Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Anglesa II

Llengua Anglesa II
6
8852
2
Primer semestre
FB
Humanitats
Competències de comunicació lingüística
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes

 

 

Presentació

L'objectiu principal del programa és dotar als estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris per a què puguin realitzar tasques lingüístiques relacionades amb l'ús de l'anglès en situacions quotidianes. Es donarà especial importància al desenvolupament de les habilitats lingüístiques d'expressió oral i escrita des d'un punt de vista comunicatiu i s'utilitzaran texts curts per a reforçar el coneixement i la comprensió de les estructures de la llengua i l'ús de nou vocabulari.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en l'expressió oral i escrita sobre experiències personals i opinions, mentre que les activitats de lectura versen sobre aspectes de la vida quotidiana, la cultura i la societat. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball de grup a avaluar. L'última part és l'aprenentatge autònom, i se centra bàsicament en el desenvolupament de les habilitats de comprensió oral, la consolidació de la gramàtica i l'adquisició d'una major autonomia en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les tres parts s'han dissenyat específicament per a què l'estudiant adquireixi les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i d’una manera eficaç.

 

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l'inici del curs és de B1+.

 


 

Objectius

Classe magistral:
Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se d'una manera eficaç en anglès en situacions quotidianes i en el context acadèmic.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica i utilitzant diversos estímuls, tot facilitant el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:
Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys i companyes en anglès.

Aprenentatge autònom:
Desenvolupar les habilitats de comprensió oral, així com familiaritzar-se amb diferents accents i vocabulari en situacions quotidianes i en el context familiar, a més de consolidar l'ús de la gramàtica. Així mateix, els estudiants aprendran a utilitzar les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

 

Competències

Competències lingüístiques en anglès (competència 2) 

Competències no lingüístiques en Anglès

2. Habilitat per treballar de forma autònoma (competència 30)

3. Desenvolupar habilitats interpersonals (competència 16)

ACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Classe pràctica (anàlisi de casos, visites, ús de TIC...)
30G02 G16 G30
Classe teoricoexpositiva
30G02 G16 G30
SISTEMA D'AVALUACIÓPERCENTATGE
Examen final
20%
Prova parcial
45%
Treballs, informes, memòries, exercicis, anàlisi de lectures, etc.
35%

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants hauran d'adquirir una de les competències abans esmentades, en un nivell B1/B1+.

Competències lingüístiques en Anglès (competència 2)

Expressió oral (pàg. 62)

a.     Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripicó senzilla d’una varietat de temes que  siguin del seu interés, presentant-los com una seqüència lineal d’elements. (B1*)

Interacció oral (pàg. 76)

b.     Es comunica amb certa seguretat, tant en assumptes que li són habituals com en els que ho són poc, relacionats amb els seus interessos personals i amb la seva especialitat. (B1.2)

Expressió escrita (pàg. 64)

c.      Escriu texts cohesionats sobre una sèrie de temes dins del seu camp   d’nterès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal (B1*).

Comprensió de lectura (pàg. 71)

d.       Llegeix texts sobre fets concrets que tracten sobre temes

relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori (B1*).

Escoltar conferències i presentacions (pàg. 70)

e.      Comprèn una conferència o una xerrada que versi sobre la seva especialitat, sempre que el tema li resulti familiar i la presentació sigui senzilla i estigui estructurada amb claredat (B1.2*)

*Els estudiants que a l’inici del curs demostrin un nivell B1+, hauran d’aquirir les capacitats lingüístiques equivalents a un nivell B2 o superior.

Competències no lingüístiques en anglès

2. Capacitat per treballar de forma autònoma (competència 30)
3. Desenvolupament de les habilitats interpersonals (competència 16)

 

Continguts

Els estudiants treballaran sobre àrees relacionades amb literatura, història i filosofia.

Coneixement de la llengua:
Els estudiants consolidaran l'ús dels temps verbals present, passat i futur, incloent alguns aspectes dels temps perfecte i continu; expressions de valor hipotètic; verbs modals auxiliars; la forma indirecte; les estructures passives; i les diferents classes d'oracions.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAmb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques (expressió oral i escrita, i comprensió oral i lectora) s'utilitzaran diversos materials i es realitzaran diferents activitats a classe amb un enfocament comunicatiu. Així mateix, els estudiants participaran activament a classe tot posant en pràctica els coneixements adquirits, en parelles i en petits grups.

A més, es prestarà especial atenció a la preparació per a l'estudi autònom utilitzant mitjans d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’ internet. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la seva vida professional.

 

ACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Classe pràctica (anàlisi de casos, visites, ús de TIC...)
30G02 G16 G30
Classe teoricoexpositiva
30G02 G16 G30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat educativa

% nota final

Resultat d’aprenentatge


Estudi autònom


15%


(30) Habilitat per treballar de forma autònoma 

 

 

Producció oral

15%

 

(2) competències lingüístiques en anglès

Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripicó senzilla d’una varietat de temes que  siguin del seu interés, presentant-los com una seqüència lineal d’elements. (B1*)

Es comunica amb certa seguretat, tant en assumptes que li són habituals com en els que ho són poc, relacionats amb els seus interessos personals i amb la seva especialitat. (B1.2)

 


Resum escrit de un text i text oral 


10%

 

(2) competències lingüístiques en anglès

Escriu texts cohesionats sobre una sèrie de temes dins del seu camp   d’nterès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal (B1*).

Llegeix texts sobre fets concrets que tracten sobre temes relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori (B1*)

Comprèn una conferència o una xerrada que versi sobre la seva especialitat, sempre que el tema li resulti familiar i la presentació sigui senzilla i estigui estructurada amb claredat (B1.2*)treball de recerca


15%


(2) competències lingüístiques en anglès

Escriu texts cohesionats sobre una sèrie de temes relacionats dins del seu camp d'interès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal (B1*)Projectes


30 %

 (2) competències lingüístiques en anglès

(30) Demostrar l’habilitat per a treballar de forma autònoma

(16) Desenvolupar habilitats interpersonals

Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripció senzilla d'una varietat de temes que siguin del seu interès, presentant-los com una seqüència lineal d'elements. (B1*)

Es comunica amb certa seguretat, tant en assumptes que li són habituals com en els que ho són poc, relacionats amb els seus interessos personals i amb la seva especialitat. (B1.2)

Comprèn una conferència o una xerrada que versi sobre la seva especialitat, sempre que el tema li resulti familiar i la presentació sigui senzilla i estigui estructurada amb claredat (B1.2*)

examen final

 


 20%

 

(2) competències lingüístiques en anglès

Escriu texts cohesionats sobre una serie de temas relacionats dins del seu ambit d'interes enllaÇant una serie de diferents elements breus en una sequencia lineal. (B1*)

Llegeix texts sobre fets concrets que tracten sobre temes relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori.(B1*)

Comprèn una conferència o una xerrada que versi sobre la seva especialitat, sempre que el tema li resulti familiar i la presentació sigui senzilla i estigui estructurada amb claredat (B1.2*)


Es recorda als alumnes que l'assistència i la participació a classe, així com l'avaluació continuada, són elements imprescindibles per aprovar l'assignatura.

- Els alumnes amb una nota final entre 4 i 4'9 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l'assignatura suspeses durant el curs.

- Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un portafoli i un examen final.

En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B1.2 d'anglès per aprovar l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos

El professor proporcionarà material de classe.

El professor proporcionarà material de suport adicional.