Universitat Internacional de Catalunya

Fotografia i Disseny Aplicats a la Publicitat

Fotografia i Disseny Aplicats a la Publicitat
5
9273
3
Primer semestre
OB
Creació
Fotografia i disseny aplicats a la publicitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

FOTOGRAFIA

4 crèdits ECTS que s'imparteixen al primer semestre del tercer curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
La finalitat d'aquesta assignatura és fer una aproximació a aquesta disciplina des del punt històric, artístic, tècnic i pràctic.

La fotografia ens ajuda a ser capaços d'explicar en imatges la realitat que ens envolta, les idees i les emocions.

S'explicarà una breu introducció a la història de la fotografia i els autors més rellevants, des dels pioners de segle XIX fins als més actuals per tenir una visió de l'evolució de la fotografia.

La tècnica bàsica fotogràfica: Sensibilitat, diafragma i obturació, amb instrument no només tècnic sinó també com a eines expressives perquè l'alumne tingui unes nocions bàsiques d'aquest paràmetres a l'hora de la presa fotogràfica.

S'encarregaran diversos treballs fotogràfics on es hauràs d'aplicar el que s'ha après sobre retrat, reportatge i fotografia creativa.

 

DISSENY

Disseny és una assignatura que s'imparteix en el segon semestre del segon curs del grau Grau en Publicitat i Relacions Públiques i comparteix un total de 4 crèdits  ECTS  amb l'assignatura de Fotografia.


El Disseny posseeix un instrumental operatiu autònom que li permet explicar-se, construir-se, donar raó de la seva pròpia existència. No cal caure en el comú equivoco de confondre mitjans amb finalitats, això és, identificar el Disseny amb l'objecte dissenyat.

El disseny no és el producte final, sinó el procés que el precedeix i origina. El disseny és, doncs, el projecte. La metodologia i les fases desenvolupades en el seu procés constitueixen la personalitat de la disciplina.

Solucionar problemes de disseny implica conèixer les fases del projecte: analitzar, reflexionar, sintetitzar i conèixer les seves eines de doble caràcter: conceptual i tècnic.
Aquesta activitat de projecte, que integra factors Funcionals, Culturals (estètics), Tecnològics i Econòmics, és una de les components bàsiques de les estratègies mediàtiques de la comunicació audiovisual.

L'assignatura de Disseny pretén ensinistrar a l'alumne en dos vessants. Una, la que desenvolupi les capacitats d'expressar gràficament les seves idees, i una altra, que sigui capaç d'exposar-les al món exterior de manera adequada i controlada.

Requisits previs

FOTOGRAFIA

No són necessaris requisits previs.

 

DISSENY

No són necessaris requisits previs.

 

Objectius

FOTOGRAFIA

L'objectiu serà veure les aplicacions des del punt de vista artístic i com a llenguatge en la comunicació audiovisual:

- Introducció a la història de la Fotografia.

- Concretar les característiques temàtiques, estilístiques i comunicatives 

- Dominar la tècnica fotogràfica i buscar un estil propi.

- Apendrer les diferents fases del projecte fotogràfic.

- Postproducció: retoc i tractament de la imatge digital.

- Presentació oral d’un projecte.

 

DISSENY

- Desenvolupar la capacitat d'observació, anàlisi i síntesi.

- Donar a conèixer les eines metodològiques i les tècniques per a la creación de continguts gràfics en un entorn multimèdia.

- Conoèixer la funcionalitat del disseny, efectivitat versus creativitat.

- Adaptació de la imatge al mitjà audiovisual: creació, maquetació i retoc digital.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 29 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
 • 46 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents recursos lumínics, gràfics i de muntatge
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 51 - Capacitat per entendre i aplicar les teories i tècniques de la imatge
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 67 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 74 - Coneixement i domini dels missatges multimèdia
 • 75 - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
 • 78 - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
 • 79 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat

Resultats d'aprenentatge

FOTOTOGRAFIA

Els alumnes, després de cursar l'assignatura podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

• Coneixements sobre la història de la fotografia i els autors més rellevants.

• Dominar les tècniques báscicas del la fotografia i il·luminació.

• Tindran criteri suficient com per poder participar en el procés creatiu amb fotografies.

• Gestionar la comunicació visual d'institucions, organismes i empreses.

 

DISSENY

Els alumnes, després de cursar la signatura, podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

• Posseiran criteris estètics i funcionals per a optimitzar la presentació formal de productes comunicatius.

• Dominaran les tècniques d'infografia i tindran criteri suficient per a poder exercir de responsable d'infografia d'un mitjà de comunicació.

• Produiran produccions dedicades a l'oci i entreteniment.

• Gestionaran la comunicació d'institucions, organismes i empreses.

• Dominaran els llenguatges verbals i no verbals, especialment aquells el domini dels quals resulta imprescindible enfront d'un auditori i un públic.

• Distingiran diferents formats en funció dels dispositius existents.

Continguts

FOTOTOGRAFÍA

1. Introducció a la història de la fotografia i autors més rellevants.

2. Equips i tècnica fotogràfica: sensibilitat, obturació i diafragma.

3. Composició i la llum en la fotogràfica. El retrat fotogràfic

4. Workshop fotogràfic.

5. El reportatge: com explicar una història.

6. L'edició fotogràfica i tractament de la imatge.

7. Presentació i Avaluació dels projectes.

 

DISSENY

El programa teòric-pràctic de l'assignatura està compost pels següents continguts:

Llenguatge visual: Nivells de representació, semiòtica. Fonaments compositius. La Gestalt.

La Forma Gràfica: Elements bàsics de la forma,  tècniques de comunicació visual. Forma i missatge.

Retòrica visual.

El procés creatiu i la infografia.

Tècniques d'animació. Motion Graphics.

Adobe Photoshop i Adobe AfterEffects.