Universitat Internacional de Catalunya

Introducció Clínica Restauradora

Introducció Clínica Restauradora
3
9251
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dijous de 10:30 a 11:30 al despatx de professors de l'Area de Restauradora Dental i Endodoncia. Es recomana demanar cita previa via mail.

Dr. Sergio Morelló Castro   smorello@uic.es

Presentació

 L'Odontologia Conservadora pretén ensenyar els conceptes bàsics i actuals de prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels teixits dentaris, i la de les malalties relacionades dels teixits periradiculars. En aquesta assignatura es sintetitzen els objectius de les assignatures Patologia Dentària, Operatòria Dental i Endodòncia, per orientar-los a la pràctica clínica sobre pacient

Requisits previs

 Tenir aprovat Operatòria Dental

Objectius

 A. OBJECTIUS GENERALS:

1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental

2. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

a. cognoscitius:

1. Conèixer els diferents passos d'un tractament de conductes radiculars

2. Determinar la necessitat de dur a terme un tractament de conductes basant-se en un diagnòstic pop - periapical 

3. Conèixer els diferents accidents que es poden produir en el transcurs del tractament de conductes

3. Conèixer la incidència i causes dels fracassos endodòntics.

4. Conèixer les indicacions i tècniques clíniques de la cirurgia endodòntica

5. Conèixer la indicació i tècnica clínica de la reimplantació intencional

6. Establir l'actitud terapèutica davant una mica no format

7. Conèixer les diferents situacions que provoquen urgències en el camp de l'endodòncia, i l'actitud davant les mateixes

8. Exposar les característiques de les grans reconstruccions coronàries directes

9. Exposar els principis i tècnica clínica de les amalgames adherides

10. Exposar les característiques dels elements de retenció intraradiculars

11. Exposar els principis i tècnica clínica de les reconstruccions indirectes estètiques

12. Descriure les tècniques clíniques de reconstrucció de la dent endodonciada

b. Sensitius i motors:

1. Assolir un diagnòstic de certesa davant d'un pacient amb patologia dental

2. Establir un pla de tractament per a un pacient amb patologia dental

3. Completar tractaments senzills d'operatòria dental i endodòncia sobre pacients

c. afectius:

1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.

2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de la Restauració Dental

3. Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds

Resultats d'aprenentatge

 • 2.01 - Conèixer l'estructura bàsica de la personalitat de l'ésser humà i els elements que contribueixen a la seva formació. Distingir entre trets psicològics normals i anormals
 • 2.02 - Identificar les fases evolutives del desenvolupament psicològic de l'ésser humà des del naixement fins a la mort
 • 2.03 - Analitzar alguns aspectes socials que influeixen en el comportament de la persona sana i malalta
 • 2.04 - Conèixer les ciències del comportament i de la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 2.05 - Aplicar els principis de control de l'ansietat i l'estrès sobre un mateix, als pacients i sobre els altres membres de l'equip odontològic
 • 2.06 - Formular preguntes de recerca adequades
 • 2.07 - Elaborar un informe / publicació segons normatives de divulgació científica (CONSORT)
 • 2.08 - Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer les seves parts
 • 2.09 - Dissenyar un protocol d'investigació
 • 2.10 - Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb l'epidemiologia i el procés científic
 • 2.11 - Comprendre i interpretar els conceptes fonamentals de la bioestadística relacionats amb l'odontologia
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 2.14 - Conèixer els biomaterials dentals, des de manipulació i propietats fins a la toxicitat i impacte ambiental
 • 2.15 - Conèixer i utilitzar l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 2.16 - Realitzar una impressió d'alginat i de silicona correctament.
 • 2.17 - Realitzar un buidatge en guix
 • 2.18 - Manipular correctament els materials de registre i confeccionar cubetes individuals per prendre impressions a pacients edèntuls.
 • 2.19 - Reconèixer i saber quan utilitzar el material específic de les diferents especialitats odontològiques, com ara endodòncia, periodòncia, cirurgia, etc.
 • 2.20 - Realitzar una obturació d'amalgama i manipular el material correctament.
 • 2.21 - Manipular de forma adequada els adhesius i les tècniques de gravat per a realitzar obturacions de composites
 • 2.22 - Realitzar de forma adequada una obturació de compòsit i com es manipula el material i la tècnica
 • 2.23 - Utilitzar els diferents tipus de ciments dentals, ja siguin provisionals o definitius en els casos indicats de forma adequada
 • 2.24 - Realitzar una obturació de compòmero i saber manipular el material de la forma correcta.
 • 2.25 - Manipular els diferents tipus d'ionòmer de vidre en les situacions indicades.
 • 2.26 - Realitzar un provisional de resina acrílica i com s'han de manipular aquests materials de la forma correcta
 • 2.27 - Explorar les glàndules salivals
 • 2.28 - Realitzar els tests de mesurament de saliva en masticació i repòs
 • 2.29 - Realitzar els tests d'efecte tampó de la saliva
 • 2.30 - Realitzar el test de mesurament de nivells de Estreptococs mutans i de Lacto bacils en saliva (test CRT Bacteris)
 • 2.31 - Realitzar el test de tinció de placa i calcular l'índex Oleary
 • 2.32 - Executar un control i eliminació mecànica de la placa
 • 2.33 - Eliminar amb ultrasons el càlcul dentari
 • 2.34 - Realitzar les radiografies per al correcte diagnòstic de la càries
 • 2.35 - Realitzar el diagnòstic utilitzant l'aparell Diagnodent
 • 2.36 - Realitzar les proves diagnòstiques per determinar el risc de càries
 • 2.37 - Pautar tractament preventiu en funció del risc de càries
 • 2.38 - Realitzar una fluorització tòpica a la clínica
 • 2.39 - Realitzar un aïllament absolut del camp operatori
 • 2.40 - Executar les tècniques per fer un segellat de fissures en pacients
 • 2.41 - Realitzar els tests de recollida d'informació del pacient per determinar la cariogenicidad de la dieta
 • 2.42 - Pautar els hàbits dietètics en funció del risc de patologia que presenta el pacient
 • 2.43 - Realitzar l'exploració oral i facial per detectar possibles lesions de càncer
 • 2.44 - Confeccionar un protector bucal per al tractament de radioteràpia a la zona orofacial
 • 2.45 - Confeccionar un protector per a l'esport
 • 2.46 - Executar les tècniques per al diagnòstic de la patologia periodontal
 • 2.47 - Preparar el camp de treball per reduir el risc de contaminació i contagi de malalties en la consulta
 • 2.48 - Preparar al professional per reduir el risc d'infeccions
 • 2.49 - Realitzar enquestes per determinar el risc de salut d'una població

Continguts

 TEMARI

1. Blanquejament dental  

2. incrustacions

3. Passos a seguir en la realització d'una Endodoncia

4. Caries dental

5. Presa de decisions en odontologia Restauradora

6. Flux digital en odontología

7. Radiologia en EndodonciaMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Els objectius de l'assignatura s’assoliran mitjançant seminaris clínics d’assistència obligatòria. En algunes de les sessions els alumnes hauran de preparar un resum o una presentació basant-se en els articles proposats pel professor responsable de cada seminari. Els alumnes treballaran aquests articles en grups de màxim 4 alumnes. En el seminari es preguntarà a tots els alumnes, no podent-se triar un presentador entre els membres de cada grup. Tots són responsables de saber exposar el que han preparat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Examen tipus test de respostes múltiples

En cas d'alguna circumstància especial per part de l'alumne, hi haurà la possibilitat de realitzar un examen oral, prèvia acceptació de la situació per part del professor i secretaria acadèmica.

 L'absència a dos seminaris, o la no presentació de dos treballs en Moodle no permetrà la qualificació de l'assignatura. Un cop iniciada la classe no s'admetrà la entrada a l'aula.

La qualificació final vindrà determinada per la nota de clínica (30%),  nota d'examen teòric (70%). S'ha de superar les dues parts per separat per poder aprobar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998

· García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 1998

· Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994

· Andreasen JO, Andreasen FM. Lesiones dentarias traumáticas. Madrid: Panamericana, 1990

· Beer R, Bauman MA, Kim S. Atlas de endodoncia. Barcelona: Masson, 1998

· Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 7th ed. St. Louis: Mosby, 1997

· Gutman JL y cols. Problems solving in endodontics. Prevention, identification and management. St Louis: Mosby, 1997

· Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 4ª ed. McGraw-Hill, 1997

· Stock CJR, Gulabivala K, Walker RT. Color atlas and text of endodontics. 2ª ed. St Louis: Mosby, 1995

· Trönstad L. Endodoncia clínica. Barcelona:Masson, 1993

· Walton RE, Torabinejad M. Endodoncia. Principios y práctica. 2ª  ed. McGraw-Hill, 1997.

· Weine FS. Terapéutica en endodoncia. Barcelona: Masson, 1991