Universitat Internacional de Catalunya

Història Contemporània d'Espanya

Història Contemporània d'Espanya
6
9287
2
Primer semestre
FB
Global Trends
Historia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

L'assignatura d'Història Contemporània d'Espanya pretén aproximar a l'estudiant al coneixement de la història recent d'Espanya a través de l'estudi de 4 temes: la qüestió política, la qüestió militar, la qüestió religiosa i la qüestió nacional. Per això es recorrerà a les classes magistrals si bé un dels elements clau seran els debats i la reflexió que es farà dels problemes actuals a la llum del passat. L'objectiu final és despertar en l'alumne l'interès per conèixer i entendre millor la realitat que l'envolta i desenvolupar un esperit crític, que li permeti pensar per si mateix amb arguments sòlids. Però no només això. La matèria també pretén ser un àmbit on l'alumne posi en pràctica tots els seus coneixements adquirits durant el primer curs de grau i porti a terme un treball de recerca acadèmic rigorós .

Requisits previs

Resulta necessari un bon domini del castellà

Objectius

 • Conèixer i entendre la Història d'Espanya recent.
 • Entendre els principals problemes d'Espanya així com diferents propostes i dificultats per a la seva solució.
 • Desenvolupar un esperit crític personal ben fonamentat.
 • Llegir la premsa i analitzar-la críticament.
 • Aprendre a debatre i escoltar a aquells que pensen diferent a un mateix.
 • Investigar i aprofundir en un tema.
 • Aplicar els coneixements adquirits sobre gèneres periodístics.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 21 CE - Capacitat per contextualitzar fets històrics així com analitzar críticament la realitat actual.
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 42 CE - Capacitat d'integrar les aportacions de l'entorn

Resultats d'aprenentatge

 • Esperit crític, obert i autònom a l'hora d'analitzar la realitat.
 • Conèixer els principals esdeveniments que han marcat història recent d'Espanya.
 • Agafar l'hàbit de llegir la premsa diàriament i analitzar-la críticament.
 • Entendre els reptes i els principals problemes polítics, socials, nacionals, religiosos i militars de l'Espanya des de 1876 fins a l'actualitat.
 • Ser capaç d'aprofundir i investigar qüestions històriques complexes alhora que identificar aquells elements clau que ajuden a entendre'ls.
 • Capacitat d'escoltar, entendre, respectar i valorar opinions diferents.
 • Treball en equip, coordinació, planificació.
 • Poder exposar de manera senzilla i atractiva continguts complexos.

Els estudiants:

 1. Tindran els coneixements bàsics d'economia, dret, geografia i història per poder ser capaços d'entendre alguns dels grans problemes de la societat actual.
 2. Interioritzaran una visió complexa de les societats contemporànies.
 3. Comprendran amb més coneixement de causa el present i sabran detectar tendències.
 4. Tindran una major capacitat d'anàlisi de la societat i forgessin un esperit crític i independent.
 5. Desenvoluparan capacitats per relacionar-se amb els altres, treballar en equip, crear sinergies positives i consciència global de la diferència.
 6. Coneixements profunds sobre què és l'home, les diferents formes d'organitzar-se, la cultura, la religió i la intimitat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

España contemporánea: Una mirada desde el siglo XXI. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz, Mariano González y Roberto Blanco. EUNSA, 2021.

BIBLIOGRAFÍA BÀSICA

CARR, R., España, 1808-1975, Barcelona: Ariel, 2004.

COMELLAS,J.L. (dir), Historia General de España y América. Editorial Rialp, Madrid, 1985.

DUARTE MONTSERRAT, Angel, La España de la Restauración (1875-1923). Hipótesi, Barcelona, 1997.

DOMINGUEZ ORTIZ, (dir), Historia de España. Ed. Planeta. Barcelona, 1988.

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, España 1900: de 1898 a 1923. Editorial Sílex, Madrid, 1995

MOLINER I PRADA, A. Documents de la història contemporània d’Espanya. Bellaterra: UAB, 2004

PAREDES, J. (Coord), Historia contemporánea de España: siglo XX. Barcelona: 2004.

TUSELL,J. (dir), Manual de Historia de España. Ed. Historia 16, Madrid, 1990.

TEMA 1. La Restauració i la societat espanyola (1875-1923)

BALCELLS, A.: Trabajo industrial y organización en la Cataluña contemporánea (1900-1936).

Barcelona, 1974.

BUENACASA, M.: El movimiento obrero español. 1866-1926. Historia y crítica. Madrid, 1977.

CARDONA, G.: El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civíl. Madrid, 1983.

COMELLAS, J. L.: La Restauración como experiencia histórica. Sevilla, 1977.

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Cánovas. Su vida y su política. Madrid, 1972.

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII. Barcelona, 1977.

IZARD, M.: Industrialización y obrerismo. Las tres clases de vapor, 1869-1913. Barcelona, 1973.

KAPLAN, T.: Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Barcelona, 1973.

LACOMBA, J.A.: La crisis española de 1917. Madrid, 1970.

NADAL, J. y otros.: La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Barcelona, 1987.

República. Madrid, 1986.

SANCHEZ AGESTA, L.: La Constitución de 1876 y el Estado de la restauración. Madrid, 1985.

SECO SERRANO, C.: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid, 1979.

SERRANO, C.: Final del Imperio. España, 1895-1898. Madrid, 1984.

TUSELL, J.: Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923). Madrid, 1976.

TEMA 2. La Segona República Espanyola (1931-1936) i la guerra civil (1936-1939)

ALPERT, M. La reforma militar de Azaña, 1931-1933. Madrid, 1982.

AVILES, J.: La izquierda burguesa en la II República. Madrid, 1985.

BENAVIDES, L.: La política económica de la Segunda República. Madrid, 1977.

BOLLOTEN, B.: La revolución española, 1936-1939. Barcelona, 1980.

BROUE, P. Y TEMINE, E.: La Revolución y la Guerra de España. 2 vols. México, 1977.

CONTRERAS, M.: El PSOE en la II República: organización e ideología. Madrid, 1981.

ELORZA, A.: La utopía anarquista bajo la Segunda República. Madrid, 1973.

GINER, V.: Historia de la Segunda República Española, 1931-1938. 5 vols. Madrid, 1985.

JACKSON, G.: La República española y la Guerra Civíl 1931-1939. Barcelona, 1978.

JULIA, S.: Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). Madrid, 1979.

MONTERO, J.R.: La CEDA. El catolicismo social y político en la II República. Madrid, 1977.

PAYNE, S.: La revolución y la Guerra Civíl española. Madrid, 1976.

RUIZ MANJON, O (dir.).: La Segunda República y la Guerra. Madrid, 1986.

SECO SERRANO, C.: La Segunda República. La Guerra Civíl. La España Actual. Barcelona, 1974.

THOMAS, H.: La guerra civíl española. Madrid, 1979.

VARELA, S.: Partidos y Parlamento en la II República. Madrid, 1978.

TEMA 3. La dictadura franquista

BACHOUD, A.: Franco, Edit. Crítica, Barcelona, 2000

BARCIELA, C. y Otros: La España de Franco (1939-1975). Economía, Síntesis, Madrid, 2001.

BENNASSAR, B.: Franco, Edit. Edaf, Madrid, 1996.

CARR, R.: La época de Franco (1939-1976). Política, ejército, iglesia, economía y administración, Vol.

española (Historia de España. Historia 16. Vol. 29), Madrid, 1997.

GRACIA GARCÍA, J. y RUIZ CARNICER, M.A.: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Síntesis, Madrid, 2001.

MARÍN, J.Mª, MOLINERO, C., YSÀS, P.: Historia política de España, 1939-2000, Istmo, Madrid, 2001.

MARTINEZ, J. A. (Coord.):Historia de España. Siglo XX: 1939-1996, Cátedra, Madrid, 1999

MATEOS, A. y SOTO, A.: El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la sociedad

MORADIELLOS. E.: La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad. Edit. Síntesis, Madrid, 2001.

MORENO FONSERET, R.: La autarquía en Alicante (1939-1952): escasez de recursos y acumulación de beneficios, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995

MUNIESA, B.: Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad. Edit. Ariel, Barcelona, 1996.

PAYNE, S.G.: El régimen de Franco, 1936-1975, Edit. Alianza, Madrid, 1987.

PRESTON, P. : Franco. Caudillo de España, Edit. Grijalbo, Barcelona, 1994

SANCHEZ RECIO, G.: Franco, Edit. Acento, Madrid, 2000.

SEVILLANO CALERO, F.: Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951), Alicante, 1998

TAMAMES, R: La República. La era de Franco. Edit. Alianza/Alfaguara, Vol. VII, Madrid, 1973.

TUSELL, J.: Franco en la guerra civil. Una biografía política, Edit. Tusquets, Barcelona, 1992.

TEMA 4. La transició i la consolidación democràtica

ARMERO, J.M., La política exterior de España en democracia, Madrid, 1988.

DIAZ, E., La transición a la democracia (Claves ideológicas, 1976-1986), Madrid, 1987.

HUNEEUS, C., La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, 1985.

MARAVALL, J. M., La política de la transición, 1975-1980, Madrid, 1981.

MARTINEZ CUADRADO, M., La constitución de 1978 en la historia del constitucionalismo español, Madrid, 1982.

PECES BARBA, G., La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, 1978.

PEREZ DIAZ, V., El retorno de la sociedad civil. Respuestas sociales a la transición política, la crisis económica y los cambios culturales de España, 1975-1985, Madrid, 1987.

REDERO SAN ROMAN, M. (Edit.), La transición a la democracia en España, en Ayer. N. 15, Madrid, 1994.

RUIZ, D.: La España democrática (1975-2000). Política y sociedad, Síntesis, Madrid, 2002.

SILVER, P. W., Nacionalismos y transición: Euskadi, Catalunya, España, San Sebastián, 1988.

ARÓSTEGUI, J.: La transición (1975-1982). Edit. Acento, Madrid, 2000

TEZANOS, J.F.; COTARELO, R.; BLAS, A. de, La transición democrática española, Madrid, 1993.

TUSELL, J., La transición española a la democracia, Madrid, 1991.

TUSELL, J.: La transición española. (Historia de España. Historia 16), Madrid, 1997.