Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Estratègica

Direcció Estratègica
4
9268
3
Primer semestre
OB
Gestió
Direcció estratègica
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Envia un email

Presentació

Direcció Estratègica pretén introduir l'alumne en els principis bàsics de la gestió estratègica d'una organització. Com es prenen les decisions que afecten al futur de les Organitzacions? Com s'implanten amb èxit? ¿Com afecten aquestes decisions a la resta de l'Organització? Com s'ha de treballar la Comunicació per alinear a tota l'organització cap als objectius estratègics presos des de l'Alta Direcció?

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. En finalitzar el programa l'alumne haurà de ser capaç d'elaborar un pla estratègic per a una empresa. Per a això sabrà definir el seu marc filosòfic (visió, missió, valors), detectar les variables de l'entorn que afecten a l'organització, i en funció dels recursos i capacitats estratègiques de l'empresa seleccionar unes alternatives estratègiques.
 2. L'alumne tindrà un coneixement bàsic sobre les actuals dimensions clau de la gestió estratègica de les organitzacions, aproximant-se a l'elaboració de plans i programes per a la seva implantació.
 3. El programa proposat permetrà a l'alumne entendre i abordar la direcció i la gestió de la comunicació en coherència amb l'estratègia organitzativa.

Competències

 • 1. Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 2. Capacitat de planificar recursos humans
 • 3. Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals ...)
 • 11. Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades.
 • 17. Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 23. Capacitat d'elaborar un pressupost
 • 26. Capacitat per coordinar i / o coordinar-se amb un equip
 • 88. Capacitat de relacionar-se amb les persones i amb l'entorn sense perdre autonomia
 • 89. Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 91. Preparació per assumir riscos
 • 92. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 95. Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en el seu àmbit d'activitat.
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre els conceptes bàsics vinculats a la direcció estratègica (planificació, estratègia, missió, visió, valors ...).
 2. Distingir entre gestió estratègica, gestió tàctica i gestió operativa.
 3. Aprendre a elaborar i liderar un pla estratègic organitzacional.
 4. Aplicar les bases d'utilització del Quadre de Comandament Integral i les seves diferents perspectives (financera, clients, processos interns i aprenentatge i creixement).
 5. Integrar el concepte de cadena de valor empresarial, des de l'anàlisi de les seves diverses dimensions.
 6. Comprendre el procés de gestió estratègica de les relacions de l'empresa amb els seus grups d'interès, àmbit clau en la gestió de la responsabilitat social i en la comunicació d'aquesta.
 7. Incorporar la gestió de la responsabilitat social en l'estratègia de l'empresa, gestionant els impactes socials, mediambientals i econòmics de les organitzacions.
 8. Conèixer els conceptes bàsics i les estratègies per a l'impuls de la gestió del canvi organitzatiu.
 9. Comprendre la comunicació estratègica de manera coherent i integrada amb l'estratègia de l'empresa.
 10. Incorporar l'ètica i la deontologia de la comunicació de manera transversal a la direcció estratègica de la disciplina.
 11. Aproximar-se al paper estratègic del director / a de comunicació (DirCom) en l'organització.
 12. Conèixer i enfocar de manera estratègica dels diferents instruments per a la comunicació corporativa: identitat i imatge corporativa, relacions públiques, comunicació interna, patrocini i mecenatge, etc.

Continguts

El programa desenvolupa las diferents fases que constitueixen el procés de dirigir estratègicament una organització, abastant per això les següents dimensions:

 • La direcció estratègica de les organitzacions i el procés de planificació estratègica
 • Les dimensions clau de la gestió estratègica de les organitzacions
 • La direcció estratègica de la comunicació

 1. Definició d'Estratègia
 2. Empresa - Negoci; Projecte - Organització
 3. Visió, missió, Valors Corporatius, objectius estratègics
 4. Metes, objectius, plans de negoci, KPI´S
 5. Finances estructurals, finances operatives
 6. Pensament estratègic, pensament tàctic

 1. Què és un pla estratègic?
 2. Raons per realitzar un pla estratègic i elements que participen en ell
 3. Fases de l'elaboració d'un pla Estratègic

 1. Anàlisi de l'entorn general
 2. Anàlisi de l'Entorn Competitiu. 5 forces de Porter
 3. Anàlisi de la posició Competitiva

 1. Teoria dels recursos i capacitats
 2. Anàlisi de la cadena de valor
 3. Competències i avantatges competitius. Potencial de generació de beneficis

 1. Anàlisi DAFO
 2. Diagnòstic estratègic
 3. Desenvolupament del concepte de posicionament estratègic

 1. Model d'estratègies corporatives
 2. Estratègies Corporatives genèriques (Lideratge en costos, diferenciació, especialització)
 3. Factors claus de Decisió Estratègica
 4. Posicionament estratègic futur desitjat

 1. Fases per la concreció del Pla de Negoci
 2. Disseny organitzatiu
 3. Plans d'Acció
 4. KPI'S. El Quadre de Comandament Integral
 5. El paper de l'estratègia en el desenvolupament professional i social de les organitzacions i les persones

 1. Introducció al model CANVAS
 2. Font d'ingresos
 3. Font de costos

 1. Model d'implantació d'un BSC
 2. Conceptes i Beneficis del BSC
 3. Elements Bàsics del BSC
 4. Mapes estratègics
 5. Projectes estratègics

 1. El pla de comunicació dins de l'estratègia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,4
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa avaluació és continua. Els alumnes hauran de lliurar diversos exercicis de contingut escrit, tant individuals com grupals:

- Exercicis que els alumnes hauran de desenvolupar de manera autònoma:

o Treball en Equip: Elaboració de Pla Estratègic d'una organització.

o Treball individual: casos pràctics de situacions empresarials concretes en els que s'han d'aplicar el conceptes treballats durant el curs.

Així mateix, al finalitzar l'assignatura es realitzarà un examen final.

També, dins del criteri d'avaluació, es valorar l'assistència a classe i la participació activa a la mateixa (presentació de les diferents fases del pla estratègic i debat sobre els Casos Pràctics d'Empresa)

Per poder aprovar l'assignatura es requereix haver aprovat tant l'examen final com el treball en equip i l'assistència a classe.

Nota = 60% examen final + 20% treball en equip + 10% treball individual (Exercicis) + 10% (Participació a la classe) 

Bibliografia i recursos

Lectures obligatòries:

DANIEL MARTINEZ PEDROS, ARTEMIO MILLA GUTIERREZ: La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. Ediciones Díaz de Santos. 2005

LUIS ANGEL GUERRAS, JOSE EMILIO NAVAS. Dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Ediciones Thomson, 4ª edición 2014

Bibliografia de consulta:

JOHNSON, G y SCHOLES, K.: Dirección Estratégica. 7ª edición. Pearson Educación, Madrid 2006.

KOTLER, P., KARTAJAYA, H. y SETIAWAN I., Marketing 3.0. LID Editorial. Madrid, 2011.

KAPLAN, R.S. y NORTON D.P. El Cuadro de Mando Integral. 3ª edición. Gestión 2000. Barcelona, 2009

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN. SÁNCHEZ-TABERNERO, A.. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya). Madrid, 2000.

GRANT, R.M.: Dirección estratégica. 5ª edición. Civitas Ediciones. Madrid, 2005.

CERVERA FANTONI, A.L. Comunicación total. ESIC. Madrid 2004.

PORTER, M.E. Estrategia competitiva: tecnicas para el analisis de la empresa y sus competidores. Pirámide. Madrid, 2009.

PORTER, M.E. Ventaja competitiva: creacion y sostenimiento de un desarrollo superior. Pirámide. Madrid, 2010.

OSTERWALDER, ALEX, Business Model Generation. Deusto, 2011