Universitat Internacional de Catalunya

Ortodòncia 1

Ortodòncia 1
7
9242
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes que desitgin tenir una reunió amb alguns dels professors d´Ortodòncia 1 han de demanar-ho per correu electrònic prèviament. La reunió es podrà fer presencial o en línia. 

L´horari d´atenció es els dijous de 10.30 a 11.30h. 

 

Presentació

 L'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial és l'Àrea de l'Odontologia que s'ocupa de la supervisió, guia i correcció del creixement i maduració de les estructures dentofacials. Això inclou aquelles situacions que requereixen moviments dentaris o la correcció de les relacions esquelètiques alterades o mal formades, mitjançant l'aplicació de forces i/o estímul i direcció de les forces funcionals del complex craniofacial. Les principals responsabilitats de la pràctica ortodòncia inclouen el diagnòstic, prevenció, intercepció i tractament de totes les formes de maloclusió de les dents i les alteracions associades dels ossos i teixits tous; el disseny, aplicació i control de les aparatologies funcionals i correctives; i la guia de la dentició i de les estructures de suport per aconseguir i mantenir unes relacions entre la cara i les estructures cranials òptimes en harmonia fisiològica i estètica. Degut al seu caràcter bàsic i fonamental en la formació de l'Odontòleg, l´ Ortodòncia justifica la seva docència com matèria troncal dictada al llarg dels tres cursos clínics de la Llicenciatura d'Odontologia.

 

 

Requisits previs

Els alumnes han de tenir uns coneixements previs d'anatomia de cap i maxil·lars, així com d´anatomia dental.

 

Objectius

Els objectius educatius per l'assignatura d'Ortodòncia comprenen un conjunt d'activitats docents que han d’introduir progressivament, als alumnes, en els coneixements teòrics i pràctics que ha de tenir un Odontòleg general.

El temari teòric durant el primer any de l'assignatura (Ortodòncia 1 i 2) té un objectiu general i quatre grans apartats: L´objectiu general es saber diagnosticar des del punt de vista de l´ortodoncista però amb una visió general interdisciplinària amb totes les especialitats de l´Odontologia. Els quatre  apartats son: 1) Introducció a la Ortodòncia i repàs de les estructures i funcions del sistema estomatognàtic; 2) Estudi del creixement i desenvolupament dentofacial; 3) Estudi de l'etiologia i classificació de les maloclusions; i 4) Estudi dels diferents mètodes de diagnòstic dels problemes ortodòntics per saber fer un llistat de problemes, uns objectius de tractament i començar a introduir-se en l´elaboració del pla de tractament.

Els objectius de les pràctiques de laboratori són l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics i l'adquisició de l’actitud i destresa de raonament i manual necessari per al diagnòstic de la maloclusió i la confecció de l'aparatologia.

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 89 - Fer el tractament bucodental del pacient infantil i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 91 - Planificar, determinar les característiques específiques de disseny, registres, prescripció, proves clíniques, col·locació i ajust clínic per posar en servei mantenidors d'espai fixos i removibles i tècniques d'ortodòncia interceptiva, així com elements actius extraïbles destinats a desplaçar dents o corregir mossegades creuades

Resultats d'aprenentatge

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.109 - Conèixer la història i els objectius principals de la Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial
 • 4.110 - Conèixer la funció del sistema estomatognàtic i especialment de l'oclusió
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.114 - Comprendre els processos del creixement i desenvolupament dental esquelètic i saber la seva aplicació clínica
 • 4.115 - Saber diagnosticar les maloclusions dentals en els tres plans de l'espai
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient
 • 4.120 - Saber diagnosticar la tipologia facial del pacient
 • 4.121 - Saber fer una correcta anàlisi dels models d'estudi
 • 4.128 - Conèixer els elements i ús clínic de l'aparatologia ortodòncica

Continguts

Introducció a l'ortodòncia

Història clínica, exploració del pacient.  

Anàlisi facial    Registres diagnòstics. 

Classificació de les maloclusions

Desenvolupament de la dentició 

Desenvolupament de l'oclusió

Anàlisi de models 

Anatomia i àrees a l'Ortopantomografia. Patologia a l'Ortopantomografia

Creixement craniofacial. 

 Síndromes congènits

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes i seminaris s’impartiran segons el tema en qualsevol dels tres idiomes oficials de la UIC, català-castellà-angles. 

El curs es divideix en tres grups M1, M2 i M3, per poder fer tots els continguts part presencial i part en línia.

Tota la carrega docent es farà en aquest format semi presencial atès que per ara no podem fer-ho presencial com fins ara. 

1. Classes magistrals: Imparteixen els coneixements bàsics. Inclouen les referències bibliogràfiques necessàries per a l'estudi i ampliació del tema tractat. Es faran presencials amb connexió virtual pels grups que no estan aquell dia a la UIC. 

2. Seminaris: Són un repàs del temari teòric, amb una vessant molt més pràctica, que permeten una interacció més àgil alumne-professor. Es fan durant les pràctiques. Poden ser tant presencials com en línia. 

3. Pràctiques de laboratori: Aplicació pràctica dels coneixements teòrics. Ajuden a adquirir l'actitud i destresa necessària. Es faran per grups tant presencials com en línia. 

4. Tutories (voluntàries): Seguiment i ajuda individualitzada del progrés de l'alumne especialment per qui tingui problemes d´aprenentatge com qui està suspès. 

   

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen teòric presencial 

Els exàmens teòrics de l’assignatura de les convocatòries ordinàries consten de preguntes amb resposta múltiple i/o preguntes de resposta curta. Les preguntes d´examen podran estar en angles si la classe s´ha impartit en aquest idioma. 

Les preguntes de resposta múltiple tenen una única resposta vàlida y es restarà 0,20 punts per cada resposta incorrecta.

El examen teòric s’aprova amb un mínim de nota de 5, un cop descomptades les preguntes incorrectes.

Si per indicació de la Secretaria Acadèmica algun alumne ha de fer el examen en alguna altre data o algun format diferent al test, es farà un examen oral presencial amb un tribunal format ,com a mínim, per dos professors.

 

Pràctiques d´Ortodòncia 1

Normes generals de les pràctiques d´Ortodòncia 1. 

- L´avaluació de les practiques es continuada. Cada dia es puntuarà el que fa l´alumne. Cada exercici (presencial o en línea) es puntuará de 0 a 10.

- L'assistència a pràctiques presencial  és obligatòria.

- Per aprovar les pràctiques d´Ortodòncia 1 es necessari haver fet un mínim del 70% de les pràctiques, i que de la mitjana de totes les pràctiques de l’assignatura s´obtingui un mínim d´un 5.

-L'alumne ha d'informar-se del material que necessita per realitzar la pràctica amb la suficient antelació. Per realitzar la pràctica és imprescindible portar o tenir el dossier de pràctiques imprès i portar el material adicional necessari especificat per cada práctica. El dossier es pot adquirir en la copisteria o baixar-ho de Moodle. El material de les pràctiques sobre fotos hauran d'estar a color.

- L'alumne ha de portar/tenir l'ordinador portàtil a cada pràctica. 

- La bata és imprescindible en totes les pràctiques presencials, tant en les que es realitzen a l'aula com en el laboratori. No s'admet l'assistència a la pràctica sense la bata. 

- Les normatives COVID son d'obligatori compliment mentres duri la pandemia i segons indicacions de la Universitat.

- S'exigeix puntualitat, tan si la pràctica es presencial com en línia, per poder complir amb els objectius de la pràctica així com per respecte a professors i companys. Els retards impliquen una disminució de la qualificació de la pràctica. Es considera retard a arribar 15 minuts tard a la pràctica.

- L'assignació del lloc de treball en el laboratori és personal i intransferible durant tot el curs en les pràctiques presencials.

- Durant les pràctiques presencials l'alumne és responsable del material que li lliura la facultat i ha d'usar-lo correctament i retornar-lo en les mateixes condicions en què ho ha rebut. El lloc de treball ha de quedar net en acabar la pràctica presencial.

 

Avaluació de les pràctiques d´Ortodòncia 1:

- A més de l´avaluació continuada de les pràctiques, durant el curs poden haver-hi avaluacions de diferent format. Per exemple exàmens curts previs a la pràctica en que s’avaluï el contingut de l’assignatura que ja s´ha donat a la classe teòrica, a la pràctica o a la teoria de la pràctica. 

- A la avaluació continuada es valora: La puntualitat, l’actitud, la participació, la posada en pràctica dels coneixements teòrics adquirits, el progrés de l'habilitat manual, la netedat en la presentació dels treballs. 

- La pràctica es puntuarà amb un zero en els següents casos:1. Si l'alumne no es presenta a la pràctica, independentment del motiu. 2. Si l'actitud de l'alumne o la qualitat del treball és molt deficient. 3. Si l'alumne falta al respecte als professors o al personal auxiliar. 4. Si l'alumne altera l'ordre o la bona convivència en el laboratori, 4. Si l'alumne no porta el material necessari per fer la pràctica. 

Nota final de l'assignatura d´Ortodòncia 1

La nota final de l’assignatura es compondrà d’una part corresponent del examen teòric ( 70%)  i d’una altre que correspondrà a la nota de les pràctiques (30%)

Per establir aquesta mitjana ambdues parts, tant la teòrica com la pràctica,  han d’estar aprovades.

Revisió d'exàmens

La revisió d´exàmens presencial  es farà el dia i hora que s´indiqui la Secretaria de la UIC. 

Es convocarà als delegats de manera presencia  a revisar l'examen, es comentaran els dubtes plantejats pels delegats i s´esmenarà  si es detecta algun error. 

Aquells alumnes que desitgin revisar l´examen, presencial, han de sol·licitar-ho al delegat. No s´admetrà revisions a qui no ho hagi demanat prèviament al seus delegats. 

La finalitat de la revisió d'exàmens és detectar errors en el recompte de preguntes. En cap cas és una tutoria a revisar l'examen pregunta per pregunta. L'examen ja haurà sigut prèviament revisat pels professors i els delegats.

No es faran revisions de les preguntes una per una atès que ja s´haurà revisat amb els delegats, però se´ls atendrà i aconsellarà. 

 

 

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica de l'assignatura és la següent:

1. Proffit W R, Fields H W. Contemporary Orthodontics. 6ª ed. Mosby 2019.

Bibliografia addicional: 

2. Canut J A. Ortodoncia Clínica. 2ª ed. Masson 2000.

3. Bravo L A. Manual de Ortodoncia. Síntesis 2003.

En funció del tema, s'aportarà específicament la bibliografia addicional recomanada que es trobarà amb la lliçó corresponent a la plataforma Moodle. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A12 10:00h
 • E1 12/01/2023 A01 10:00h
 • E1 12/01/2023 A03 10:00h