Universitat Internacional de Catalunya

Medicina Oral i Maxil·lofacial

Medicina Oral i Maxil·lofacial
6
9250
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Cita previa via e-mail

Professor Responsable: Dr. Josep Rubio Palau

jorubio@uic.es

Presentació

 La medicina oral i maxil·lofacial entesa com a Medicina Bucal és una assignatura multidisciplinària de l'Odontologia. Requereix d'una permanent interrelació amb altres disciplines de la professió i de la Medicina en general per al diagnòstic i tractament dels casos que es presenten.

L'expressió Medicina Oral confereix a la matèria connotacions comuns amb la Medicina General posant en evidència la coincidència de l'odontòleg amb el metge en molts dels coneixements teòrics i pràctics i la necessitat que l'odontòleg comprengui les bases mèdiques i les repercussions de les patologies sistèmiques o generals o de les síndromes genètiques abans d'iniciar el tractament dental, prestant especial atenció a la clínica que es manifesta en l'àrea estomatognàtica.

Requisits previs

no hi ha requisits

Objectius

 Es posarà especial èmfasi en el concepte de les diferents entitats patològiques, l'etiopatogènia, la clínica i els aspectes diagnòstics, integrant aquesta visió amb altres assignatures de formació bàsica en el currículum com l'anatomia patològica, la radiologia i la patologia medicoquirúrgica.

Pretenem així dotar l'alumne d'aquells coneixements bàsics en aquesta matèria que d'aquesta manera podrà exercir la seva activitat amb una sòlida visió d'interrelació de l'odontologia amb la medicina

Competències

 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 57 - Conèixer els processos generals d'emmalaltir, curar i reparar, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, l'hemorràgia i la coagulació, la cicatrització, els traumatismes i les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival

Resultats d'aprenentatge

 Elaborar correctament una història clínica de medicina oral.

Executar una correcta exploració física.

Conèixer i indicar correctament els diversos mètodes de diagnòstic, principalment la presa de biòpsia.

Conèixer les patologies de la mucosa oral i el seu diagnòstic i tractament

Sol·licitar i interpretar correctament una analítica.

Fomentar l'alumne el treball en equip.

Estimular l'alumne per a la formació continuada en aquesta matèria.

Iniciar l'alumne en la presa de decisions diagnòstiques,  accions, efectes sistèmics i repercussions sobre altres òrgans

 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.03 - Conèixer les precaucions més rellevants en la prescripció i administració de medicaments en el pacient odontològic en relació a la seva pròpia patologia i la medicació concomitant
 • 3.04 - Tenir coneixements amplis en Patologia mèdica general.
 • 3.05 - Tenir coneixements amplis en Patologia Quirúrgica General
 • 3.10 - Sol·licitar i interpretar els resultats de les exploracions complementàries generals bàsiques (laboratori-imatge-funcionals)
 • 3.11 - Realitzar un diagnòstic diferencial, un diagnòstic provisional i un diagnòstic definitiu.
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor
 • 3.20 - Coneixement ampli de les manifestacions orals de patologies sistèmiques
 • 3.21 - Saber explorar a nivell físic oro-maxil·lofacial i interpretar exploracions complementàries de laboratori i imatge
 • 3.22 - Coneixement del tabaquisme i el seu tractament
 • 3.24 - Interpretar les principals determinacions analítiques: valors normals i patològics.

Continguts

TEMARI MEDICINA ORAL I MAXIL·LOFACIAL

1 PATOLOGIA ORAL (28h)

A. PATOLOGIA MÈDICA MUCOSA (20h)

TEMA 1. Infeccions odontogèniques (Rubio) 2h
TEMA 2. Infeccions bacterianes, víriques i micòtiques (Rubio) 1h
TEMA 3. Patologia oral de la COVID-19 (Rubio) 1h
TEMA 4. Patologia dels llengua (Rubio) 1h
TEMA 5. Patologia dels llavis. Queilitis (Rubio) 1h
TEMA 6. Pèmfig, pemfigoide (Navalón) 1h
TEMA 7. Malalties .Conectiva: Lupus, esclerodèrmia, Dermatomiositis (Navalón) 1h
TEMA 8. Lesions premalignes de la mucosa oral (leucoplàsia / eritroplasia) (Rubio) 1h
TEMA 9. Carcinoma escamós de la mucosa oral. (Rubio) 1h
TEMA 10. Variants de la normalitat. Lesions fonamentals en pell i mucoses: eritema, pàpula, .... (Garcia Linares) 1h
TEMA 11. Lesions per agents físics, mecànics o químics (Garcia Linares) 1h
TEMA 12. Estomatitis aftosa oral recidivant (Ferrés Amat) 1h
TEMA 13. Liquen pla (Ferrés Amat) 1h
TEMA 14. Aplicacions del làser en Medicina Oral (España) 2h
TEMA 15. Interpretació d'exàmens de laboratori i proves diagnòstiques. (Gil) 2h
TEMA 16. Història clínica i exploració de la cavitat oral. Semiologia, símptomes (Garcia Linares) 2h

B. PATOLOGIA glandular (4 h)

TEMA 1. Saliva: Funció, composició. La saliva com a diagnòstic. 1h (García Linares)
TEMA 2. Semiologia glàndules salivals. Tècniques d'exploració. 1h (García Linares)
TEMA 3. Patologia obstructiva, patologia inflamatòria, patologia tumoral.2h (Rubio)


C. PATOLOGIA ORAL D'ORIGEN SISTÈMIC (4 h)

TEMA 1. Manifestacions orals de la radioteràpia i quimioteràpia. (García Linares) (1 hora)
TEMA 2. Malalties digestives: Crohn / Malalties hematològiques. (García Linares) (1 hora)
TEMA 3. Malalties secundàries a fàrmacs. Osteoradionecrosis / Osteoquimionecrosis (García Linares) (2 hores)

D. PATOLOGIA CRANEOMAXILOFACIAL (8h)

TEMA 1. Traumatologia facial orientada a l'odontòleg. 2h (Rubio)
TEMA 2. Fissura labiopalatina: Embriologia, etiopatogènia, anatomia. 1h (Rubio)
TEMA 3. Tractament quirúrgic de la fissura labiopalatina: queiloplastia, uranoestafilorrafia, empelt alveolar, rinoplàstia, faringoplastia, cirurgia ortognàtica i distracció. 1h (Rubio)
TEMA 4. Patologia sindròmica craneomaxilofacial. 2h (Rubio)
TEMA 5. Rehabilitació dels maxil·lars atròfics: Cirurgia preprotèsica. Implants dentals, pterigoideos i zigomàtics. 1h (Mareque)
TEMA 6. Tractament de les deformitats dentofacials. Tipus de deformitats, anàlisi sagital, axial i frontal, Planificació convencional i 3D. 1h (Mareque.)

2. RADIOLOGIA MAXIL.LOFACIAL (Dra Martínez Miravé / Mareque) 22h

Introducció: 2h
La imatge radiogràfica
Física de les radiacions
Equip de raigs X odontològic
Efectes biològics i riscos associats
Protecció davant la radiació.

Radiografia dental: 2h
radiografia periapical
Radiografia d'aleta de mossegada
radiografia oclusal
radiografia cefalométrica
radiografia panoràmica
Tomografia computada de feix cònic

Anatomia radiològica: 2h
dents
restauracions dentals
implants dentals
maxil·lar
mandíbula

Diagnòstic dental I: 2h
Alteracions de el desenvolupament en la grandària i forma de les dents
Alteracions de el desenvolupament en l'estructura de les dents
Alteracions adquirides de les dents.
traumatismes

Diagnòstic dental II (infecció / inflamació): 2h
càries dental
Osteïtis rarificante periapical: abscés, granuloma, quist
Osteïtis esclerosant periapical
malaltia periodontal

Diagnòstic maxil·lar i mandíbula I: 2h
Variants normals: exostosi, conducte mandibular accessori, defecte de Stafne, Osteoesclerosi idiopàtica.
Anomalies congènites / genètiques: fissures, displàsia cleidocraneal, Pierre Robin, Treacher Collins.
Traumatismes.
Infecció / inflamació: osteomielitis, osteorradionecrosis, osteonecrosi.

Diagnòstic maxil·lar i mandíbula II: 2h
Quists odontògens: dentígero, periodontal lateral, residual, bifurcació vestibular.
Quists no odontògens: aneurismàtic, del conducte naso-palatí, naso-labial, ossi simple.
Lesions osteofibrosas: displàsies cementarias periapicals, displàsia ciment-òssia florida, fibroma ciment-ossificant, displàsia fibrosa, malaltia de Paget, querubisme.

Diagnòstic maxil·lar i mandíbula III: 2h
Neoplàsies benignes odontògenes: odontoma, tumor odontógeno adenomatoide, ameloblastoma, fibroma ameloblástico, fibroodontoma ameloblástico, tumor odontógeno epitelial calcificant, tumor odontògeno quístic calcificant, cementoblastoma, mixoma odontógeno, fibroma odontógeno central, tumor odontògen queratoquístic.
Neoplàsies benignes no odontògenes: hemangioma central, osteoma osteoide, osteoblastoma, osteoma de la mandíbula i el maxil·lar, tumor de la beina nerviosa, neurofibromatosi, fibroma desmoplàsic.

Diagnòstic maxil·lar i mandíbula IV: 2h
Neoplàsies malignes odontògenes: ameloblastoma maligne, carcinoma ameloblàstic.
Neoplàsies malignes no odontògenes: metàstasi, osteosarcoma, condrosarcoma, carcinoma intraossi primari, carcinoma mucoepidermoide, limfomes, mieloma múltiple, sarcoma d'Ewing.

Lesions pseudotumorals: granuloma de cèl·lules gegants, histiocitosis.

 

Miscel·lània I i II: 4h

ATM: anatomia i patologia radiològica.

Si maxil·lar: anatomia i patologia radiològica.

Patologia radiològica glàndules salivals.

 

SEMINARIS

Durada de cada seminari 1h.

 

PATOLOGIA MÈDICA MUCOSA (18h)

SEMINARI 1 Tema 1. Infeccions odontogèniques (Dra Navalón) 1h

SEMINARI 2 TEMA 2. Infeccions bacterianes, víriques i micòtiques (Dr Ferrés Amat) 1h

SEMINARI 3 TEMA 4. Patologia dels llengua (Dr Gil) 1h

SEMINARI 4 TEMA 5. Patologia dels llavis. Quilitis (Dra Navalón) 1h

SEMINARI 5 TEMA 6 i 7 Pèmfig, pemfigoide. Mal. Conectiva: Lupus, esclerodèrmia, Dermatomiositis (Dr Gil) 1h

SEMINARI 6 TEMA 8 Lesions premalignes de la mucosa oral. (Dr Ferrés Amat) 1h

SEMINARI 7 TEMA 9 Carcinoma escamós de la mucosa oral. (Dr Ferrés Amat) 1h

SEMINARI 8 TEMA 10 i 11 Variants de la normalitat. Lesions fonamentals en pell i mucoses. Lesions per agents físics, mecànics o químics (Dr Gil) 1h

SEMINARI 9 TEMA 12 i 13 Estomatitis aftosa oral recidivant. Liquen pla (Dr Navalón) 1h

SEMINARI 10 TEMA 14 Aplicacions del làser en Medicina Oral (Dr Gil) 1h

SEMINARI 11 TEMA 15. Història clínica i exploració de la cavitat oral. Presa de biòpsies (Dr Ferrés Amat) 1h

SEMINARI 12 Tema 16. Interpretació d'exàmens de laboratori i proves diagnòstiques. (Dr Navalón) 1h

 

B. PATOLOGIA glandular

SEMINARI 13 TEMA 1 i 2. Saliva: Funció, composició. La saliva com a diagnòstic. Semiologia glàndules salivals. Tècniques d'exploració. (Dra Navalón) 1h

SEMINARI 14 TEMA 3. Patologia obstructiva, patologia inflamatòria, patologia tumoral. (Dra Gil) 1h

 

PATOLOGIA ORAL D'ORIGEN SISTÈMIC

SEMINARI 15 TEMA 1, 2 i 3. Manifestacions orals de la radioteràpia i quimioteràpia. Malalties digestives: Crohn / Malalties hematològiques. Malalties secundàries a fàrmacs. Osteoradionecrosis / Osteoquimionecrosis (Dra Ferrés Amat) (1 hora)

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia i activitats formatives

        1 . Classes teòriques

Lliçons magistrals , impartint els coneixements teòrics i pràctics de forma esquemàtica amb gran contingut iconogràfic . Les classes tindran una durada de 2 hores . Es destinarà un temps final ( 15 minuts ) de la classe teòrica per preguntes , clarificació o ampliació de conceptes .

                2 . Seminaris

S'efectuaran seminaris per ampliar i consolidar aquells coneixements teòrics importants en els quals serà important la participació activa de l'alumne durant la realització del seminari

               Mètode del cas

Plantejament d'una situació clínica que utilitzem per repassar i avaluar els coneixements de l'alumne .


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i Criteris d'Avaluació

L'avaluació serà realitzada de la manera següent:

 

              Examen final teòric 75% .

              Pràctiques / Seminaris 25%

              

 

L'examen final teòric , serà de 40 preguntes de resposta múltiple ( 5) , amb 1 única resposta correcta . L'examen pràctic constarà de 10 casos amb resposta múltiple ( 5) i una única correcta . Una resposta errònia restarà 0,20 punts .

L'assistència a seminaris pràctics és obligatòria i es passarà llista. A partir de dues faltes , les pràctiques es consideraran suspeses i l'alumne no podrà presentar-se a examen pràctic

La nota global per aprovar serà un 5


              a) suspens: 0- 4,9 (SS)

              b) Aprovat: 5-6,9 (AP)

              c) Notable: 7-8,9 (NT)

              d) Excel·lent: 9-10 (SB). 

             e) Matrícula d’ honor: implica haver obtingut excel·lent més una menció especial.  

 


 

Bibliografia i recursos

SScully C.Oral and Maxillofacial Medecine.Ed . Churchill Livingstone Elsevier , 2a edició 2008 .

 Bagan / Ceballos / Bermejo / Aguirre / Peñarrocha . Medicina oral . , Ed Masson SA , 1995 .

Bermejo . Medicina bucal vol. I i vol. II . Ed Sintesis SA , 2000

Laskaris.mPocket Atlas of Oral Diseases . Ed Thieme , 1998

 Bascones / Llanes.mMedicina bucal vol I i vol. II . Ed Avenços Metge Dentals , 2a edició 1996

 Wood / Goaz.mDiagnóstico diferencial de les lesions orals i maxilofaciales.Ed . Hardcourt Brace , 1998

 Ceballos / Bullon / Gandara / Chimenos / Blanc / Martinez / Garcia
Medicina Bucal práctica.Ed . Danu SL . , 2000

 Bascones / Manso.Dolor orofacial.Ed . Avenços Metge Dentals , 2a edició 1997

 Fonseca.Oral and Maxillofacial Surgery , vol. 1,4,5,6 . Ed Saunders . 2000

 Marx / SternOral and Maxillofacial Pathology .. Ed Quintessence . 2003

 Myers / Suen Càncer of the Head and Neck Ed Saunders , 3a edició , 1996

 Langlais / Langland / Nortje . Diagnostic Imaging of the Jaws.Ed. Williams & Wilkins , 1995 .

Gorlin / Cohen / Levin.Syndromes of the Head and Neck.Ed. Oxford, 1990

 Pilch . Head and Neck Surgical Pathology Ed Lippincott Williams & Wilkins , 2001

 Barnes / Eveson / Reichart / Sidransky . Pathology and Genetics of Head and Neck Tumors . Classification of Tumors . , IARC Press , 2005

Material didàctic