Universitat Internacional de Catalunya

Periodòncia Avançada

Periodòncia Avançada
3
9240
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dimecres al matí, prèvia petició d’hora a bpaniagua@uic.es.

Presentació

La major part de la població presenta al llarg de la seva vida algun tipus de patologia periodontal, considerant-la la causa més freqüent de pèrdua dental en majors de 35 anys. El coneixement d’aquestes patologies, la seva prevenció i el seu tractament, tant quirúrgic com no quirúrgic, és fonamental per mantenir la salut, funció, confort i estètica al llarg de la vida. El coneixement de la Periodòncia permetrà integrar aquesta teràpia com a part del tractament interdisciplinari que requereixen la major part dels nostres pacients. Sense salut periodontal no pot existir una salut ni funció correctes.

L’Àrea de Periodòncia la dirigeix el Dr. José Nart i la professora encarregada de l’assignatura és la Dra. Blanca Paniagua.

Requisits previs

Haver aprovat l'assignatura de Periodòncia Bàsica.

Objectius

 Aconseguir que l’alumne sigui capaç de:

1. Identificar els diferents tipus de malalties periodontals, la seva etiologia i característiques clíniques, realitzar un correcte diagnòstic i tractar les formes inicials i moderades.

2. Revaluar els casos després de la fase higiènica-causal i decidir quins pacients requereixen tractaments quirúrgics com a part de la seva teràpia periodontal.

3. Conèixer els diferents procediments quirúrgics periodontals, així com les seves indicacions i contraindicacions.

4. Educar i motivar al pacient durant totes les fases del tractament periodontal i, especialment, durant la fase de manteniment.

5. Entendre la importància crítica de la fase de manteniment per l’èxit a llarg termini de la teràpia periodontal.

6. Conèixer la possible interacció i l’efecte de la patologia periodontal en la patologia sistèmica del pacient.

7. Conèixer el mètode científic i ser capaç d’aplicar-lo a la Periodòncia.

Competències

 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival

Resultats d'aprenentatge

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.004 - Comprendre els principals factors associats a la patologia periodontal, identificar-ne les causes, patogènia i factors de risc
 • 4.005 - Aplicar els mitjans i mètodes diagnòstics disponibles per a la valoració de tot tipus de pacients amb patologia periodontal
 • 4.006 - Obtenir l'experiència clínica adequada en la implementació de les mesures preventives específiques davant de EP i en la realització de les adequades mesures terapèutiques en pacients amb gingivitis.
 • 4.007 - Conèixer els mètodes clínics i terapèutics que li permetin a l'estudiant realitzar un correcte diagnòstic periodontal i planificació del tractament periodontal
 • 4.008 - Conèixer els mètodes quirúrgics encaminats al tractament dels problemes periodontals més complexos
 • 4.009 - Conèixer els principals problemes que s'associen a la patologia periodontal amb la patologia sistèmica, identificant la seva patogènia i les seves implicacions preventives i terapèutiques
 • 4.010 - Conèixer els principals problemes associats a la patologia periimplantaria, coneixent els mètodes diagnòstics i terapèutics per a la seva resolució
 • 4.011 - Obtenir l'experiència clínica adequada en el tractament dels problemes periodontals més comuns sota supervisió
 • 4.013 - Realitzar ajustos oclusals limitats sota supervisió
 • 4.014 - Fer manteniments periodontals de casos senzills
 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.029 - Dominar les bases de la cirurgia oral bàsica: material i instrumental, esterilitat i prevenció d'infecció, tècniques d'anestèsia locoregional, camp operatori, hemostàsia, cures postoperatòries, farmacoteràpia.
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.

Continguts

CLASSE 1. PRONÒSTIC PERIODONTAL I FASES DEL TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III (21/01/2022; Dra. Blanca Paniagua) 

CLASSE 2. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 1: CANVI DE COMPORTAMENT (28/01/2022; Dra. Blanca Paniagua) 

- Control supragingival del biofilm: IHO i motivació

- Eliminacio mecànica professional del biofilm i el càlcul supragingival: resultats clínics i microbiològics, i limitacions

CLASSE 3. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 1: CANVI DE COMPORTAMENT (04/02/2022; Dra. Blanca Paniagua)

- Factors locals contribuents: anatòmics, restauradors, ortodòntics i/o hàbits 

CLASSE 4. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 1: CANVI DE COMPORTAMENT (11/02/2022; Dra. Blanca Paniagua)

- Control de factors de risc: tabaquisme i obesitat

CLASSE 5. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 2: TERÀPIA DIRIGIDA A LA CAUSA (18/02/2022; Dra. Lucía Barallat)

- Agents físics o químics coadyuvants

- Agents moduladors de la resposta de l'hoste coadyuvants (locals o sistèmics)

CLASSE 6. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 1: CANVI DE COMPORTAMENT (25/02/2022; Dr. José Nart)

- Relació sistèmica: diabetes i malalties cardiovasculars

CLASSE 7. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 1: CANVI DE COMPORTAMENT (04/03/2022; Dra. Blanca Paniagua)

- Relació sistèmica: embaràs i malalties respiratòries

CLASSE 8. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 2: TERÀPIA DIRIGIDA A LA CAUSA (11/03/2022; Dra. Neus Carrió)

- Antimicrobians coadyuvants (locals i sistèmics)

CLASSE 9. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 2: TERÀPIA DIRIGIDA A LA CAUSA (18/03/2022; Dra. Blanca Paniagua)

- Revaluació periodontal

- Manteniment periodontal

CLASSE 10. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 3 (25/03/2022; Dr. Alberto Monje) 

- Repetició de la instrumentació subgingival

- Cirurgia periodontal: principis i pràctica de la cirurgia periodontal

CLASSE 11. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 3 (01/04/2022; Dra. Blanca Paniagua)

- Cirurgia periodontal amb penjoll d'accés

- Cirurgia periodontal ressectiva

CLASSE 12. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 3 (08/04/2022; Dr. Alberto Monje)

- Presentació de casos clínics de cirurgia periodontal amb penjoll d'accés i cirurgia periodontal ressectiva

CLASSE 13. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 3 (22/04/2022; Dr. José Nart)

- Cirurgia periodontal regenerativa (RTG): biologia, principis, tècniques i biomaterials

CLASSE 14. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III. PAS 3 (29/04/2022; Dr. José Nart)

- Presentació de casos clínics de RTG

- Revaluació periodontal

CLASSE 15. TRACTAMENT DE LA PERIODONTITIS I-III (06/05/2022; Dr. Matteo Albertini)

- Presentació de casos clínics 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS'imparteixen classes magistrals per part del professorat del Departament de Periodòncia en una aula al total d'alumnes matriculats en la matèria. Aquest tipus de metodologia permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport dels continguts. Tanmateix, l'alumne pot interactuar i participar activament.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’examen teòric constitueix el 70% de la nota final i la nota de CUO, el 30%.

L’examen serà tipus test, d’opció múltiple amb un factor de correcció del 0.20. 

Per aprovar l’assignatura és necessari haver aprovat ambdues parts (teòrica i pràctica). I la nota d'aprovat haurà de ser igual o superior al 5.0.

No existeix l’opció de realitzar un treball escrit per aprovar l’assignatura. 

 Es donaran Matrícules d’Honor a partir de 9, a criteri del Professorat.

 

 

 

Bibliografia i recursos

El Professorat penjarà al Moodle un document en PDF amb el contingut teòric més rellevant de cada classe, així com articles, etc.

L'alumne haurà de completar els apunts consultant la bibliografia recomanada.

L'assistència a les classes és altament recomanable.Bibliografia bàsica:


- Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry 3ª ed. Copenhagen Munksgaard, 1998.

- Carranza F. Periodontología Clínica 8ª ed. México, Interamericana, Megraw-Hill, 1998.

- Rose lF & Mealey BL. Periodontics: Medicine, Surgery , and Implants. 1ª ed. Elsevier, 2004.Bibliografia complementaria:

- Hall W. Decision Making in Periodontology, 3ª ed. St. Louis, Mosby-Ycar Book, 1998.

- Nevins M. y Mellonig J. Periodontal Theraphy. Clinical approaches and evidence of success 1ª ed., Quintessence Books, 1998.

- Rateitschak M y Wolf H. Atlas de Periodoncia. 2ª ed. Barcelona, Salvat, 1989.