Universitat Internacional de Catalunya

Anglès Escrit

Anglès Escrit
6
9294
2
Primer semestre
OB
Anglés
English for academic purposes
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

L'objectiu principal del programa és unir les disciplines de lectura i d'expressió escrita, en un marc internacional i multicultural. El programa del curs està dissenyat en base a  el principi segons el qual l'alumne adquireix el llenguatge acadèmic i les competències a través de la utilització del llenguatge com a mitjà per comprendre i construir el coneixement (adquirint el llenguatge tot plasmant les idees per escrit). Així mateix s'anima l'estudiant a que relacioni els seus coneixements i experiències amb les lectures i activitats que realitzarà a classe.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques de lectura i expressió escrita dels estudiants, guiant-los a través del procés de producció de texts. Les tutories se centren en el desenvolupament de les habilitats de l'estudiant i en les seves destreses interpersonals i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar. L'última part la constitueix l'aprenentatge autònom, el qual se centra bàsicament en el desenvolupament de l'expressió escrita i la comprensió lectora, així com en l'ús de les eines de consulta i autoavaluació.

Les tres parts s'han dissenyat específicament per dotar l'estudiant de les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris que li permetin comunicar-se amb seguretat i eficaçment en anglès.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B2.1.

Objectius

Classe magistral:

 • Desenvolupar el pensament crític a través d'activitats de lectura i de la pràctica d'estratègies argumentatives i d'anàlisi que ajudin els estudiants a presentar i a recolzar les seves idees. Que els estudiants entenguin que en el procés d'elaboració de texts escrits estan construint i ampliant els seus coneixements i recursos lingüístics.

Tutories:

 • Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb les companys i companyes, tant a la seva llengua nativa com en l'estrangera.

Aprenentatge autònom:

 • Desenvolupar les seves aptituds per a la redacció d’esborranys i per a dissenyar estratègies d'autoavaluació que incloguin l'ús d'eines de les TIC's (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Així mateix, els alumnes consolidaran els seus coneixements de gramàtica a fi d'aplicar-los en els seus treballs escrits.

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants demostraran que han adquirit les següents competències:

Competècies lingüístiques en anglès

 1. Realitzaran exposicions de forma oral i/o escrita en llengua inglesa.
 2. Analitzaran i sintetitzaran información de forma oral i/o escrita.

Competències no lingúístiques

 1. Demostrana capacitats per a l’aprenentage autònom.
 2. Demostraran capacitats per a treballar en equip.
 3. Demostraran capacitats per organitzar temps i espai.

Els estudiants:

 1. Llegiran i entendran bibliografia i literatura de l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa.
 2. Coneixeran i faran servir la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la comunicació.
 3. Entendran els idées principals en congressos i classes magistrals fets en anglès.
 4. Realitzaran exposicions de forma oral i / o escrita en llengua anglesa.
 5. Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i / o escrita.
 6. Demostraran capacitats per treballar en equips.
 7. Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.
 8. Demostraran com planificar i organitzar el treball.
 9. Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts

Bloc 1 (2 a 4 setmanes) - Introducció general a les tècniques i habilitats d'escriptura (pluja d'idees i creació d'idees, esquemes, introducció, oracions temàtiques, formació de paràgrafs, cos i conclusions).

Bloc 2 (10 a 12 setmanes) - Diferents tipus d'escriptura: comparativa, la causa i l'efecte, persuasiva, una noticia, un article, una nota de premsa.

Bloc 3 (2 setmanes) - Producció final amb un projecte en grup  i un examen final basat en tipus d'escriptura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCoaching (CO) 16 hores - Reunions amb els estudiants de manera individual per comentar i treballar en les àrees problemàtiques individuals amb l'idioma anglès en relació a l'escriptura. Per exemple, l'organització, estructures i ús de l'anglès.

Seminaris (SM) 8 hores - Treball a classe en parelles o petits grups donant-li èmfasi a la revisió per pars (peer review) i a l'auto-correcció.

Tallers (TA) 8 hores de treball - Treball guiat en grups petits amb èmfasi en les habilitats i l'organització necessàries per al treball en grup, revisió per pars , crítica constructiva i autoreflexió sobre el treball propi i el treball dels altres.

Workshops (WO) 16 hores - Treballar en les habilitats necessàries per a escriure amb èxit i aprendre de forma autònoma. Desenvolupar idees a través del brain storming, l'escriptura lliure, l'esquematització i la revisió dels pars.


Classes Magistrals (CM) 12 hores - Introducció del material que serà utilitzat i utilitzat en els projectes i escriptura d'un diari. Amb èmfasi tant en les habilitats necessàries per a l'escriptura en anglès com amb l'ús del llenguatge i l'organització, abastant temes com el desenvolupament de paràgrafs, oracions temàtiques i diferents tipus de composicions.

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
3.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació de l'assignatura

Textos individuals - 60%

Competències - 6,8,15,41

Cinc textos individuals escrits (s'avaluen amb un valor d'un 12,5% cadascun) sobre la base de materials i conceptes tractats a classe. Tot el text avaluat ha de ser escrit en la classe.

Projecte en grup - 15%

Competències - 6,8,15,41

Un projecte en grup, per a la culminació i extensió dels projectes individuals.

Examen final - 25%

Competències -  6,15,41

Un assaig de 500 paraules, d'un dels tipus practicats a classe, triat a l'atzar en el dia de l'examen, que els estudiants han d'escriure en les dues hores previstes.

 • Els alumnes amb una nota final entre 4 i 5 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l’assignatura suspeses durant el curs
 • Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb una examen final estès.
 • En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B2 d'anglès per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Materials de classe:

 Proporcionada pel professor, amb base en les habilitats d'escriptura necessaris.

Material didàctic