Universitat Internacional de Catalunya

Prostodòncia 2

Prostodòncia 2
6
9248
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Sandra Fernández Villar: sandrafernandez@uic.es

Dimecres de 8-14 hores, concerta cita previa via e-mail

Presentació

 La pròtesi Dental o Prostodòncia és aquella part de l'Odontologia que s'ocupa de la modificació de les dents naturals patològiques i de la restitució de les dents perdudes, així com de la prevenció de patologies futures.

En aquesta assignatura s'abordarà l'estudi de la pròtesi fixa, on s'explicaran els diferents tipus de tractaments que involucren la pròtesi fixa i com s'han de dur a terme les preparacions dentals per aconseguir uns bons resultats tant funcionals com estètics.

Requisits previs

Anatomia buco-dental. Coneixement de la fisiopatologia dels pacients dentats o parcialment dentats. Coneixement de l'anatomia i funció de les estructures dentals. Coneixement de la realització d'una història clínica mèdica i dental.

Objectius

 L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, en relació als diferents tipus de restauracions que involucra la pròtesi fixa i pròtesis mixta, així com les preparacions que s'han de dur a terme per aconseguir uns bons resultats.

Competències

 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»

Resultats d'aprenentatge

 
 • Ser capaç d'avaluar el pacient amb alteracions o absències dentals amb necessitat de ser restaurat.
 • Ser capaç d'identificar els diferents tipus de pròtesis fixes que es poden realitzar al pacient.
 • Ser capaç de diagnosticar i establir un pla de tractament.
 • Conèixer la definició de pròtesi fixa i els diferents tipus de pròtesi fixa que existeixen.
 • Saber fer una valoració de les dents que seran pilars de pròtesis fixa.
 • Ser capaç de conèixer les referències clíniques principals per realitzar una preparació dental.
 • Reconèixer els diferents tipus de marges per a les diferents preparacions.
 • Ser capaç d'entendre els diferents passos en la reducció d'una corona metàl·lica i entendre quan estan indicades aquest tipus de restauracions.
 • Ser capaços d'entendre els diferents passos en la reducció d'una corona metall-resina i d'una corona metall-ceràmica i entendre quan estan indicades aquests tipus de corones.
 • Ser capaços d'entendre els diferents passos en la reducció d'una corona totalment ceràmica tant anterior com posterior i entendre quan estan indicades.
 • Ser capaços d'entendre els passos necessaris per a la reducció prèvia a la realització d'una faceta.
 • Conèixer les indicacions i limitacions de les facetes
 • Reconèixer les característiques i la seqüència en la preparació de les incrustacions.
 • Saber comprendre la necessitat de la utilització de les pròtesis provisionals, així com les seves funcions i tècniques de confecció.
 • Ser capaç d'entendre la necessitat de la utilització de pròtesi parcial fixa provisional
 • Ser capaç d'identificar els diferents tipus de tècniques d'impressió que hi ha en pròtesi fixa i entendre el procediment per dur-les a terme.
 • Ser capaç de conèixer els diferents tipus de sistemes de retracció gingival de què es disposa i conèixer la tècnica d'aplicació.
 • Ser capaç de conèixer com es preparen els models de guix previ a la realització de la pròtesi fixa.
 • Ser capaç de reconèixer els diferents tipus de sistemes per a realitzar models desmuntables.
 • Ser capaç de conèixer les característiques ideals dels pòntics i connectors.
 • Ser capaç d'identificar els diferents tipus de soldadures.
 • Ser capaç d'identificar els paràmetres estètics dentals
 • Ser capaç de conèixer els diferents criteris per escollir el color de la futura pròtesi dental.
 • Conèixer el concepte, característiques i utilitat d'un encerat.
 • Conèixer les diferents tècniques de fabricació de les estructures interna de la pròtesi fixa: colats, cad-cam.
 • Conèixer les diferents tècniques de restauració de dents molt destruïdes.
 • Conèixer el concepte de monyons colats i de perns prefabricats.
 • Conèixer els diferents paràmetres a valorar en la finalització de la pròtesi fixa.
 • Conèixer els diferents tipus i indicacions dels ciments indicats en pròtesi fixa.
 • Conèixer els diferents tipus de pròtesis parcials fixes adhesives que es poden realitzar i les seves indicacions.
 • Conèixer els diferents sistemes de realització de pròtesis fixa d'una manera informatitzada.
 • Conèixer com s'ha de realitzar la reparació d'una fractura de ceràmica.
 • Conèixer el concepte de pròtesi mixta.
 • Conèixer els diferents components de la pròtesi mixta i les seves indicacions 
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.070 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus inlay
 • 4.071 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus onlay
 • 4.072 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus overlay
 • 4.073 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus corona
 • 4.074 - Confeccionar una restauració provisional per a una cavitat per a reconstrucció indirecta
 • 4.075 - Prendre els registres per a una restauració indirecta
 • 4.077 - Preparar adequadament les superfícies internes de les restauracions en funció del tipus de material
 • 4.078 - Preparar les superfícies de la dent per a la recepció d'una restauració indirecta
 • 4.134 - Conèixer les característiques de cada tipus de pròtesi odontològica (pròtesi completa, pròtesi parcial removible, sobredentadures sobre dents, pròtesi fixa, pròtesi mixta, pròtesi maxil·lofacial, pròtesi obturadora i pròtesi implantològica); així com els diferents dissenys de cadascuna, la nomenclatura dels elements que la constitueixen i els objectius que es pretenen aconseguir amb la seva realització.
 • 4.135 - Conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tipus de pròtesi odontològica
 • 4.148 - Realitzar les preparacions dentals necessàries per a la confecció d'una pròtesi fixa dentosuportada (preparació del marge, reducció axial i oclusal / incisiva) i conferir les particularitats específiques per als diferents tipus de pròtesi fixa: corones de recobriment total o parcial, carilles, incrustacions i pròtesi adhesives.
 • 4.149 - Confeccionar pròtesi provisionals fixes dentosoportades.
 • 4.150 - Realitzar petites reparacions de pròtesis removibles i de pròtesis on calgui utilitzar ceràmica
 • 4.151 - Realitzar la reconstrucció de dents molt destruïdes mitjançant perns prefabricats o monyons colats.
 • 4.152 - Realitzar la tècnica del motlle partit.
 • 4.153 - Prendre les impressions adequades per a cada un dels tipus de pròtesis odontològiques; funcionals en pròtesi parcial removible, en cubeta tancada i oberta en pròtesi implantològica, i les tècniques associades, com la retracció gingival en la pròtesi fixa dentosuportada.
 • 4.155 - Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzen durant la confecció de les diferents pròtesis.
 • 4.160 - Realitzar les adequades prescripcions en el laboratori dental per a cada tipus de pròtesi.

Continguts

Continguts:

PRÒTESI FIXA

TEMA 1: TERMINOLOGIA EN PRÒTESI FIXA

UNITAT 1.1: DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT. BIOMECÀNICA EN PRÒTESIS FIXA.

o Què és la pròtesi fixa?
o Què és una pròtesi parcial fixa i quins són els seus components?
o Quines són les indicacions i contraindicacions de la pròtesi fixa?
UNITAT 1.2: CONSIDERACIONS BIOMECÀNIQUES EN PRÒTESI FIXA

o Quina és la valoració que es fa de les dents pilars?
o Quines són les característiques del pilar i del retenidor secundari respecte al primari?
o Com afecten els pilars intermedis en la realització d'una pròtesi fixa?
o Què consideracions s'han de valorar en la realització de pòntics en catilever?

TEMA 2: PRINCIPIS DE LA PREPARACIÓ DENTAL

UNITAT: 2.1: PRINCIPIS DE LA PREPARACIÓ DENTAL.

o Es considera la pròtesi fixa un tractament traumàtic?
o Com influeix el paral·lelisme en la retenció?
o Què dents són considerats els millors en pròtesi fixa?
o Quins són els errors més freqüents?

UNITAT: 2.2: Marges EN PRÒTESI FIXA.

o Quines són les indicacions dels diferents tipus de marges?

UNITAT: 2.3: PREPARACIÓ DE CORONES PARCIALS
o Quins són els diferents tipus de corones parcials que es poden realitzar?
o Quines són les indicacions de cada tipus de corona parcial?

TEMA 3: PREPARACIONS PER A CORONES COMPLETES

UNITAT: 3.1: PREPARACIÓ PER A CORONES COMPLETES METÀL·LIQUES

o Quina és la seqüència de reducció adequada?
o Com es realitza el bisell de la cúspide funcional?
o Com es realitza el marge de la preparació?
o Per què es realitza el solc d'assentament?

UNITAT 3.2: PREPARACIÓ PER A CORONES COMPLETES METALL-RESINA I METALL-CERÀMICA.

o Quina és la seqüència de reducció incisal?
o Quin és el procés de reducció de la cara vestibular?
o Quina és la seqüència de reducció incisal?
o Quin és el procés de reducció de la cara vestibular?
o Quina és la seqüència de reducció palatina?
o Com es realitza el marge de la preparació?

TEMA 4: PREPARACIONS PER A CORONES COMPLETES DE CERÀMICA

UNITAT: 4.1: PREPARACIONS PER A CORONES COMPLETES DE CERÀMICA

o Quina és la seqüència de reducció incisal?
o Quin és el procés de reducció de la cara vestibular?
o Quina és la seqüència de reducció de la cara palatina?
o Com es realitza el marge de la preparació?
o Quin és el procés de reducció oclusal?
o Quins són els materials que ens permeten fer aquests tipus de restauracions?

TEMA 5: CARILLES.

UNITAT 5.1: PREPARACIONS PER A CARILLES DENTALS.

o Quins són els avantatges que ens aporten les facetes?
o Quines són les contraindicacions de les carilles?
o Quin és el procediment de reducció vestibular i quins tipus de fresses podem utilitzar?
o Per què és important mantenir el punt de contacte?

TEMA 6: INCRUSTACIONS.

UNITAT 6.1: PREPARACIONS PER A INCRUSTACIONS NO CERÀMIQUES I CERÀMIQUES.
o Quina és la classificació de les incrustacions?
o ¿Quina serà la restauració més indicada per al nostre pacient?
o Quan estaria més indicat posar un poste?
o Quines són les indicacions i contraindicacions de les incrustacions?
o Quins són els principis de la seva tallat i la seva seqüència clínica?
o Quins materials podem utilitzar?

TEMA 7: PROVISIONALS

UNITAT 7.1. CORONES PROVISIONALS.

o Quines són les funcions dels provisionals?
o Quins materials podem utilitzar per a confeccionar provisionals?
o En què consisteix la tècnica directa de fabricació de provisionals?
o En què consisteix la tècnica indirecta de fabricació de provisionals?
o Quins ciments podem utilitzar per cimentar pròtesis provisionals?

UNITAT 7.2: PRÒTESI PARCIAL FIXA PROVISIONAL.

o Quines són les funcions de la pròtesi parcials fixes provisionals?
o Quins materials podem utilitzar per a confeccionar pròtesis parcials fixes provisionals?
o En què consisteix la tècnica directa de fabricació de pròtesis parcials fixes provisionals?
o En què consisteix la tècnica indirecta de fabricació de pròtesis parcials provisionals?

TEMA 8: IMPRESSIONS

UNITAT 8.1. IMPRESSIONS EN PRÒTESI FIXA

o Quins són els materials per a realitzar impressions en pròtesi fixa?
o Quines són les diferents tècniques per a realitzar una impressió?
o Quines són les indicacions dels diferents tipus de cubetes?
o En què consisteix la tècnica d'impressió en dos passos?

UNITAT 8.2: SISTEMES DE RETRACCIÓ GINGIVAL.

o Quines són les consideracions que hem de tenir en compte abans de realitzar la retracció gingival?
o De quins mètodes de retracció gingival disposem?
o Quines són les característiques del fil retractor?

TEMA 9: PREPARACIONS DE MODELS

UNITAT 9.1. PREPARACIONS DE MODELS.

o Com es buida un model?
o De quins sistemes de buidatge disposem?
o Quina és la sistemàtica de buidatge?

UNITAT 9.2. MONYONS DESMUNTABLES.

o Què són els monyons desmuntables i per a què serveixen?
o Com es realitzen els monyons desmuntables?
o De quins sistemes disposem per realitzar monyons desmuntables?

TEMA 10: PÒNTICS, CONNECTORS I SOLDADURES.

UNITAT 10.1. Dissenys DE PÒNTICS I CONNECTORS.

o Com es dissenya un pòntic i un connector?
o Quins són els materials amb què podem fabricar els pòntics, i connectors?
o Com podem aconseguir pòntics estètics mitjançant el provisional?

UNITAT 10.2. SOLDADURES EN PRÒTESI FIXA.

o De quins tipus de soldadures disposem?
o Quan és necessari realitzar una soldadura?
o Com afecten les soldadures a les pròtesis fixes?

TEMA 11: PRINCIPIS ESTÈTICS. PRESA DE COLOR.

UNITAT 11.1. PRINCIPIS ESTÈTICS EN PRÒTESI FIXA.

o Quins paràmetres hem de conèixer per poder aconseguir una estètica excel·lent?
o Descriure les característiques principals que regeixen els diferents paràmetres.

UNITAT 11.2. PRESA DE COLOR.

o Com arribar a aconseguir el color de les pròtesis fixes i en quines situacions poden alterar la percepció del color?

TEMA 12: ENCERAT I TÈCNIQUES DE COLAT.

UNITAT 12.1. ENCERAT.

o Com es realitza una pissarra de laboratori?
o Com podem aplicar la pissarra a la clínica?

UNITAT 12.2. COLAT.

O Quins són els passos bàsics del colat?
O Components que intervenen en el colat convencional?

TEMA 13: RECONSTRUCCIÓ DE DENTS MOLT DESTRUÏDES.

UNITAT 13.1. RECONSTRUCCIÓ DE DENTS MOLT DESTRUÏDES.

o Quins paràmetres hem de considerar per reconstruir una dent molt destruïda?
o De quins sistemes disposem per reconstruir les dents molt destruïdes?
o quan fem servir un poste prefabricat i quan un personalitzat?
o Què és un monyó colat?

UNITAT 13.2. MONYONS COLATS I PERNS PREFABRICATS

o Quan hem d'utilitzar un poste prefabricat?
o Quan està indicat utilitzar un monyó colat?
o De quins sistemes de perns prefabricats disposem?

TEMA 14: PROVES CLÍNIQUES, ACABAT I CEMENTAT.

UNITAT 14.1. PROVES CLÍNIQUES.

o Quines proves clíniques són necessàries per realitzar una pròtesi fixa?
o Què hem d'avaluar en la prova de metall?
o Què hem d'avaluar en la prova de “bizcocho”?

UNITAT 14.2. ACABAT I CEMENTAT.

o Què s'ha de fer el dia de l'acabat de la pròtesi?
o Quins tipus de ciments podem utilitzar?
o Quins passos hem de seguir per fer la cimentació?

TEMA 15. PRÒTESIS PARCIALS FIXES ADHESIVES (PONTS ADHESIUS).

UNITAT 15.1. PRÒTESIS PARCIALS FIXES ADHESIVES.

o Què són els ponts adhesius?
o quan estan indicats?
o Quin tipus de preparació requereixen?

TEMA 16: SISTEMES INFORMATITZATS EN PRÒTESI FIXA.

UNITAT 16.1. SISTEMES INFORMATITZATS EN PRÒTESI FIXA.

o Com s'aplica el funcionament dels sistemes informàtics en pròtesi fixa?
o En quins casos es poden aplicar els sistemes informàtics?
o Què requeriments s'han de seguir per poder aplicar aquests sistemes?

TEMA 17: REPARACIONS.

UNITAT 17.1. REPARACIONS DE RESTAURACIONS CERÀMIQUES.

o Què reparacions es poden realitzar?
o De quins sistemes disposem per a realitzar les reparacions?
o Com es realitzen les reparacions?

PRÒTESI MIXTA

TEMA 18: PRÒTESI MIXTA.

UNITAT 18.1. DEFINICIÓ I INDICACIONS DE PRÒTESI MIXTA.

o Què entenem per pròtesis mixta?
o Quan seria una indicació a la realització d'una pròtesi mixta?

TEMA 19: PRÒTESI MIXTA

UNITAT 19.1. COMPONENTS I SISTEMES DE PRÒTESI MIXTA

o Quins són els diferents components que integren el sistema de la pròtesi mixta?
o De quin sistema d'ancoratge disposem avui en dia per a confeccionar una pròtesi mixta?

TEMA 20: PRÒTESI MIXTA.

UNITAT 20.1. SEQÜÈNCIA I MANTENIMENT EN PRÒTESI MIXTA.

o De quines fases clíniques i de laboratori consta el protocol de confecció de la pròtesi mixta?
o Què hem de fer en les fases de manteniment d'aquest tipus de pròtesis? 


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 

1.     Muntatge en articulador

2.     Tallat de dents molars per corona unitària de recobriment total.

3.     Tallat de dents premolars per corona unitària de recobriment total.

4.     Tallat de dents incisives per a corona unitària de recobriment total.

5.     Tallat de dents canines per a corona unitària de recobriment total.

6.     Tallats per pròtesi parcials fixes.

7.     Confecció de pròtesis provisionals amb tècnica directa

8.     Sistemes digitals en pròtesi fixa sobre dents (Dental Smile Design)

9.     Preparació per a incrustacions i facetes

10. Avaluació  de les classes pràctiques


 1. UNITAT 1.1: DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT. BIOMECÀNICA EN PRÒTESI FIXA.
 2. UNITAT 1.2: CONSIDERACIONS BIOMECÀNIQUES EN PRÒTESI FIXA

 1. UNITAT: 2.1: PRINCIPIS DE LA PREPARACIÓ DENTAL.
 2. UNITAT: 2.2: MARGES EN PRÒTESI FIXA.
 3. UNITAT: 2.3: PREPARACIÓ DE CORONES PARCIALS

 1. UNITAT: 3.1: PREPARACIÓ PER A CORONES COMPLETES METÀL.LIQUES
 2. UNITAT 3.2: PREPARACIÓ PER A CORONES COMPLETES METALL-RESINA I METALL-CERÀMICA.

 1. UNITAT: 4.1: PREPARACIONS PER A CORONES COMPLETES DE CERÀMICA


 1. UNITAT 5.1: PREPARACIONS PER A CARILLES DENTALS.

 1. UNITAT 6.1: PREPARACIONS PER A INCRUSTACIONS NO CERÀMIQUES I CERÀMIQUES.

 1. UNITAT 7.1: CORONES PROVISIONALS
 2. UNITAT 7.2: PRÒTESI PARCIAL FIXE PROVISIONAL

 1. IMPRESSIONS EN PRÒTESIS FIXE
 2. SISTEMES DE RETRACCIÓ GINGIVAL

 1. PREPARACIONS DE MOTLLOS
 2. MUNYONS DESMONTATBLES

 1. DISSENYS DE PÒNTICS I CONECTORS
 2. SOLDADURES EN PRÓTESIS FIXE

 1. DEFINICIO I INDICACIONS DE LA PRÓTESIS MIXTA


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals, pràctiques preclíniques i pràctiques clíniques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula PROVA TEÒRICA:


Constarà de 50 preguntes de resposta múltiples. Cada resposta correcta es valorarà com a 1 punt. Per passar la prova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 25 punts.


PRÀCTIQUES PRECLÍNIQUES: 25 %

Seran avaluades cadascuna de les pràctiques atenent a l'adquisició i aplicació de coneixements, habilitat i actitud (inclosa puntualitat). L'assistència a les pràctiques és obligatòria.


En finalitzar les pràctiques es realitzarà una avaluació pràctica.

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ( la nota dependrá de la CUO ): 15%

Pràctiques clíniques:
Seran avaluades cadascuna de les pràctiques en la clínica odontològica (CUO) atenent a l'adquisició i aplicació de coneixements, habilitat i actitud (inclosa puntualitat). L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

 

L'avaluació serà d'acord amb els següents percentatges:
- Prova teòrica ..................................................... 60%
- Pràctiques ......................................................... 40%

Per superar l'assignatura cal aprovar la teoria i les pràctiques per separat. Un cop superats individualment s'aplicaran els percentatges referits.

Es contemplarà la possibilitat de fer un examen oral en cas de dificultats especials de l'alumne, prèvia acceptació de la situació per part del professor i secretaria acadèmica.

 

 

Bibliografia i recursos

. Clovis Pagani. Tooth Preparations. Quintessence Publishing.

. Cadafalch E., Cadafalch J. “Manual clínico de prótesis fija” Harcourt Brace.

. Shillingburg, Jacobi, Brackett. “ Principios básicos en las preparaciones dentarias para restauraciones de metal colado y de ceràmica” Quintessence Books.

. Shillingburg H., Hobo S.  “Fundamentos de prótesis fija” Quintessence books.

. MaloneW., Koth D. “Tylman´s. Teoria y pràctica en prostodoncia fija” Actualidades medico odontológicas latinoamerica

. Lang N., Guldener B. “Atlas de prótesis de coronas y puentes” Masson-Salvat Odontología

. Gross, M,: “La Oclusión en odontología restauradora. Técnica y teoría.” Editoral Labor S.A.

. Okeson, J. “Oclusión y afecciones temporomandibulares”. Mosby/Doyma Libros

. Mallat E., Mallat E. “Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior” Quintessence Books

. Mallat E. “Prótesis fija estética. Un enfoque clínico e interdisciplinario” Elsevier

. Chiche G., Pinault A. “ Prótesis fija estética en dientes anteriores” Editorial Masson

. Magne P., Belser U. “Restauraciones de porcelana adherida en los dientes aneriores” Quintessence Books

. Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books

 

Garber David A.. Quintessence books Porcelain & composit inlays & onlays. Esthetic posterior restaurations.  

Dietschi  Didier Ed. Masson Restauraciones adhesivas no metalicas. Conceptos actuales para el tratamiento estetico de los dientes posteriores.  

 

Coro LM, Ziebert GJ: “Accuracy and comparative stability of three removable die systems”. J. Prosthet. Dent.

Richardson DW, Sánchez RA. “ Positional accuracy of four die tray systems”: J. Prosthet. Dent.

Fischer H, Weber M, Marx R. “ Lifetime prediction of all-ceramic bridge by computational methods”. J. Dent. Res

 Isaac L, Shety P. “ Finite element análisis of the three unit fixed parcial denture cast with nickel-chromium alloy”. Indian J. Dent. Rest.

 Pospiech P, Rammelsberg P. “All-ceramic resin-bonded bridge. A 3-dimensional finite element análisis study”. Eur. J. Oral sci.

 

                                           

.

Alonso, AA; Albertini, JS; Bechelli, AH. Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires.1999. Editorial Médica Panamericana.

Borel JC. Schittly J. Manual de prótesis parcial removible. Masson 1985

Kratochvil. Parcial removable prosthodontics. De. Saunders. en castellano versión anterior Interamericana, 1989

Mallat, E. Prótesis parcial removible. Clínica y laboratorio

Mccracken. Prótesis parcial removible. De. Panamericana.

Stewart. Clinical removible partial prostodontics. E. Mosby

Glossary of Prosthodontic terms. Mosby. Ultima edición

Niell Marc. Science and practice de l¦occlusion. Quintessence