Universitat Internacional de Catalunya

Estructura del Sistema Publicitari

Estructura del Sistema Publicitari
4
9272
3
Segon semestre
OB
Tècniques de creació audiovisual
Estructura del sistema audiovisual
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Tutories a petició dels alumnes. 

Presentació

En aquesta assignatura els estudiants coneixeran com s'organitza el mercat publicitarI; s'identificaran els principals subjectes, empreses i institucions que participen en el procés de creació d'una campanya de publicitat. Aquesta realitat s'analitzarà tant des d'una perspectiva externa a les empreses de comunicació com des d'una perspectiva interna. Així, els estudiants comprendran la relació entre els factors estructurals de la indústria mediàtica i les decisions que es prenen en la gestió i organització de les empreses de comunicació.

 

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

 • Entendre l'evolució històrica de l'activitat publicitària i dels agents que hi intervenen.
 • Comprendre les singularitats dels diferents agents.
 • Conèixer els factors 'disruptius' de la indústria dels mitjans i els nous actors. 
 • Conèixer el mercat espanyol amb una certa profunditat (actors, audiència i entorn).
 • Conèixer els principals actors globals de la indústria de la publicitat.
 • Aproximar-nos a la situació actual de la indústria publicitària i a les noves necessitats de l'entorn.

Competències

 • 28 - Capacitat per analitzar críticament el sector cinematogràfic espanyol europeu i mundial
 • 29 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 35 - Capacitat per entendre i aplicar el sistema que regeix l'explotació d'un llargmetratge
 • 36 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 37 - Capacitat per entendre i aplicar el sistema nacional i supranacional de subvencions i ajudes
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
 • 40 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents departaments en una producció cinematogràfica
 • 57 - Capacitat de concepció i crítica de l'estructura organitzativa d'una cadena televisiva
 • 62 - Coneixement i domini dels sistemes de finançament de les cadenes de TV

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre la indústria publicitària i el moment de transformació actual. 
 • Obtenir visió crítica i contextualitzada dels diferents àmbits del sector de la publicitat segons criteris objectius.
 • Adquirir sensibilitat pel seguiment i la prospectiva de les tendències dels sectors de la comunicació. 

Continguts

Estructura del sistema publicitari

1) L'anunciant: 

 • Departament de màrqueting
 • Departament de comunicació

2) L'agència de publicitat:

 • Departament de comptes
 • Departament de planificació estratègica (planner)
 • Departament creatiu
  • Redacció publicitària (copywriter)
  • Direcció d'art (art director)

3) Altres agents: 

 • Grup de Comunicació
 • Estudi de disseny
 • Estudis d'animació
 • Les productores
 • Estudis de locució i sonorització, etc. 

4) L'agència de mitjans

5) Nous perfils publicitaris

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1.6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1.8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0.4
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Treball en grup: 20%

2) Examen final: 60%

3) Assistència, treballs fets a classe i participació: 20%

* En totes les activitats d'avaluació s'aplicarà la normativa ortogràfica i d'assistència de la Facultat.

** Per aprovar la segona convocatòria (i posteriors), serà necessari fer un examen final, que tindrà un valor del 100% de la nota.

Bibliografia i recursos

BUSTAMANTE, Enrique (coord.) (2003) Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa.

ESTAÑOL, E. (coord.), SERRA, C.; CASTELLBLANQUE, M. (2015). ¿Quién se esconde detrás de una campaña publicitaria? Barcelona: 

FERRER, I.; MEDINA, P. (2014). Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Díaz de Santos.

INSTITUT DE LA COMUNICACIÓ (In-Com UAB). Informe de la comunicació a Catalunya 2011-2012.

MEDINA, M. (2011, 2002). Estructura y gestión de empresas audiovisuales. Navarra: EUNSA.

NIETO, A.; IGLESIAS, F. (2000). Empresa Informativa. Barcelona: Ariel.

PÉREZ-LATRE, F.J., SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (2012). Innovación en los medios. La ruta del cambio. Pamplona: Eunsa.

PICARD, R. (2011). The economics and financing of media companies. New York: Forham University Press.

SÁNCHEZ-TABERNERO, A (2003). Estructura y actividades de las empresas de comunicación, en BEL-MALLÉN, I. y CORREDOIRO, L.  Derecho de la información.

SANTANA, E. (2017). Tapas de publicidad. Promopress, Turquía.

SELVA RUIZ, D. (2019) Especies publicitarias profesionales en las agencias, Barcelona, UOC.

VICTORIA MAS, J. S. (coord.): Reestructuras del sistema publicitario, Barcelona, Ariel, 2005.

Material didàctic