Universitat Internacional de Catalunya

Teoria de la Cultura

Teoria de la Cultura
3
9142
3
Primer semestre
OB
Claus de la cultura
Cultura: conceptes i experiències bàsiques
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


A convenir per correu electrònic macuriel@uic.es

Presentació

La cultura representa l'escenari on tenen lloc totes les experiències humanes, gairebé des dels orígens de l'home. I la cultura és canviant, com les societats i les seves construccions culturals.

Han transcorregut catorze anys des del pas entre tots dos segles i aquest fet ha produït una infinitat de reflexions crítiques sobre la postmodernitat globalitzant –que no globalitzadora-, que és el mateix que afegir que l'últim qüestionament es basa, en essència, sobre la pròpia cultura humana en transició.

El repte de la postmodernitat va fer renéixer a Alemanya la Filosofia de la Cultura, en un afany per trobar respostes, amb estructura i sentit, després de perdre la batalla enfront dels antropòlegs socials, els qui s'havien apropiat gairebé de l'autoria i reflexió sobre el terme “cultura”. L'obra d'Ortega, en essència una Filosofia de la Cultura, cobra  sentits nous.

La fi de la modernitat i la unificació cultural innegable a la qual assistim, han deixat descol·locats a tots els científics socials.

És el moment adequat per reflexionar sobre l'axiologia de la Cultura i el corpus d'estructures socials que abasta, en aquest canviant món de modernitat líquida.

Requisits previs

Cap d'específic

Objectius

La reflexió filosòfica sobre la cultura ha de contribuir en gran mesura a conscienciar l'alumnat sobre la seva participació activa en la creació, transmissió i crítica de la cultura.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E08 - Capacitat per discernir i comprendre les estructures dels sistemes culturals
 • E13 - Coneixement del marc general diacrònic del passat
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E36 - Incentivar/generar la dimensió cultural com a recurs en institucions, mercats, indústries, empreses
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació

Resultats d'aprenentatge

1. Adquireix conceptes clau sobre cultura i experiències culturals

2. Aplica coneixements teòrics en anàlisis i debats d'activitats presencials i en treball autònom

4. Practica estratègies de treball en equip

5. Aprèn a contextualitzar fenòmens culturals i relacionar-los amb la seva dimensió social i política

6. Relaciona conceptes de les diferents matèries treballades de manera transversal

7. Aprèn a diagnosticar problemes en l'àmbit intel·lectual cultural

8. Aplica/transfereix conceptes teòrics i/o abstractes de cadascuna de les matèries a situacions reals

9. Llegeix i analitza assajos sobre temes actuals

10. Redacta textos narratius i descriptius

11. Analitza i diagnostica casos de complexitat cultural

Continguts

1 INTRODUCCIÓ.


2. EL CONCEPTE DE CULTURA DES DELS ÀMBITS DEL SABER.

2.1 Origen del terme.

2.2 En les Ciències Socials.

2.3 En la Biologia.

2.4 La construcció del mite de la cultura.

2.5 La Filosofia de la Cultura. Característiques, deducció, mètode.


3. FENOMENOLOGIA DE LA CULTURA.

3.1 En Ortega.

3.2 En *Husserl.

3.3 En *Heidegger.

3.4 Fenomenologia de la Cultura.


4. TIPUS DE CULTURA I ESCENARIS CULTURALS

4.1 Cultura tècnica

4.2 Cultura com a ideal

4.3 Cultura com a praxi

4.4 Escenaris culturals: treball, família-política, mort, joc (i cos)

 

5. LA CRISI DE L'IDEAL DE CULTURA

5.1 L'ideal de cultura a Husserl

5.2 La crítica del Humanisme a Heidegger

5.3 Màrqueting i cultura

5.4 Cos i cultura: posthumanisme

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada sessió està dividida en dues parts. La primera part suposa un treball expositiu i d'anàlisi del professor; la segona part requereix l'elaboració d'un component de l'assignatura per part de cada alumne/a al que anomenem "aportació a la classe". A més, cada alumne/a haurà de realitzar una exposició oral a la classe el contingut de la qual haurà de ser concretat amb el professor de l'assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula-Participació en el blog de l'assignatura 10%

-Exposicions orals 18%

-Treballs escrits 72% ( El lliurament de tots els treballs escrits és imprescindible per atorgar la nota del curs)

 

Bibliografia i recursos

ABRUZZESE, ALBERTO, “Cultura de masas”. En CIC, Cuadernos de Información y Comunicación, nº 9, pp. 189-192, 2004.

AUSTIN MILLÁN, T. R.;  “Para comprender el concepto de Cultura”. En Revista UNAP, Educación y Desarrollo, año 1, Nº 1, marzo de 2000. Accesible en:

t.r.austinmillan.para_comprender_el_concepto_de_cultura.pdf

BAUMAN ZYGMUNT, La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, Méjico, 101 pp.

BROCKMAN, JOHN (Ed.), Cultura. Colec. Fronteras del conocimiento. Ed. Crítica, S.L., 2012, 285 pp.

BUSTAMANTE RAMÍREZ, ENRIQUE, “Cultura Digital: la "nueva" cultura clásica”. En, Telos, Cuadernos de comunicación e innovación, ISSN 0213-084X, Nº. 88, (Ejemplar dedicado a: La cultura digital), págs. 59-64, 2011.

CALDUCH CERVERA, RAFAEL.; “Cultura y civilización en la sociedad internacional”. Accesible en:

cultura_civilizacion.pdf 

CHOZA, JACINTO, Filosofía de la Cultura. Editorial Thémata. Sevilla, 2013, 266 pp.

DE VALLESCAR PALANCA, DIANA, Hacia una racionalidad intercultural. Cultura, multiculturalismo e interculturalidad. Tesis Doctoral. Madrid, 2000. Accesible en:

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/2/H2098801.pdf

HARRIS, MARVIN, Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Ed. Crítica, Barcelona, 2000.

MARCUSE, HERBERT, “Observaciones sobre una nueva definición de la cultura”. Revista de Occidente, ISSN 0034-8635, Nº 30, págs. 261-286, 1965.

MÉNDEZ RUBIO, ANTONIO, Hacia una teoría crítica de la Cultura. Universidad de Valencia, 1996. ISBN: 84-370-2623-7.

SAN MARTÍN SALA, JAVIER, Teoría de la Cultura. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, 317 pp.

VV.AA. (T. S. Eliot, Félix de Azúa), Notas para la definición de la Cultura. Ed. Bruguera, Barcelona, 1984. ISBN: 84-02-09643-3.

VV.AA. (Jan Assmann, Helga Breuninger, Gerhard Schroeder, coords), Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión. Fondo de Cultura Económica, España, 2005.

ZAID, G.; “El primer concepto de cultura”. Letras Libres, nov. de 2006, pp. 44-46 Accesible en:

elprimerconceptodecultura.pdf 

Material didàctic