Universitat Internacional de Catalunya

Endodòncia

Endodòncia
6
9246
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimarts de 11 a 12. Es recomana demanar cita previa via mail.

Assignatura en general: Dr. Fernando Durán-Sindreu Terol: fduran@uic.es

Pràctiques: Dr. Sergio Morelló Castro: smorello@uic.es


 

 


Presentació

L'endodòncia s'ocupa de les malalties que afecten la polpa dental, així com de les malalties periradiculars associades. Abarca des de la seva prevenció, diagnòstic i tractament. Aquesta assignatura proporcionarà a l'alumne els coneixements, habilitats i actituds que per a aquesta prevenció, diagnòstic i tractament es necessiten.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:
1. Cognoscitius:
Definir el concepte d'endodòncia i establir els seus objectius
Conèixer l'etiologia, etiopatogènia i clínica de les inflamacions polpars i periapicals, en les seves diferents variants
Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
Conèixer el pronòstic del tractament de conductes en funció de les variables preoperatòries
Exposar els diferents tipus de tractament endodòntic
Descriure el tractament d'urgència de les diferents entitats patològiques pulpoperiapicals
Enunciar les radiografies indispensables per a la realització d'un tractament de conductes, i descriure la tècnica de realització
Saber organitzar el material i instrumental per a l'endodòncia, i el seu tractament entre pacient i pacient
Descriure les formes ideals de les obertures camerals per a cada dent de l'arcada
Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
Descriure la tècnica d'utilització de l'instrumental manual durant la preparació biomecànica
Citar les diferents solucions irrigants d'utilitat en la preparació biomecànica, assenyalant les seves propietats i indicacions
Exposar la seqüència clínica tipus a seguir en el transcurs de la preparació biomecànica
Exposar els objectius de l'obturació del sistema de conductes
Conèixer les propietats clíniques dels diferents materials d'obturació de conductes
Exposar la seqüència clínica de la tècnica de condensació lateral de gutaperxa
Conèixer les diferents tècniques de tractament endodòntic per dent immadur
Adoptar l'actitud terapèutica adequada davant les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
2. Sensitius i motors:
Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
Planificar adequadament el tractament de conductes Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
Instrumentar adequadament els conductes
Obturar adequadament els conductes
Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l'arcada

3. Afectius:
Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.
Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de l'endodòncia.
Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària

Resultats d'aprenentatge

 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.090 - Saber organitzar el material i instrumental per a l'endodòncia, i el seu tractament entre pacient i pacient
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.092 - Adoptar l'actitud terapèutica adequada abans les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
 • 4.093 - Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
 • 4.094 - Planificar adequadament el tractament de conductes
 • 4.095 - Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
 • 4.096 - Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
 • 4.097 - Instrumentar adequadament els conductes
 • 4.098 - Obturar adequadament els conductes
 • 4.099 - Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l'arcada
 • 4.100 - Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat 1

Continguts

TEORIA
Tema 1: Bases de l'endodòncia.
Tema 2: Patologia polpar.
Tema 3: Patologia periapical.
Tema 4: Diagnòstic polpar i Història clínica dental.
Tema 5: Pla de tractament en Endodoncia
Tema 6: Preparació del camp clínic.
Tema 7: Instrumental per a la preparació.
Tema 8: Obertura cameral.
Tema 9: Anatomia quirúrgica polpar.
Tema 10: Objectius de la preparació biomecànica.
Tema 11: Instrumentació dels conductes.
Tema 12: Irrigació.
Tema 13: Objectius de l'obturació.
Tema 14: Técniques d'obturació.
Tema 15: Prónistic en endodoncia
Tema 16: Urgències en endodòncia
Tema 17: Terapèutica endodòntica en dent immadur
PRÀCTIQUES
Muntatge de dents
Aïllament del camp operatori
Obertura cameral i localització de conductes
Endodòncia en dents de resina monoradicular
Endodòncia en dents de resina multiradicular
Endodòncia en dent monoradicular
Endodòncia en premolar amb dos conductes
Endodòncia en primer molar inferior
Endodòncia en primer molar superior
SEMINARIS

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaÀrea cognoscitiva: Es transmetran els conceptes teòrics de l'assignatura per mitjà de classes magistrals i lectures dirigides. Es duran a terme seminaris per ajudar els alumnes a interpretar les dades disponibles, de cara a fer adequadament els diagnòstics i planificació del tractament .
Àrea sensitiva i motora: Es realitzaran pràctiques de taller ( "preclíniques ") on l'alumne exercitarà sobre dents exodonciades o models de resina , fins a arribar l'habilitat manual necessària per executar les tècniques clíniques de l'endodòncia
Àrea afectiva: Els alumnes podran realitzar lectures no dirigides , assistir a conferències no obligatòries , mantenir contacte amb els professors i investigadors , i , si s'escau , realitzar treballs monogràfics , sols o en equip , de cara a adquirir la motivació adequada per mantenir i ampliar els coneixements , treballar en equip i col·laborar en l'avanç de l'odontologia en general i l'endodòncia en particular.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTeoria: Examen final amb preguntes de resposta múltiple i / o preguntes curtes. En circumstàncies especials, i prèvia aprovació per part del professorat i secretaria acadèmica, l'alumne podrà sol·licitar un examen oral, davant d'un tribunal de dos o més professors. Un cop iniciada la classe no s'admetrà la entrada a l'aula.
Pràctica: Avaluació continuada, complementada amb una prova d'avaluació final.
És imprescindible superar la teoria i la pràctica per aprovar l'assignatura
Qualificació final: Suma ponderada de la qualificació de teoria i la de pràctica (70% examen teòric, 20% examen pràctic, 10% avaluació continuada pràctica)
L'assistència a les pràctiques és obligatòria. En cas de més de dues faltes es considerarà l'assignatura com no aprovada.

Bibliografia i recursos

 1. Beer R, Bauman MA, Kim S. Atlas de endodoncia. Barcelona: Masson, 1998
 2. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 7th ed. St. Louis: Mosby, 1997
 3. Frank AL y cols. Endodoncia clínica y quirúrgica. Barcelona: Labor, 1986
 4. Gutman JL y cols. Problems solving in endodontics. Prevention, identification and management. St Louis: Mosby, 1997
 5. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 4ª ed. McGraw-Hill, 1997
 6. Stock CJR, Gulabivala K, Walker RT. Color atlas and text of endodontics. 2ª ed. St Louis: Mosby, 1995
 7. Trönstad L. Endodoncia clínica. Barcelona:Masson, 1993
 8. Walton RE, Torabinejad M. Endodoncia. Principios y práctica. 2ª ed. McGraw-Hill, 1997

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/12/2022 A16 08:00h
 • E1 20/12/2022 A03 08:00h
 • E1 20/12/2022 A12 08:00h