Universitat Internacional de Catalunya

Disfunció del Sistema Masticatori

Disfunció del Sistema Masticatori
3
9244
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Prof. Responsable:   

Dra. Natalia Felipe / Dr. Jordi Tomàs

Dimecres de  9  a 14  hores (Es recomana demanar cita prèvia  via e-mail: nfelipe@uic.es / jtomas@uic.es)

Presentació

 El dolor i la disfunció craniomandibular presenten una prevalença molt significativa en la població general. És molt freqüent la consulta dels pacients amb simptomatologia disfuncional en les diferents àrees de l'odontologia i d'altres especialitats mèdiques, d'aquí la necessitat de poder diagnosticar els signes i símptomes ràpidament com odontòlegs per poder orientar els nostres pacients sobre quines mesures terapèutiques efectuar. La disfunció del sistema masticatori és una matèria àmplia, en la qual els alumnes han d'adquirir progressivament un conjunt de conceptes teòrics, una suficient habilitat pràctica i experiència per poder diagnosticar i tractar. Actualment, el concepte de disfunció del sistema masticatori, a l'àrea de coneixement de la Odontologia, es troba integrat dins el context general del pacient com una unitat funcional, que requereix una aproximació i tractament integral.

Requisits previs

 Coneixements sobre anatomia del sistema estomatognàtic i neurofisiologia del dolor craniofacial.

 

Objectius

- Capacitar l'alumnat de grau a adquirir els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, en relació amb el diagnòstic de la patologia disfuncional del sistema masticatori.

- Obtenir coneixements suficients per als diferents tipus de tractament disfuncional.

- Fomentar la recerca d’informació de la matèria.

Competències

 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 1.14 - Comprendre i descriure l'origen embriològic de la estructures de cap i coll
 • 1.15 - Conèixer l'estructura i la funció dels sistemes de suport i moviment del cap i del coll. Ossos del crani i de la cara. Musculatura del cap: musculatura de l'expressió facial, de la masticació, supra i infrahioidea. Musculatura del coll
 • 1.16 - Conèixer l'estructura i la funció de l'articulació temporomandibular
 • 1.17 - Conèixer la distribució de la vascularització del cap i del coll
 • 1.18 - Conèixer la distribució dels Parells cranials i la seva exploració clínica
 • 1.19 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia de cap i coll
 • 1.20 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cap i del coll
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 3.18 - Conèixer les tècniques de control de l'ansietat
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.116 - Conèixer i reconèixer l'etiologia de les maloclusions
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient

Continguts

8 set

TEORIA

Introducció a la DCM y DO

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Historia clínica exploración física

 

M1/M2-M3

15 set

TEORIA

Historía  Clínica (anamnesis i exploració)

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Historia cllínica exploración física

 

         M2/M1-M3

 

22 set

TEORIA

Trastorns musculars craneomandibulars

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Historia clínica exploración física / Muntatge en articulador + DN

 

         M3/M1-M2

 

29 set

TEORIA

Trastorns de la ATM

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Registres Muntatge en articulador / Muntatge en artcul + DN

 

         M1/M2-M3

 

6 oct

TEORIA

Confecció ortesis orals

 

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Registres Muntatge en articulador / Confecció fèrula

 

         M2/M1-M3

 

13 oct

TEORIA

Exploracions diagnòstiques complementàries

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Registres Muntatge en articulador / Confecció fèrula

 

         M3/M1-M2

 

20 oct

TEORIA

Oclusió en DCM

 

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Desprogramació Neuro / Casos clínics muscular

 

         M1/M2-M3

 

27 oct

TEORIA

Desgast dental i trauma oclusal

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Desprogramació Neuro / Casos clínics muscular

 

         M2/M1-M3

 

3 nov

TEORIA

Dolor neuropàtic

 

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Desprogramació Neuro / Casos clínics articular

 

         M3/M2-M3

 

10 nov

TEORIA

Dolor neurovascular

 

           Dr. Tomàs 

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Confecció fèrula i ajust / Casos clínics articular

 

         M1/M2-M3

 

17 nov

TEORIA

Tractament farmacològic i autocuidats

 

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Confecció fèrula i ajust / Interpretació proves RX

 

         M2/M1-M3

 

24 nov

TEORIA

Medicina oral del sueño parte I

 

          Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Confecció fèrula i ajust / Interpretació proves RX

 

         M3/M1-M2

 

31 nov

TEORIA

Medicina oral del sueño parte II

 

Dra. Felipe

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Recuperació pràctiq + tallat select / Rehabilitació pacient amb desgast

 

         M1/M2-M3

 

15 des

TEORIA

Hábitos en DCM

 

Dr. Tomàs

PRÀCTICA (LAB/SEM)

Recuperació pràctiq + tallat select / Rehabilitació pacient amb desgast

 

M2/M1-M3

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals

Pràctiques preclíniques de laboratori

Seminaris de pràctiques preclíniques 

Seminaris d'anàlisi de proves per la imatge.

Seminaris de casos clínics.

Prova teòrica, pràctica i avaluació continuada de les pràctiques i seminaris.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació final serà de la següent manera:

Prova teòrica:

En l'avaluació es contemplaran tots els conceptes teòrics impartits durant tot el semestre de l'assignatura. Constarà de 50 preguntes test de resposta múltiple. Cada resposta correcta sumarà un punt. Les respostes incorrectes restaran 0,20 punts de la puntuació final. Per superar la prova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 25 punts. La prova teòrica representarà el 50% de la nota total de l'assignatura.

 Prova pràctica:

 La part pràctica s'efectuarà en funció de l'avaluació diària de l'alumne atenent l'adquisició de coneixements, habilitat i actitud (incloent puntualitat), i a una prova pràctica. L'assistència a pràctiques és OBLIGATÒRIA. L'absència injustificada a dues sessions pràctiques implicarà el suspens de l'assignatura. La prova pràctica representarà el 30% de la nota total de l'assignatura.

Avaluació continuada de les pràctiques de laboratori:

La part d'avaluació continuada de les pràctiques de laboratori suposa un 20% de la nota total.

Serà necessari obtenir una puntuació total (prova teòrica + prova pràctica + avaluació continuada) de 5 / 10 per aprovar l'assignatura. Així mateix, caldrà aprovar els dos exàmens (pràctic i teòric) de forma individual per aprovar l'assignatura.

 Excepcionalment es valorarà amb el professorat de l'assignatura i secretària acadèmica la possibilitat de fer un examen oral de l'assignatura si la situació individual ho requereix en particular.

Bibliografia i recursos

Okeson JP. Tractament d'oclusió i afeccions temporomandibulars. 7a Ed. Elsevier, 2013.

 Headache classification committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629-808.

 De Leeuw R, Klasser GD. ed. Orofacial Pain Guidelines for Assessment, Diagnosi and Management of the American Academy of orofacial Pain. 5th Ed. Quintessence, 2013.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 14/12/2022 A12 08:00h
 • E1 14/12/2022 A09 08:00h
 • E1 14/12/2022 A08 08:00h
 • E1 14/12/2022 A16 08:00h