Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Medicoquirúrgica Oral 1

Patologia Medicoquirúrgica Oral 1
6
9245
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Cita prèvia via e-mail

Professor Responsable: Dr. Jordi Gargallo Albiol

jgargallo@uic.es 

Profesora Coordinadora Pràctiques: Dra. Naroa Lozano Carrascal

naroalozano@uic.es

 

Presentació

 El dentista Europeu del futur serà, el que ja som a alguns països: "l'especialista de les malalties de les dents, la boca, els maxil·lars i altres estructures facials".

La Patologia Medico-Quirúrgica Oral és la branca de les ciències mèdiques que ofereix atenció al diagnòstic i tractament (quirúrgic i complementaris) de les malalties, lesions i defectes, congènits i adquirits, incloent-hi els aspectes funcionals i estètics, dels teixits tous i durs de la boca, maxil·lars i cara.

Els límits entre la medicina i la cirurgia oral i maxil·lofacial no estan clarament definits. Pretenem donar una visió de conjunt d'aquestes patologies i al mateix temps integrar els aspectes terapèutics mèdics i quirúrgics, que creiem no poden ser separats, ni des del vessant clínic ni tampoc des del punt de vista docent.

La majoria de pacients valoren en el seu odontòleg una formació integral que els doni seguretat, no només en els aspectes tècnics i d'habilitats manuals, sinó també en la seva formació mèdica. L'odontòleg és sense cap dubte l'especialista més ben format en la prevenció, el diagnòstic i el tractament mèdic i quirúrgic de les malalties de la regió oral i maxil·lofacial.

Requisits previs

Haver superat primer i segon d'Odontologia, havent aprovat totes les assignatures, o bé disposar oficialment de la corresponent convalidació.

Objectius

Formació teòric-pràctica completa en la fisio-patologia, prevenció, diagnòstic i tractament de la patologia (anomalies congènites i adquirides) de l'òrgan dental, cavitat oral, els maxil·lars i els teixits de la regió.

Regió oral i maxil·lofacial. / Regió oral i craniofacial

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 56 - Identificar els signes i les actituds que suggereixin la possible existència de mals tractes
 • 57 - Conèixer els processos generals d'emmalaltir, curar i reparar, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, l'hemorràgia i la coagulació, la cicatrització, els traumatismes i les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 78 - Dur a terme procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia preprotètica

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir un nivell de coneixement alt en cirurgia bucal.

2. Adquirir els principis bàsics de la cirurgia oral i maxil·lofacial.

3. Adquirir el coneixement complet relatiu a la exodòncia i conèixer i saber resoldre les seves complicacions.

4. Conèixer, saber diagnosticar i conèixer el tractament de les alteracions de l'erupció dentaria.

5. Conèixer, saber diagnosticar i conèixer el tractament de la patologia infecciosa de la regió oral i maxil·lofacial.

6. Conèixer l'entitat i la classificació dels quistos dels maxil·lars, saber diagnosticar-los i conèixer el seu tractament.

7. Conèixer els principis i la informació bàsica sobre la implantologia dental de la biologia òssia, les característiques dels implants i de la tècnica quirúrgica.

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.024 - Realitzar exodòncies de molars primaris senzills.
 • 4.025 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 4.027 - Realitzar procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia pre-protèsica
 • 4.028 - Diagnosticar, planificar i realitzar un tractament quirúrgic de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions
 • 4.029 - Dominar les bases de la cirurgia oral bàsica: material i instrumental, esterilitat i prevenció d'infecció, tècniques d'anestèsia locoregional, camp operatori, hemostàsia, cures postoperatòries, farmacoteràpia.
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.

Continguts

 BLOCS TEMÀTICS

Bloc I: Principis de la Cirurgia (Oral i Maxil·lofacial)

Bloc II: L'exodòncia

Bloc III: Alteracions de l'erupció i de l'organogènesi dental

Bloc IV: Patologia infecciosa oral i maxil·lofacial

Bloc V: Quistos dels maxil·lars

Bloc VI: Implantologia dental bàsica


 1. PRÀCTIQUES

 2. TEÒRIC


 1. PRÀCTIQUES

 2. TEÒRIC

 1. TEMA 13, 14, 15


 1. TEMA 13, 14, 15
Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

1. Classes Magistrals

Lliçons magistrals, impartint els coneixements teòrics i bàsics de forma esquemàtica i amb gran contingut iconogràfic. Es destinarà un temps al final de la classe teòrica per preguntes (20 minuts) , clarificació o ampliació de conceptes que l'alumne pugui necessitar (a manera de petit seminari).

2. Classes Pràctiques Pre-clíniques

S'efectuaran en el laboratori i en la Clínica Universitària Odontològica (CUO), amb fantomas; exercitant en les pràctiques els coneixements teòrics i de maneig de l'instrumental i material, ergonomia, asèpsia, monitorització del pacient, actitud, tècniques d'anestèsia, tècniques d'exodòncia i tècniques de sutura.

L'alumne ha d'efectuar procediments d'anestèsia loco-regional, exodòncia i sutura en fantomas supervisat per un professor.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula AVALUACIÓ

Per presentar-se a l'examen és obligatori portar un document oficial vigent amb fotografia tipus DNI o passaport.

A. PART TEÒRICA: El contingut teòric de l'assignatura englobarà la informació transmitida durant la classe online completada amb el contigut de la bibliogafia recomanada per cada tema. L'Examen final teòric serà de preguntes de resposta múltiple (4), amb una única resposta vàlida. Un error a la resposta d'una pregunta, restarà 0,25 punts.

La nota final teòrica es complementarà en un 5% amb la comprobació de l'assistència a les classes, la participació i les respontes de l'alumne on-line.

B. PART PRÀCTICA: L'avaluació de les Pràctiques Pre-Clíniques serà continuada, valorant els paràmetres següents: Coneixement de l'instrumental i materials, tècnica estèril, ergonomia i utilització de l'instrumental i equip, tècniques d'anestèsia loco-regional, exodòncia i sutura.

1. L'assistència és OBLIGATÒRIA. Es realitzarà el control d'assistència dels alumnes a cada pràctica.
2. L'ABSÈNCIA a dues pràctiques NO JUSTIFICADES es consideraran suspeses les pràctiques.

3. Els justificants s'han de lliurar en el termini d'1 setmana després de l'absència i es poden enviar per correu electrònic a la Dra. Naroa Lozano. En cap cas s'acceptaran justificants un cop finalitzat el període de pràctiques.
4. No s'acceptaran com justificables, totes aquelles absències que es puguin realitzar en un altre horari (exemple: renovació del DNI, exàmens de conduir ...).
5. La mala actitud, no portar el material, no recollir el lloc de treball, absentar-se abans de la fi de la pràctica, ús del mòbil, etc, es consideren FALTES, i dues faltes es considerarà una ABSÈNCIA.
6. Les pràctiques suposen el 30% de la nota final:
    20% Examen pràctic final.
    10% El correcte desenvolupament de les diferents pràctiques: assistència, participació, interès, utilitzar l'equip de         protecció personal complet ... L'alumne que tingui una falta d'assistència no justificada serà qualificat amb un 0 en aquest apartat.
7. El valor de l'examen final serà d'un 20% de la nota final.
8. L'examen pràctic constarà de 4-5 preguntes que s'escolliran aleatòriament, d'una plantilla de preguntes que hauran confeccionat els professors de pràctiques sobre les diferents pràctiques realitzades.
9. Cada pregunta es qualificarà amb: 0 (deficient), 1 (bé) o 2 (excel·lent). Posteriorment es procedirà a realitzar la mitjana, sobre 20 punts.

C. Per a aprobar l'assignatura és imprescindible aprovar les pràctiques i l'examen teòric individualment (l'aprovat se sitúa en el 50% del la puntuació de l'examen: 10 sobre 20 en el pràctic i 25 sobre 50 en el teòric.

 

AVALUACIÓ FINAL ASSIGNATURA:
L'avaluació final serà de la següent manera:
Examen final teòric 70%
Pràctiques 30%

Total 100 punts.

NOTA FINAL: 10 p./100 punts= 5 (aprovat)
Bibliografia i recursos

1. Bibliografia recomanada

Hupp JR, Ellis E, Tucker E. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.5 Th. ed. Philadelphia:Ed. Mosby.; 2008.

Michael Miloro. Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Ed BC Decker

Neville. Oral and Maxillofacial Pathology, Ed Saunders

Sailer, Pajarola. Oral Surgery for the General Dentist. Ed Thieme

Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology 2 nd ed. Philadelphia: Mosby-Elsevier; 2004.

2. Bibliografia de consulta

Atari M, Barajas M, Hernández-Alfaro F, Gil C, Fabregat M, Ferrés-Padró E, Giner L,Casals N. Isolation of pluripotent stem cells from human third molar dental pulp. Histol Histopathol 2011;26:1057-70.

Cawson RA, Odell EW. Cawson fundamenteos de medicina y patología oral.Barcelona: Elsevier; 2009.

Díaz Carandell A, Hernando Chaure A, Ferrés Padró E. Protocolo de actuación ante situaciones de emergencia médica en la CUO. Clínica Universitaria de Odontología. Guía Clínica de aplicación en la CUO Departament de Patologia Mèdico-Quirúrgica i Implantologia Oral. Facultat d’Odontologia. Universitat Internacional de Catalunya;2008.

Gutiérrez J L, Vicente Bagán J, Bascones A, Llamas R, Llena J, Morales A. Documento
de consenso sobre la utilización de profilaxis antibiótica en cirugía y procedimientos
dentales. Rev Esp Cir Oral y Maxilofac 2006;28:151-181.

Hernando Chaure A, Ferrés Padró E. Cirugía oral electiva en pacientes bajo terapia anticoagulante y antiagregante plaquetario. Guía Clínica de aplicación en la CUO. Dpartamento de Patologia Mèdico-Quirúrgica e Implantologia Oral. Facultad de Odontologia.Universitat Internacional de Catalunya;2006.

Kirk RM. Técnicas quirúrgicas básicas. 5a ed. Barcelona: Ed. Elsevier;2003.

Maestre Vera JR. Treatment options in odontogenic infection. Med Oral Patol Oral Cir
Bucal 2004;9 Suppl:25-31;19-24.

Maestre Vera J R, Gómez-Lus Centelles M L. Antimicrobial prophylaxis in oral surgery and
dental procedures. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007;12:E44-52.

Malamed S.F. Handbook of local anesthesia 5ª ed. Philadelphia: Mosby-Elsevier;2005.

Prats Armengol J, Ferrés Padró E. Estudio comparativo entre las técnicas del bloqueo anestésico de la tercera rama del trigémino (Convencional, de Gow-Gates y de Akinosi) en 120 exodoncias quirúrgicas de terceros molares inferiores.Quintessence 1999; 12:167-174.

Sailer HF, Pajarola GF. Atlas de cirugía oral.Ed. Masson. Barcelona;1997.

Scully C. Oral and Maxillofacial Medicine. The basis of diagnostic and treatment 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone-Elsevier; 2008.

Jorba, J. Asepsia en odontología. Normativa homologada
por el colegio oficial de odontólogos y estomatólogos de
Cataluña y Baleares. COEC

Stapff, KH. Recomendations for surface desinfection (3)
Quintessence J. 1991 Aug 21 ( 8) p 739‐43 .


 

 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/12/2022 A21 08:00h
 • E1 16/12/2022 A01 08:00h
 • E1 16/12/2022 A02 08:00h