Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia

Psicologia
4
9260
3
Segon semestre
OB
Públics i audiències
Psicologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Prof. Dr. Francis García Collado fjgarcia@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura és una introducció a la psique humana des de tres nivells de concreció relacionats entre si i presentats en tres blocs separats. En primer lloc ens referirem als processos psicològics bàsics, en segon lloc realitzarem una aproximació als processos psicològics superiors i finalment a la psicologia social i a la psicologia col·lectiva. Amb aquesta assignatura es pretén que l'estudiant conegui els principals processos psicològics i relacionals implicats tant en la percepció com en la comunicació així com en l'aprenentatge, amb l'objectiu de fer comprensible la seva posada en escena en l'àmbit social.

L'afany d'aproximar la matèria al camp de la comunicació així com al de la publicitat fa que posem èmfasi tant en algunes de les teories més clàssiques, per entendre l'evolució i procés de la matèria, com en l'actualització d'alguns conceptes des d'àmbits lligats a la psicologia que es troben immersos en les ciències cognitives.

La tesi bàsica de l'assignatura Psicologia és que qualsevol acte comunicatiu és una interacció complexa que té com a finalitat transmetre un missatge, però també és una pràctica que influencia a les persones, al context, als grups i als grans col·lectius construint una realitat compartida socialment per l'ésser humà en tant capax symbolorum.

 

Requisits previs

No s'estableix cap requisit previ pel seguiment de la matèria.

Objectius

L'objectiu general d'aprenentatge és que l'estudiant aprengui a identificar i analitzar des de la perspectiva de la psicologia el paper de la persona, el grup i el col·lectiu en la comunicació audiovisual amb la finalitat d'aplicar els models teòrics en abordar la comunicació audiovisual i apreciar la comunicació com una oportunitat per construir realitats i com a mecanisme de regulació de relacions.

Atenent a l'objectiu general, cada bloc persegueix un objectiu específic. Els objectius específics són:

 • Conèixer i desenvolupar les principals aportacions de la psicologia bàsica a la comunicació audiovisual i a la publicitat.
 • Conèixer les recents aportacions de la ciència cognitiva a la psicologia en matèria de comunicació i les seves possibles aplicacions en l'àmbit de la comunicació audiovisual i en el de la publicitat.
 • Conèixer les principals aportacions de la psicologia social a la comunicació audiovisual i a la publicitat i la base neurocientífica que la sustenta.
 • Desenvolupar capacitat per aplicar els conceptes i teories de la psicologia del comportament col·lectiu a la comunicació audiovisual i a la publicitat.
 • Fomentar el pensament crític i deliberatiu que prengui com a objectiu la psicologia sense abandonar el vessant més interdisciplinari que ens aporta tant la neurociència com la psicoanàlisi en les seves possibles aplicacions a l'àmbit de la comunicació audiovisual i al de la publicitat.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants que cursin l'assignatura Psicologia hauran d'evidenciar els següents resultats d'aprenentatge del grau:
  

 • Ser capaç de treballar en equip i autònomament.
 • Aplicar la gestió de temps i de l'espai.
 • Desenvolupar el rigor acadèmic, la responsabilitat, l'ètica i professionalitat.
 • Analitzar des de la perspectiva de la psicologia mostrant capacitat interpretació, síntesi i abstracció.
 • Aplicar la capacitat per afrontar dificultats i gestionar conflictes.
 • Ser capaç de generar debat i reflexió sobre la base dels conceptes propis de la psicologia.
 • Mostrar capacitat per complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i materials
 • Ser capaç de crear comunicació oral i escrita
 • Construir coneixement i domini del discurs propi de la psicologia utilitzant els termes amb rigor acadèmic.
 • Analitzar, reflexionar i articular els continguts sobre la base de l'activitat conjunta a l'aula.
 • Ser capaç d'adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les tecnologies de la informació i la comunicació i els seus canvis futurs
 • Interpretar el comportament humà atenent a les principals teories de la psicologia.
 • Descriure analitzar la persona des de la perspectiva individual, la perspectiva interactiva, la perspectiva social i la perspectiva col·lectiva.
 • Aplicar el coneixement adquirit a la comunicació audiovisual.

Continguts

BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA: PROCESSOS I ESTRUCTURES BÀSIQUES

La història de la psicologia ens proporciona una visió general d'una disciplina que té com a objecte d'estudi el comportament humà. Des de diferents punts de vista teòrics la particularitat neotènica de l'ésser humà fa imprescindible fer esment a la pertinença a grups, col·lectivitats i societats que tenen com a punt de partida l'entrada de l'ésser humà en la cultura i en com aquesta conforma la seva subjectivitat.

1.1. De l'homo oeconomicus a la psicologia.

1.2. Del subjecte racional al subjecte de l'inconscient. Control executiu i presa de decisions: raonament i resolució de problemes.

Teories sobre conscient i inconscient, teories sobre el jo, estadis i nocions d'individu, persona i subjecte.

1.3 Semiòtica

1.4. Psicologia de la Comunicació: assertivitat

 

BLOC 2: PSICOLOGIA, APRENENTATGE I PERCEPCIÓ

2.1. Plasticitat neuronal i cerebral.

2.2. Motivació. Conducta motivada i regulatoòria. Desig, plaer i reforç.

2.3. Atenció i sistemes d'atenció.

2.4. Aprenentatge i memòria. Prendrem com a punt de partida la noció de Memòria perceptiva (que desenvoluparem al Bloc 3) i el de Memòria de treball per a ixí desenvolupar el concepte de memòria a llarg termini dividit en dos grans grups: aprenentatge i memòria explícit i implícit.

2.5. Teoria de Marcs referencials cognitius i metàfores quotidianes, motivació i condicionament.

 

BLOC 3: PSICOLOGIA I PERCEPCIÓ

3.1. Procés perceptual. Fisiologia de la percepció. Atenció visual. Sistema auditiu; percepcció del to i de la parla.

3.2. Psicologia de la Forma (Gestalt). Lleis i principis.

3.3. Teoria de la llum. Ombra, lluentor i llum. Il·lusió òptica, artificis i fenòmens entòptics.

3.4 Teoria del color. Colors fisiològics, físics i químics. Colors actius i passius. Colors aditius i sustractius.

3.5. Imatge i moviment (Espai i Temps).


BLOC 4: PSICOLOGIA SOCIAL I PERCEPCIÓ

4.1. Cervell i cultura.

4.2. Cognició social.

4.3. Neurociència social i neurones mirall.

4.4. Emocions i teories de l'emoció.

4.5. Creences falses i formació de primera impressió.


BLOC 5: PSICOLOGIA SOCIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ

5.1. Psicologia social i comportament col·lectiu.

5.2. Comportament col·lectiu, moviments socials i xarxes socials

5.3. Psicologia social dels mitjans de comunicació

5.4. Psicologia social i gènere

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAlternarem classes magistrals amb classes plenàries per poder fomentar les diferents competències de la matèria. Aquestes competències se centraran en tres grans eixos: Anàlisi (interpretació, síntesi i abstracció), Debat (reflexió, actitud crític-propositiva i deliberació), Treball cooperatiu i individual (per fomentar el desenvolupament de l'autonomia i l'ètica). 

Per fer més efectiu el treball de les classes magistrals els alumnes hauran de realitzar breus lectures temàtiques. Aquestes lectures els permetran obtenir recursos per obtenir major rigor conceptual a l'hora de participar a les classes plenàries de forma rigorosa mostrant l'assimilació de les competències. Per a això la participació activa a les classes plenàries serà imprescindible per obtenir els coneixements necessaris per a la matèria.
 

Els quatre primers blocs tindran un total de 10 sessions en les que caldrà lliurar un total de 2 activitats (evaluació continua) que es concretaran a classe. Algunes activitats es realitzaran en grup i d'altres de manera individual. Els grups s'acordaran a classe al llarg de les dues primeres setmanes de classe. Les activitats van lligades a cadascun dels punts dels blocs de l'assignatura i tindran una part teòrica (classe magistral, lectura) i una pràctica (comentari de text i/o audiovisual, exposició oral, debat, anàlisi, treball cooperatiu. Es realitzaran exposicions orals i activitats escrites.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPràctica 1 (Text crític): 20%

Pràctica 2 (treball grupal G.Meet psicologia comunicació: assertivitat): 15%

Pràctica 3 (EDPUZZLE PLASTICIDAD, KAHNEMAN ETC...): 15%

Pràctica 4 (PSICOLOGÍA DE LAS MASAS, SOCIAL ETC...): 15%

Pràctica 5 (Participació activa a classe): 5%

Examen: 30% (L'examen farà mitjana a l'evaluació continua a partir d'una nota de 4 o superior i l'alumne es podrà presentar a l'examen ordinari sempre que la seva nota mitjana de les activitats sigui de 4 o superior).

 En cas de 2a i 3a convocatòries s'haurà de realitzar un examen teòric, el valor del qual correspondrà al 100% de la nota de l’assignatura. Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

 1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa a la guia de 7a edició de setembre de 2020 a: http://dspace.uvic.cat/xmlui/bitstream/handle/10854/6275/altres_a2020_guia_elaborar_citacions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Seguir la normativa de faltes d'ortografia que estableix la Universitat.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica seguiment matèria:

Guirbau, M. Dolors. (2014). Psicología de la comunicación. Barcelona: Ariel.

Kahneman, D. (2013) Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debolsillo.

Lancaster, S. (2015) Winning Minds. New York: Palgrave McMillan.

Redolar, D. (2015). Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

 

Bibliografia complementària:

Abi-Rached and Rose, N. (2013) NeuroThe new brain sciences and the management of the mind. Princeton.

Alberini, C. (2008) “La dynamique des représentations mentales: Consolidation de la mémoire, reconsolidation et intégration de nouvelles informations”. En Magistretti, P y Ansermet, F. En Neurosciences et psychanalyse. Paris: Odile Jacob.

Ansermet F. y Magistretti, P. (2012). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e inconsciente. Madrid: Katz.

Arnheim, R. (2002) Arte y percepción visual. Madrid: Alianza editorial.

Arnheim, R. (1986) El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.

Aumont, J. (2009) La imagen. Barcelona: Paidós.

Baddeley, Alan D. (1999) Essentials of Human Memory. Bristol: Psychology Press.

Bartra, R. (2014) Antropología del cerebro. Conciencia, cultura y libre albedrío. Valencia: Pre-Textos.

Baudrillard. La société de consommation. Paris: Gallimard.

Bennett, M.; Dennett, D.; Hacker, P.; Searle, J. (2007) Neuroscience and PhilosophyBrain, mind and language. New York: Columbia University Press.

Blakemore, S. J.; Frith, U. (2015). Cómo aprende el cerebro. Barcelona: Ariel.

Bourdieu, P. (2001) Langage et pouvoir symbolique. Paris: Points.

Brusatin, M. (2006) Historia de los colores. Barcelona: Paidós.

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

Castoriadis, C.(1986) “La découverte de l'imagination”. LCL II. Paris: Points.

Coll, C., Palacios, J. & Marchesi, A. (2002). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza Editorial.

Davis, F. (2006) La comunicación no verbal. Madrid: Alianza.

Freud, S. (2010) El malestar en la cultura. Obras completas XXI. Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (2010) El yo y el ello. Obras completas XIX. Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (2010) Más allá del principio de placer. Obras completas XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (2010) Psicología de las masas y análisis del yo. A: S. Freud (ed.). Obras completas XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.

Giddens A. y Sutton. P. (2013) Sociología. Madrid: Alianza.

Goethe, W. (1999) Teoría de los colores. Valencia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos.

Goldstein, B. E. (2006). Sensación y percepción. Madrid: Thomson.

Gombrich, E. H. (2013) Lo que nos cuentan las imágenes. Barcelona: Elba.

Hirschman, A. The passions and the interests. Princeton: Princeton.

James, W. The principles of psychology. Dover.

Kahneman, D. (2013) Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debolsillo.

Kandel, Erik. (2007) En busca de la memoria. Madrid: Katz.

Krauss, R. (2013) .El inconsciente óptico. Madrid: Tecnos/Alianza..

Lacan, Jacques. (1999a.) “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je.” En Écrits I.

Paris: Seuil.

Lacan, Jacques. (1999b.) “L'instance de la lettre dans l'inconscient.” En Écrits I. Paris: Seuil.

Lacan, Jacques. (1999c.) “Du .Trieb. de Freud et du désir du psychanalyste.” En Écrits II. Paris:

Seuil. En .crits II. Paris: Seuil.

Lakoff, G. Johnson, M. (2004) Metáforas de la vida cotidiana. Barcelona: Cátedra.

Lakoff, G. (2008) No pensis en un elefant. Barcelona: Viena edicions.

Lakoff, G. The political mind. Penguin books.

Lipovetsky, G. y Roux, E. (2004) El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Barcelona: Anagrama.

Miller, P and Rose, N. (2008) “Mobilizing the consumer: Assembling the subject of consumption” En Governing the present. Cambridge: Polity.

Miller, P and Rose, N. (2008) “Production, Identity and Democracy” En Governing the present. Cambridge: Polity.

Mitscherlich, A. et M. (1972). Le deuil impossible. Les fondements du comportement collectif. Paris: Payot.

Mirzoeff, N. (2009) An introduction to visual culture. New York: Routledge.

Mirzoeff, N. (2011) The right to look. London: Duke.

Mlodinow, L. (2012) Subliminal. Barcelona: Crítica.

Moltó, J. (1995).Psicología de las emociones. Entre la biología y la cultura. Valencia: Albatros.

Nussbaum, M. (2008) Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones. Barcelona: Paidós.

Redolar, D. (2015). Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Rizzolatti G. and Sinigaglia, C. (2006) Las neuronas espejo. Barcelona: Paidós.

Rose, N. (1998) Inventing our selves. London: Cambridge.

Rose, N. (2007) The politics of life itself. New York: Princeton University Press.

Sabucedo y Morales. (2015) Psicología social. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Schopenhauer, A. (2013) Sobre la visión y sobre los colores. Madrid: Tecnos.

Stoichita, V. (2006) Breve historia de la sombra. Madrid, Siruela.

Tanizaki. (2010) El elogio de la sombra. Madrid: Siruela.