Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Recerca I

Treball de Recerca I
3
9151
3
Segon semestre
TF
Recursos d'investigació i desenvolupament
Treball d'investigació final de grau
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Dilluns de 15.00 a 16.00 h

Presentació

La recerca en qualsevol camp del saber en Humanitats i Estudis Culturals precisa de formes concretes i guiades per ser elaborada de forma adequada, si la meta és aconseguir que l'estudi resulti un treball de recerca rigorós i de qualitat. En aquesta assignatura veurem com la recerca és de vital importància no només en l’àmbit de la universitat sinó també en el de l’administració pública i en el de l’empresa privada. Plantejarem un treball de recerca des del primer pas fins l’últim de manera que això faciliti en gran mesura futures recerques, essencialment la del Treball de Final de Grau.

Requisits previs

Experiència amb treballs previs en el Grau sobre algun tema de específic.

Objectius

-Adquirir coneixements bàsics de metodologia de la recerca.

-Adquirir coneixement de les tècniques per a la realització de treballs de recerca.

-Aprendre a buscar i organitzar la informació.

-Conèixer la naturalesa i estructura d'un treball de recerca.

-Aprendre a planificar les etapes del treball de recerca.

-Rebre alguns consells pràctics sobre què fer i què evitar.

Competències

  • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
  • E34 - Capacitat per crear recursos educatius en l'àmbit cultural
  • E35 - Habilitats bàsiques relacionades amb la gestió de recursos econòmics en organitzacions i projectes culturals
  • E36 - Incentivar/generar la dimensió cultural com a recurs en institucions, mercats, indústries, empreses
  • E38 - Coneixement dels problemes de les fonts d'informació en temes internacionals

Resultats d'aprenentatge

1. Redacta memòries

2. Elabora un treball de recerca.

3. Selecciona i sintetitza documentació específica.

4. Relaciona conceptes de diferents matèries i les treballa de forma transversal.

5. Aprèn a diagnosticar problemes i a resoldre'ls en un context acadèmic.

6. Maneja les TIC.

7. Aplica conceptes teòrics i abstractes de les matèries a situacions reals.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A la METODOLOGIA DE LA RECERCA.

1.1 El saber científic.

1.2 El Concepte de mètode.

1.3 Models epistemològics i principals teories.

1.4 Principals etapes del treball científic.


2. TÈCNIQUES PER A la REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA.

2.1 Etapes del plantejament i desenvolupament del treball de recerca.

2.2 L'elecció del tema.

2.3 La consulta bibliogràfica preliminar (la piràmide del coneixement i els tipus de fonts).

2.4 Plantejament del problema (Hipòtesi).

2.5 Pla de treball.

2.6 Esquema provisional.

2.7 Organització del material de treball.

2.8 Tècniques d'anàlisis, esquemes, resums...

2.9 Pla de treball i esquema del treball de recerca (objectius, metodologia, índex, calendari-cronograma de lliuraments...)

2.10 Tractament de la bibliografia.

2.11 L'estructura del treball. Com es redacta i presenta el treball. El procés. L'ordre. Correcció i revisió contínues.

2.12 Els criteris d'avaluació.

2.13 La presentació oral.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes s'estructuren en:

- Sessions presencials:

• Presentació de continguts

• Debat i reflexió en grup.

• Activitats grupals i individuals.

 

- Sessions no presencials:

• Lectures. 

• Activitats.

• Treball de camp (biblioteca, arxius, observació etnogràfica...).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació consta de tres elements:

-       Assistència a classe i participació activa en les activitats programades (10%)

-       Exposició oral (20%)

-       Monografia (70%)

Bibliografia i recursos

BELL, J. (2002): Cómo hacer tu primer trabajo de investigación, Barcelona: Gedisa.

BOGDAN, R. y TAYLOR, S.J. (1994): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.

CARDOSO, CIRO F.S. (1982): Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia, Barcelona: Crítica.

CLANCHY, J. i BALLARD, B. (2000): Cómo se hace un trabajo académico: guía para estudiantes universitarios, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

COROMINA, E., CASACUBERTA, X. i QUINTANA, D. (2000): El treball de recerca: procès d’elaboració, memoria escrita, exposició oral i recursos, Vic: Eumo.

DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J. (eds.) (1994): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.          

ECO, U. (1994): Cómo se hace una tesis. Técnicas y  procedimientos de investigación, estudio y escritura, Barcelona, Gedisa.

FLICK, U. (2004): Introducción a la investigación cualitativa, Madrid: Morata.

GINI, C. (1947): “Análisis cualitativo y síntesis cuantitativa en las ciencias sociales”, en Revista Internacional de Sociología, 18, pp. 309-334.

MUÑOZ, G. i LÓPEZ, A. (2003): Técnicas de investigación en ciencias humanas, Madrid: Dykinson.

ORNA, E. i S., G. (2001): Cómo usar la información en trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa.

ORTIZ, F. G. i GARCÍA, M. del Pilar (2008): Metodología de la investigación: el proceso y sus técnicas, México DF: Limusa.

QUESADA, J. (1987): Redacción y presentación del trabajo intelectual: tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias, monografías, Madrid: Paraninfo.

QUIVY, R. i CAMPENHOUDT, L. (1997): Manual de recerca en Ciències Socials, Barcelona: Herder.

-ROBLES SASTRE, E. (2002); Metodología e investigación. Contenidos y formas. UGJC.

SIERRA BRAVO, R. (1994): Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid: Paraninfo.

THUILLIER, Guy I TULARD, Jean (1989): Cómo preparar un trabajo de historia: métodos y técnicas, Barcelona: Oikos-tau.

WALKER, Melissa (2000): Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa.