Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting

Màrqueting
5
9275
3
Primer semestre
OB
Creació
Màrqueting
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

 En aquesta assignatura s'estableixen les bases del Màrqueting com a disciplina empresarial i es proporcionen les eines per desenvolupar el pensament crític de l'alumne, amb l'objectiu de satisfer al consumidor objectiu. A final de semestre, l'estudiant serà capaç d'analitzar i implementar estratègies i polítiques de Màrqueting sòlides i coherents integrades en les estratègies corporatives. 

Requisits previs

No s'estableix cap requisit previ pel seguiment d'aquesta assignatura.

Objectius

Conèixer i comprendre els conceptes, les eines i les funcions del màrqueting, i ser capaç de contextualitzar aquests conceptes dins de l’estratègia corporativa. Demostrar visió estratègica per a la presa de decisions en la gestió empresarial.

Competències

  • 34 - Capacitat per objectivar i quantificar (dades, estadístiques, etc.)
  • 71 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
  • 76 - Capacitat i habilitat per exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client
  • 80 - Capacitat relacional per establir una interacció competent entre anunciant i agència
  • 86 - Capacitat i habilitat per identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa

Resultats d'aprenentatge

Comprendre la gestió de l'àrea de Màrqueting d'una empresa.

Continguts

Tema 1: Introducció al Màrqueting

1.1 El màrqueting com a disciplina de coneixement: concepte, naturalesa i abast

1.2 Funcions i evolució del màrqueting

1.3 Elements i actors del sistema comercial

1.4 Els instruments del màrqueting

1.5 El pla de màrqueting

 

Tema 2: El consumidor

2.1 Qui i com és el nostre consumidor

2.2 Percepcions i comportament del consumidor

2.3 El procés de compra

2.4 De la transacció a la relació: màrqueting relacional

 

Tema 3: Segmentació, públic objectiu i posicionament

3.1. El target group i el concepte de segmentació de mercats

3.2. Criteris de segmentació

3.3 Estratègies de segmentació

3.4. Imatge i posicionament

3.5. Tipus de posicionament

3.6 El posicionament com a valor estratègic

 

Tema 4: La gestió  de la informació en màrqueting

4.1 La investigació de mercats

4.2 Tècniques d’investigació qualitativa

4.3 Tècniques d’investigació quantitativa

4.4 El procés de la investigació comercial

 

Tema 5: Màrqueting Mix: Producte i branding

5.1 Tipus de productes i els seus components

5.2 La marca: valor, identitat i atributs

5.3 Estratègies de marca

5.4 Desenvolupament de nous productes

5.5 La cartera de productes

 

Tema 6: Màrqueting Mix: Promoció

6.1 Eines de comunicació comercial

                6.1.1 Publicitat

                6.1.2 Relacions Públiques

                6.1.3 Promoció de vendes

                6.1.4 Màrqueting directe

                6.1.5 Venda directa

 

Tema 7: Màrqueting Mix: Preu

7.1 El preu com a generador d'ingressos en l'empresa

7.2 Mètodes de fixació de preus

7.3 Estratègies de preu

 

Tema 8: Màrqueting Mix: Canal de distribució

8.1 La distribució i les seves implicacions estratègiques

8.2 Disseny i implantació de canals de distribució

8.3 Selecció d’intermediaris

8.4 Conflictes al canal de distribució

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,6
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula50% Examen final. Per poder fer mitjana, la nota de l’examen ha de ser igual o superior a 4.

50% Pràctiques i test (a classe i a casa).

 

Es valorarà l'assistència i la participació a classe. 

En cas de 2a convocatòria s'haurà de realitzar un examen teòric-pràctic (100% nota final). En cas de 3a convocatòria es podrà optar per seguir l'avaluació continuada (50% pràctiques i 50% examen i totes dues hauran d'estar aprovades per poder fer mitja) o realitzar un examen (100% nota final).

Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

  1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa en http://goo.gl/vggbp.
  2. S'observarà rigurosament la normativa de la Universitat en relació a les faltes d'ortografia i el plagi.

Bibliografia i recursos

KOTLER, P. (2006): Dirección de Marketing (12 ed). Madrid: Prentice Hall.

MOLINÉ, M. El E-libro práctico del anunciante [en línia]. Disponible a: http://www.moline-consulting.com/ (Consulta: 08/09/20116).

SANTESMASES, M. (2007). Marketing. Conceptos y estrategias (5a. ed.). Madrid: Ediciones Pirámide.