Universitat Internacional de Catalunya

Economia

Economia
6
9285
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

Economia és una assignatura de 6 crèdits ECTS, de formació bàsica, i que s'imparteix durant el segon semestre del segon curs de Periodisme.

Aquesta assignatura és clau en la formació de l'alumne ja que aborda els conceptes econòmics més importants del món econòmic. A més de la resta d'habilitats professionals que adquireix l'alumne en el Grau de Periodisme (redacció, documentació, etc.), el coneixement dels conceptes claus de l'economia esdevé un factor estratègic ja que l'orientació a resultats i la primacia de la rendibilitat financera determinen el funcionament de moltes empreses, incloses les agències de publicitat i els mitjans de comunicació.

Tant per la importància concedida per les agències i els mitjans com l'atorgada pels propis ciutadans, l'economia s'ha convertit en un factor estratègic en el sector de la comunicació. Factors com la configuració del mercat, la llei de l'oferta i la demanda, el preu, el deute públic i les polítiques econòmiques i fiscals poden influir de manera decisiva en aquest sector. A més, les agències i els mitjans orienten la seva activitat cap a la consecució d'objectius organitzacionals globals, els quals, sovint són avaluats en termes econòmics, com ara l'anomenat Return On Investment, d'aquí la importància que l'alumne incorpori a la seva lògica comunicativa alguns dels conceptes econòmics més importants de manera que li permetin treballar en el sector de la comunicació d'una manera eficaç.

Requisits previs

No existeixen requisits previs per cursar aquesta assignatura, tot i que és recomanable haver cursat abans Empresa Informativa, ja que ambdues assignatures estan molt relacionades.

Objectius

L'objectiu prioritari d'aquesta assignatura és comprendre els conceptes teòrics claus de la realitat econòmica. Analitzar la relació existent entre els diferents conceptes teòrics abordats, així com la importància de tots ells en la configuració de la realitat econòmica d'un mercat. Reflexionar sobre la relació directa que hi ha entre molts dels conceptes teòrics explicats i les estratègies de comunicació comercial així com el funcionament dels mitjans de comunicació.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 19 CE - Capacitat d'elaborar un pressupost d'un projecte periodístic
 • 25 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els elements macroeconòmics
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics

Resultats d'aprenentatge

 1. Tindran els coneixements bàsics d'economia, dret, geografia i història per poder ser capaços d'entendre alguns dels grans problemes de la societat actual.
 2. Interioritzaran una visió complexa de les societats contemporànies.
 3. Comprendran amb més coneixement de causa el present i sabran detectar tendències.
 4. Tindran una major capacitat d'anàlisi de la societat i forgessin un esperit crític i independent.

Continguts

PART I

El programa teòric de l'assignatura Economia està compost pels següents continguts:

1. Introducció a l'economia

2. Oferta i demanda

3. Fallades de mercat

4. L'empresa

5. De la microeconomia a la macroeconomia. El PIB

6. Els diners, la banca i el sistema monetari

7. L'Estat i l'activitat econòmica

8. La inflació

9. El mercat de treball. L'atur

 

PART II

Els alumnes faran 16 hores de sessions eminentment pràctiques sobre periodisme econòmic.

Objectiu: aproximació pràctica a les notícies econòmiques, les seves característiques, formats, redacció i comprensió. Anàlisi d'exemples de diferents mitjans (premsa, ràdio i TV) mitjançant l'ús de conceptes apresos a les sessions teòriques.

– Sessió 1. Presentació de les classes pràctiques. Seminari d’introducció a la redacció de notícies econòmiques. Característiques i exemples. Reflexions

Sessió 2. Taller sobre oferta, demanda i mercats [i] (focused praxis) a partir de quadres/gràfics.

Sessió 3. Revisió FP anterior. Taller/FP sobre PIB/PNB (a partir quadres INE i notícies publicades-emeses)

Sessió 4. Revisió FP anterior. Taller/FP sobre fonts d'informació econòmica

Sessió 5. Revisió FP anterior. Taller/FP sobre l'empresa com a agent econòmic

-Sessió 6. Revisió FP anterior. Sessió sobre Fonts de finançament empresarial

- Sessió 7. Revisió FP anterior. Taller/FP sobre l'ocupació, problemes laborals i formes de mesura,

-Sessió 8. Revisió FP anterior. Taller/FP sobre la inflació, una de les preocupacions dels nostres dies

 

[i] El concepte Taller/FP consisteix en una revisió del tema i principals conceptes, anàlisi de notícies sobre el tema, anàlisi de quadres i xifres (o visionat/escolta de notícies de ràdio i TV) i, a continuació, realització d'una pràctica

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts es treballaran mitjançant diverses activitats que requereixen avaluació continuada, i que combinen la reflexió i lanàlisi de la matèria amb la realització dexercicis pràctics. Les activitats es divideixen de la manera següent:  Classes magistrals per treballar els conceptes teòrics claus del curs.  Articles de recerca per tema.  Casos destudi.
ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.8
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
4
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és continuada. D'una banda, hi ha una avaluació basada en casos pràctics d'interpretació i comparació d'articles en la matèria sobre la base de la teoria que s'ha impartit. Aquesta part té un pes total del 20% de la nota de lassignatura. També hi ha un examen parcial a meitat de semestre tipus test, que té un pes total del 25% de la nota de l'assignatura. 

Es tindrà la part pràctica amb un docent específic i el pes total del qual és del 25% del total de l'assignatura. Finalment, hi ha un examen final de realització obligada i que té un pes del 30% de la nota total de l'assignatura. Per superar lassignatura cal aprovar lexamen final (nota mínima de 5) i obtenir un 5 o més sumant cadascuna de les parts davaluació de lassignatura. Totes les proves avaluadores són obligatòries (no presentat implica zero punts en aquesta part).

En resum, l'avaluació consta de:

Examen parcial a meitat de semestre, tipus test (25% de la nota).
Resum analític de les classes magistrals sobre organismes financers internacionals (20% de la nota). És obligatòria la presència a totes les classes perquè puntuï l'exercici.
Un examen final tipus test (30% de la nota). Obligatori aprovar lexamen per superar lassignatura.
Lliurament de les pràctiques del seminari de periodisme econòmic Part II (25%): el mateix dia del seminari s'explica la feina a realitzar, i al final de classe es lliura la pràctica a la professora, la qual serà avaluada (nota numèrica).
La nota final de l'assignatura és una suma de les notes aconseguides a cada part avaluadora aplicant la seva ponderació al total.

Atès que tot el contingut teòric que cal preparar per a l'examen s'explica a les classes, és recomanable assistir a totes les classes. Es valora positivament la participació a classe i l'actitud professional de feina. Aquesta participació a classe es considerarà a la nota final amb arrodoniment cap amunt.

Per aprovar l'assignatura, cal aprovar les sessions de periodisme econòmic, que es puntuen a partir de les pràctiques, actitud, participació i assistència.

Els alumnes de 3a convocatòria en endavant (i fins i tot la 3a) estan exempts de venir a classe, però se'ls recomana venir a classe, especialment als seminaris, en els quals es faran pràctiques puntuables per a la nota final.

Avaluació (resum):

Examen parcial 25%

Resum analític sobre classes magistrals 20%

Pràctiques seminaris 25%

Examen final 30%

Bibliografia i recursos

 

Bibliografía: 

 

VARA, Alfonso (2009). Economía básica para comunicadores. Pamplona: EUNSA.


Bibliografía recomanada:

MANKIW, Gregory (2010). Principios de economía. México: Cengage Learning Editores.

KRUGMAN, Paul (2010). La era de las expectativas limitadas. Barcelona: Ariel.  

MARTIN MAYORAL, Fernando (2009). Manual de economía española: teoría y estructura. Madrid: Prentice Hall.

ICEX (2005). Claves de la economía mundial. Madrid: ICEX.

HEYNE, Paul (1998). Conceptos de economía: el mundo según los economistas.  Madrid: Prentice Hall.

Bibliografía d'ús del professor:

MANKIW, Gregory (2010). Principios de economía. México: Cengage Learning Editores.