Universitat Internacional de Catalunya

Teoria del Coneixement

Teoria del Coneixement
3
9146
3
Segon semestre
OB
Estructures i sistemes de desenvolupament
Societat y cultura
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


 btorres@uic.cat

 

Presentació

El coneixement és una operació que sovint ens condueix a l'error, la confusió, el fracàs o a l'escepticisme. Per tal d'aclarir-la ens cal fer-ne una teoria, que no és altra cosa que una observació, una mirada atenta, per tal d'aclarir què li passa i què és, si és que és possible, el coneixement. A partir d'aquest plantejament recorrerem les diverses qüestions que estructuren la teoria del coneixement: la seva possibilitat, la seva essència i, finalment, el seu origen.

En el rerefons de l'assignatura s'hi trobarà la pregunta per la manera com el coneixement és viscut en les societats altament tecnificades, propenses sovint al subjectivisme i el relativisme, victimes quasi inevitables de la manipulació i la post-veritat, però confiades en la ciència, en el seu progrés, en la seva capacitat de coneixement i orientació.

 

Requisits previs

Cap requisit específic.

Competències

  • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
  • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
  • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
  • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
  • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplica competències lingüístiques adquirides a l'expressió oral i escrita

2. Redacta textos narratius i descriptius

3. Adquireix conceptes clau de cadascuna de les matèries

4. Coneix i selecciona documentació específica de les matèries

5. Aplica coneixements teòrics en anàlisi i debats d'activitats presencials i en treball autònom

9. Relaciona conceptes de les diferents matèries treballades de forma transversal

10. Aprèn a diagnosticar problemes en l'àmbit intel·lectual, social i polític

11. Llegeix i analitza assajos sobre temes actuals

13. Aplica / transfereix conceptes teòrics i / o abstractes de cadascuna de les matèries a situacions reals

Continguts

Les preguntes pel coneixement

 

1. Coneixem?

Dogmatisme

Escepticisme

 

2- Què coneixem?

Realisme

Idealisme

 

3. Com Coneixem?

Empirisme

Racionalisme

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes es desenvoluparan sota la forma de lliçons magistrals amb el recolzament de textos seleccionats pel professor que seran comentats participativament a l'aula. Inlcouran metodologies diverses, com flipped classroom, role playing, participació en grups, etc. Al llarg del curs es realitzarà una lectura d'una obra clàssica de la filosofia, especialment il·lustrativa de la teoria del coneixement, a la qual es dedicaran sessions específiques de seminari.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'avaluarà a partir d'una prova realitzada al final de curs (50%) i també a partir la participació a classe (20%) i la realització de treballs de comentari de text (30%).

 

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica:

Mora, F. Diccionario de Filosofia

Cassirer, Ernst. El problema del conocimiento. I. Mexico: Fondo de cultura económica

Hessen, J. (1981). Teoría del conocimiento. Madrid: Espasa-Calpe. Colección Austral

Sales i Coderch, J. R., Coneixement i situació, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2014 [1ª ed. 1988].

Lester Embree. (2013) Anàlisi reflexiva. trad. Carles Serra Pagès (Traductor). Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

Bibliografia complementaria:

 

Plató, Eutifró, Editorial Gredos (castellà) Bernat Metge (català)

Plató, Menó, Editorial Gredos (castellà) Bernat Metge (català)

Plató, Teetet, Editorial Gredos (castellà) o Bernat Metge (català)

Plató, Fileb, Edicions de la ela geminada (català)  

Román Alcalá, Ramón (1994), El Escepticismo Antiguo: posibilidad del conocimiento y búsqueda de la felicidad. Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

Long, Anthony A. La filosofia helenistica. Alianza Editorial

Descartes, Discurs del Mètode

Descartes, Meditacions Metafísiques

Kant,I. Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft)

Husserl, E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental

George Santayana, Escepticismo y fe animal, La Balsa De La Medusa