Universitat Internacional de Catalunya

Comerç Internacional

Comerç Internacional
3
8557
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Amb cita prèvia.

Presentació

El curs examina els detalls de com funciona una economia oberta en un món globalitzat i integrat. S'ocupa de les teories més importants del comerç internacional, examinant al mateix temps els efectes sobre el benestar que sorgeixen del comerç internacional i les barreres comercials. A més, el curs explora les possibles accions polítiques a nivell nacional i internacional.

Requisits previs

Principis d'Economia, Principis de Macroeconomia, Principis de Microeconomia.

Objectius

1. Introduir l'estudiant en el camp del comerç internacional.
2. Reconèixer els instruments d'anàlisi econòmica bàsic dins d'aquest camp de l'economia.
3. Introduir les diferents teories del comerç.
4. Reconèixer els efectes sobre el benestar de la formulació de polítiques, especialment pel que fa al proteccionisme.

Competències

  • 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
  • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
  • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
  • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
  • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
  • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.

Resultats d'aprenentatge

Després del curs l'estudiant obtindrà:

- Coneixements bàsics d'anàlisi econòmica en l'àmbit del comerç internacional.

- Les habilitats analítiques per arribar a conclusions vàlides.

- El rigor científic per dur a terme l'anàlisi bàsic de les qüestions econòmiques.

Continguts

Contingut bàsic del curs:

1. Introducció d'algunes tendències empíriques en Economia Internacional

2. Presentació d'Organitzacions Internacionals

3. Els models comercials de David Ricardo i Heckscher / Ohlin

4. Noves teories comercials

5. El proteccionisme: aranzels, barreres no aranzelàries

6. La dimensió política de les barreres comercials

7. Regulacions i normes internacionals

Condicional:

8. Balança de pagaments i sistemes de tipus de canvi

9. Crisis financeres internacionals

Tots aquests temes estan coberts en els cap. 1-12 del llibre de Gerber.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPresentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica

27 31

Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individual i en grup)

10 27 29

Estudi independent de l'alumne

11 12 27 28 29 31

Tutories

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaProva escrita: 70%

Evaluació continuada i participació: 30%

Les notes d'evaluació continuada no seran part de la nota final en convocatories futures.

Bibliografia i recursos

Literatura bàsica:

• Gerber, J., International Economics, 5th ed., 2010 (especially Ch. 1-12).

Literatura suplementària:

• Krugman, P. and Obstfeld, M., International Economics, 8th ed., 2008.

• Nicholson, W. and Snyder, C., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 11th ed., 2012.

• Varian, H., Microeconomic Analysis, 3rd ed., 1992.

• Sachs, J. and Larrain, F., Macroeconomics in the Global Economy, 1st ed., 1993.