Universitat Internacional de Catalunya

Ètica

Ètica
6
8851
2
Primer semestre
FB
Humanitats
Persona i societat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Acordar entrevistes per e-mail

Presentació

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions sobre com actuar bé o com mantenir bones relacions amb altres persones tenen una importància decisiva. L'assignatura d'Ètica és l'espai idoni per pensar i estudiar sobre aquests temes.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

1. Dotar als alumnes de les eines necessàries per l'anàlisi del comportament humà

2. Introduir als alumnes a l'ús d'elements bàsics del pensament moral i dels principals conceptes de l'ètica

Competències

  • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
  • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
  • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
  • E25 - Capacitat de comunicar-se oralment en el mateix idioma i en idiomes estrangers utilitzant terminologia i tècniques acceptades en el marc cultural de cadascun
  • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
  • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
  • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
  • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
  • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes que cursen aquesta assignatura desenvoluparan la seva capacitat d'identificar valors ètics i realitzar judicis morals. A més, aprenguin a identificar i resoldre problemes pràctics i a prendre decisions correctament.

Continguts

1. Què és la ètica

                Definició d'ètica

                Ètica com disciplina filosòfica

                L'ésser humà com un ser moral 

2. Autors principals

                Sòcrates, Plató, Aristòtil

                Maquiavel, Hume, Kant            

3. Fonaments de l'etica I

                Fonaments racionals de l'ètica

                Lleis físiques i lleis morals

                Fonts de moralitat

                Science of virtue

4. Fonaments de l'ètica II

                La dignitat humana

5. Acció humana i llibertat

                Teleologia de l'acció

                La diferència entre bens externsm del cos i de l'ànima

                El fi últim

                El paper de la raó a l'acció

                Acte voluntari. Raó i desig. Desig racional i desig sensible

                Integrar pasions i emocions

6. La felicidad

               Felicidad como autorrealització (realització del fi últim) i plenitud

               El sentit de la vida

               Felicitat i emocions

               Felicitat i dolor

7. La virtut

                Felicitat i virtut

                Virtut com "poder"

                Hàbit bó, Terme mitjà

                Les nostres accions "ens fan"

                Activitot conforme a la raó, activitat lliure

                Excel.lència (plenitud del desenvolupament personal)

                Felicitat i virtut

                La virtut és personal i és un bñe social

8. Fortalesa y templança

                Definició de fortalesa

                Necessitat de la fortalesa per la llibertat

                La pràctica de la fortalesa

                Definició de temprança

                Necessitat de la temprança per la llibertat

                La pràctica de la temprança

9. Justícia, llei natural, drets humans

                Definició de Justícia

                Llei natural i llei positiva

                Govern i bé comú

                Vida en societat

                Drets humans

10. Prudència i Judici moral

                Definició de la virtut de la prudència

                Prudència i racionalitat pràctica

                Judici moral i concieència moral

11. Virtuts intel.lectuals

                Prudència

                Ciència

                Saviesa

                Enteniment

                Art

12. L'amistad i l'amor

                Condicions de la vertadera amistat

                L'amor a un mateix

                L'amor

13. La veritat i la relació amb els altres

                La veritat com exigència de la justícia

                Comunicació personal

                Veracitat i mitjans de comunicació

                Veracitat i relacions socials virtuals

14. El mal menor

                El concepte

                Condicions i referències per l'avaluació

15. La cooperació al mal

                El concepte

                El fi no justifica els mitjans

16. Trascendència

                Trascendència com una virtut (Ref. Seligman i Peterson)

                El treball enfocat a les persones (People Focussed work, PFW)

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura s'empren tres tipus diferents de recursos metodològics:

1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de l'alumne

2. Classes teòriques, explicant els conceptes principals

3. Anàlisi de cassos pràctics

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTeoria (50% de la nota final): - 10% Examen parcial - 15% Treball a classe - 25 % Examen final   Pràctiques (50% de la nota final): - 30% Mitjana notes de les pràctiques - 20% Examen final   Totes les notes han de ser 5 o superior per a fer mitjana; si no es considera suspesa la assignatura

En aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de la gramàtica i de l’ortografia com de la puntuació i redacció. Així mateix, té una especial rellevància l’ús adequat de termes específics de la disciplina.

El plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero.

El criteri que se seguirà davant de qualsevol d’aquests errors és el següent:

Es descomptarà 0.25 punts de la nota total de l’exercici per cada falta d’ortografia (incloent els accents)Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA

 

ARENDT, H., La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993.

 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos,       Madrid, 1970.

 

AUDI, R.; Means, ends and persons, Oxford University Pres, Oxford 2016

 

              , Reasons, Rights and Values, Cambridge University Press, Cambridge, 2015  

 

BASTONS, M.; La inteligencia práctica. Prohom, Barcelona 2003

 

                         La toma de decisiones en la organización, Ariel, Barcelona 2000

 

Logro mis objetivos…, pero ¿Hago lo correcto? 22 respuestas para una ética en la toma de decisiones. Aranzadi, Cizur Menor 2021

 

BOSCH, M.; La ética amable, EUNSA, Pamplona 2015

 

CICERÓN, De los deberes

 

                  De la amistad

 

                  De la vejez

 

DESCARTES, Discurso del método

 

FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder

 

El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. Herder, Barcelona 1994

 

GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, 1993.

 

HABERMAS, J.; Conciencia Moral y Acción comunicativa, Planeta, Barcelona 1994

 

KANT, Crítica de la razón práctica

 

            Metafísica de las costumbres

 

LLANO, A.; La vida lograda, Ariel, Barcelona 2006

 

MARCO AURELIO, Meditaciones
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987.

 

                            Tres versiones rivales de le ética, Rialp, Madrid 1992

 

MAQUIAVELO, El Príncipe
MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989.

 

MAURI, M.; Bien humano y moralidad, PPU, Barcelona 1989

 

MEDINA CEPERO, JR; Sistemas contemporáneos de educación moral, Ariel, Barcelona 2001   

 

NAGEL, Th.; The possibility of Altruism, Princeton University Press, Princeton

 

PETERSON, Ch. and SELIGMAN, M.; Character Strengths and Virtues. A handbook and classification, Oxford University Press, Oxford 2004
PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1980.

 

PAKALUK, M and PEARSON, G.; Moral Psychology and Human Action in Aristotle, Oxford, 2012
RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, 1986.

 

SENECA, Sobre la felicidad, Alianza, Madrid 1997
SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1995.

 

                           Lo natural y lo racional, RIALP. Madrid 1989

 

TAYLOR, Ch.; La ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona 1994

 

TRIGO, T.; En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural. Eunsa. Pamplona 2011
YEPES STORK, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. 1996.

 

SCHROEDER, D. and ABOL-HASSAN BANI-SADR, Dignity in the 21st Century. Middle East and West, Springer, Switzerland 2017

 

 

Material didàctic