Universitat Internacional de Catalunya

Italià 1

Italià 1
6
8555
2
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: italià

Professorat


 

A través de correu electrònic: aberriolo@uic.es

 

Presentació

 

L'objectiu principal d'aquest programa és dotar els estudiants de les habilitats i els  coneixements necessaris perquè puguin començar a comunicar-se en italià en situacions habituals. Es donarà especial atenció al desenvolupament de les habilitats lingüístiques de comprensió i d’expressió oral, i a més l’estudiant començarà a expresar-se per escrit. En aquest primer contacte amb la llengua es dotarà els estudiants de sòlides bases gramaticals i lèxiques sobre les quals construiran el seu posterior aprenentatge.

 

El programa consta de 2 parts: classes magistrals i aprenentatge autònom. En les classes magistrals els estudiants analitzaran la llengua i els seus usos i consolidaran els seus coneixements tot treballant en grups reduïts. En aquesta part es donarà més importància a l'expressió oral.  L'última part és l'aprenentatge autònom, el qual se centra bàsicament en la gramàtica i en el lèxic impartit a classe, així com en l'adquisició d'una major autonomia en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

 

Les dues parts s'han dissenyat específicament per proporcionar a l'estudiant les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per a començar a comunicar-se en italià.

 

Requisits previs

 

Per cursar l'assignatura no és necessari que l'estudiant posseeixi cap coneixement previ de la llengua.

 

Objectius

 

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants de coneixements lèxics i gramaticals bàsics.

Introduir als estudiants a la comprensió oral i escrita, i alhora facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

 

 

 

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar habilitats de comprensió oral, a més de consolidar l'ús de la gramàtica i del lèxic. Així mateix, es desenvoluparan habilitats per a l'aprenentatge de la llengua de forma autònoma i es realitzarà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge a través d'un LMS (plataforma Moodle).

 

 

Competències

 

Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1.        Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

Expressió oral

a)      Pot utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o presentar d’una manera senzilla persones, condicions de vida o laborals, rutines diàries, el que li agrada i el que no, etc. (A2)

Comprensió oral

b.    Pot comprendre prou per poder respondre a necessitats concretes a condició que la parla sigui clara i lenta (A2.2).

 

Expressió escrita

c.    Pot escriure expressions i frases senzilles unides amb connectors simples com i, però i perquè.(A2).

 

Comprensió de lectura

d.    Pot comprendre textos curts i senzills que continguin un vocabulari molt freqüent, incloent-hi un bon nombre de termes de vocabulari internacionalment compartit. (A2.1)

 

e.    Pot trobar informació específica i previsible en documents senzills d’ús quotidià com prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris. (A2)

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.    Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

 

2.    Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

 

3.    Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

 

4.    Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

 

 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

 

Els estudiants hauran d'adquirir les següents competències en un nivell A2.

 

Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1.    Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

Expressió oral

a)      Pot utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o presentar d’una manera senzilla persones, condicions de vida o laborals, rutines diàries, el que li agrada i el que no, etc. (A2)

Comprensió oral

b.    Pot comprendre prou per poder respondre a necessitats concretes a condició que la parla sigui clara i lenta (A2.2).

 

Expressió escrita

c.    Pot escriure expressions i frases senzilles unides amb connectors simples com i, però i perquè.(A2).

 

Comprensió de lectura

d.    Pot comprendre textos curts i senzills que continguin un vocabulari molt freqüent, incloent-hi un bon nombre de termes de vocabulari internacionalment compartit. (A2.1)

 

e.    Pot trobar informació específica i previsible en documents senzills d’ús quotidià com prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris. (A2).

 

 

 

 

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.    Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

 

2.    Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

 

3.    Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

 

4.    Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

 

Continguts

 

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes relacionats amb la seva realitat més propera, com per exemple, parlar d’ells mateixos i dels altres, descriure hàbits i gustos, llocs, donar i obtenir informació, adquirir objectes i parlar d'experiències passades.

 

Coneixement de la llengua:

Els estudiants aprendran els pronoms (subjecte, reflexius, directes i indirectes, així com alguns usos del pronom "ci"), els articles (determinat, indeterminat i partitiu), la concordança entre el gènere i número de substantius i adjectius, alguns usos de les preposicions, els adverbis d'interrogació, alguns usos de l'adjectiu possessiu, el present d'indicatiu, el pretèrit perfecte i el present progressiu.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques de l'estudiant (expressió oral i escrita, comprensió oral i lectora), s'utilitzaran materials diversos i es realitzaran diversos tipus d'activitats a través d'un enfocament comunicatiu  (jocs de rol, activitats basades en tasques, expressió oral no dirigida) en les que els estudiants practicaran els coneixements adquirits.

 

A més, es donarà especial atenció a la preparació per a l'estudi autònom, utilitzant material multimèdia online. 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Les classes magistrals es basen en les competències lingüístiques descrites en el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües) i seran avaluades de la següent manera:

 

Exàmens escritos: 70%

Examen oral: 20%

90 %

5.4 ECTS

 

 

El programa d'aprenentatge autònom o estudi individual comprèn una sèrie d'activitats online dirigides que els alumnes realitzaran i completaran fora de clase (a la plataforma Moodle) amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia en l'aprenentatge de la llengua. Aquest mètode a més, permetrà dur a terme una atenció personalitzada a l'alumne d'acord amb les seves necessitats i interessos personals.

 

Aquesta part s'avaluarà d'acord amb les competències de la titulació, i/o amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECR). A més a més haurá de dur a terme un un intercavi oral obligatori con estudiants italians i 1 ejercici d'expressió escrita obligatori (forum). 

 

Realització dels exercicis i activitats online 10%

 

10 %

0.6 ECTS

Es recorda als estudiants que l'assistència i participació en classe i la realització dels exercicis i activitats online és fonamental per aprovar el curs. No serà possible aprovar el curs si no s'ha assistit almenys al 80% de les classes.

Aquells estudiants que per raons de salut no puguin assistir a un dels exàmens, hauran de lliurar al professor un justificant signat pel metge en la classe següent. Si el examen és el parcial, la recuperació será oral. 


Examen de recuperació

 • Es recorda als estudiants que la nota obtinguda en l'examen de recuperació substitueix una de les notes obtingudes durant el curs.
 • Els quizes no es poden recuperar, perquè corresponen a avaluació continuada
 • Si l'estudiant no ha fet la part oral del curs (examen oral) haurà de fer-la en la recuperació.
 •  

Bibliografia i recursos

 

Materials de clase

Piotti D., de Savorgnani G., Carrara E., UniversItalia 2.0 - A1/A2, Firenze, Alma Edizioni, 2018

Material proporcionat per el professor

 

Materials online per a l’aprenentatge autònom de la llengua:

Exercicis i activitats complementaris a través de un LMS (Moodle)

 

A més d’exercicis interactius amb autocorreció:

a)      Fòrums de discusió.

b)      Videos y fitxers d’audio

c)      Exercicis d'expressió lliure oral