ajudin els estudiants a presentar i a recolzar les seves idees. Que els estudiants entenguin que en el procés d'elaboració de texts escrits estan construint i ampliant els seus coneixements i recursos lingüístics.

Tutories:

 • Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb les companys i companyes, tant a la seva llengua nativa com en l'estrangera.

Aprenentatge autònom:

 • Desenvolupar les seves aptituds per a la redacció d’esborranys i per a dissenyar estratègies d'autoavaluació que incloguin l'ús d'eines de les TIC's (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Així mateix, els alumnes consolidaran els seus coneixements de gramàtica a fi d'aplicar-los en els seus treballs escrits.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants demostraran que han adquirit les següents competències:

Competècies lingüístiques en anglès

 1. Realitzaran exposicions de forma oral i/o escrita en llengua inglesa.
 2. Analitzaran i sintetitzaran información de forma oral i/o escrita.

Competències no lingúístiques

 1. Demostrana capacitats per a l’aprenentage autònom.
 2. Demostraran capacitats per a treballar en equip.
 3. Demostraran capacitats per organitzar temps i espai.

Els estudiants:

 1. Llegiran i entendran bibliografia i literatura de l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa.
 2. Coneixeran i faran servir la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la comunicació.
 3. Realitzaran exposicions de forma oral i / o escrita en llengua anglesa.
 4. Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i / o escrita.
 5. Demostraran capacitats per treballar en equip.
 6. Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.
 7. Demostraran com planificar i organitzar el treball.
 8. Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts

Bloc 1 (2 a 4 setmanes) - Introducció general a les tècniques i habilitats d'escriptura (pluja d'idees i creació d'idees, esquemes, introducció, oracions temàtiques, formació de paràgrafs, cos i conclusions).

Bloc 2 (10 a 12 setmanes) - Diferents tipus d'escriptura: descriptiva, comparativa, narrativa, la causa i l'efecte, persuasiva, etc.

Bloc 3 (2 setmanes) - Producció final amb un projecte en grup  i un examen final basat en tipus d'escriptura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 2.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 3.6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 2.4
Workshops: tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 2.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 7.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació de l'assignatura

Textos individuals - 60%

Competències - 6,8,15,41

Cinc textos individuals escrits (s'avaluen amb un valor d'un 12,5% cadascun) sobre la base de materials i conceptes tractats a classe. Tot el text avaluat ha de ser escrit en la classe.

Projecte en grup - 15%

Competències - 6,8,15,41

Un projecte en grup, per a la culminació i extensió dels projectes individuals.

Examen final - 25%

Competències -  6,15,41

Un assaig de 500 paraules, d'un dels tipus practicats a classe, triat a l'atzar en el dia de l'examen, que els estudiants han d'escriure en les dues hores previstes.

 • Els alumnes amb una nota final entre 4 i 5 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l’assignatura suspeses durant el curs
 • Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb una examen final estès.
 • En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B2 d'anglès per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Materials de classe:

 Proporcionada pel professor, amb base en les habilitats d'escriptura necessaris.

Material didàctic