Universitat Internacional de Catalunya

Italià 3

Italià 3
3
9312
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: italià

Professorat


En línea: aberriolo@uic.es

Presentació

 

L'objectiu principal d'aquest programa és dotar de les habilitats i els coneixements necessaris perquè els estudiants puguin extreure el màxim profit de les classes a Itàlia. Per aquest motiu es donarà especial importància al desenvolupament de les habilitats lingüístiques de comprensió oral i escrita, sense oblidar per això, l'expressió oral i escrita. Sent aquesta asignatura una continuació de Italià 2, es seguiran proporcionant sòlides bases gramaticals i lèxiques sobre les que els estudiants construiran el seu aprenentatge, de manera autònoma, a Itàlia.

 

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. En les classes magistrals els estudiants analitzaran la llengua i els seus usos així com les estratègies per millorar la comprensió escrita i oral i practicaran allò après treballant en grups reduïts. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les competències interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar. L'última part és l'aprenentatge autònom, que se centra tant en la consolidació de la gramàtica i del lèxic impartit, com en la millora de l'expressió escrita i de la comprensió escrita i oral a través de la pràctica. 

 

Les tres parts s'han dissenyat específicament per proporcionar a l'estudiant les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris que li permetin millorar les seves competències comunicatives en italià.

Requisits previs

El nivell mínim global requerit abans de l'inici del curs és de A2.2.

Objectius

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics i gramaticals necessaris per a la realització d'activitats d'expressió oral i escrita.

Millorar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral per a que puguin assisitr amb el màxim profit a les classes a Itàlia.

 

Tutories:

Desenvolupar les competències interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb les companys i companyes, tant en la seva llengua nativa com en l'estrangera

 

Aprenentatge autònom:

Consolidar coneixements de gramàtica i lèxic impartits a classe, practicar la comprensió oral i escrita.

Així mateix, es desenvoluparan habilitats per a l'aprenentatge de la llengua de forma autònoma i es realitzarà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge a través d'un LMS (plataforma Moodle).

Competències

 Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1.    Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

Expressió oral

a. Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripció senzilla d'una varietat de temes que siguin del seu interès, presentant-los com una seqüència *linear d'elements. (B1).

Comprensió oral

b. Comprèn informació concreta relativa a temes quotidians o al treball i identifica tant el missatge general com els detalls específics sempre que el discurs estigui articulat amb claredat i amb un accent normal. (B1.2)

Expressió escrita

c. Escriu textos senzills i cohesionats sobre una sèrie de temes quotidians dins del seu camp d'interès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal. (B1).

Comprensió de lectura

d. Llegeix textos senzills sobre fets concrets que tracten sobre temes relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. (B1)

i. És capaç de consultar textos extensos amb la finalitat de trobar la informació desitjada, i sap recollir informació procedents de les diferents parts d'un text amb la finalitat de realitzar una tasca específica. (B1.2)

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.    Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

2.    Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

3.    Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

4.    Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

 

 


 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants hauran d'adquirir les següents competències en un nivell B1-B1.2.

 

Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1. Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

Expressió oral:

a.      Pot fer, d’una manera raonablement fluida, una descripció senzilla d’un dels seus possibles temes d’interès i presentar-la com una successió lineal de punts (B1).

Comprensió oral

b.    Pot comprendre una informació senzilla sobre temes de la vida quotidiana o de la feina, i reconèixer tant el missatge general com els detalls específics sempre que l’articulació sigui clara i l’accent familiar. (B1.2).

 

Expresió escrita

c.    Pot escriure textos ben connectats sobre una gamma de temes familiars de la seva àrea d’interès i pot enllaçar una sèrie d’elements discrets breus en una seqüència lineal. (B1)

 

Comprensió lectora

d.    Pot llegir textos que parlen de fets sobre temes relacionats amb la seva especialitat i interessos amb un nivell de comprensió satisfactori (B1)

 

e.    Pot trobar una informació desitjada en un text bastant llarg i pot reunir les informacions que provenen de diferents parts del text o de textos diferents a fi de complir una tasca específica (B1.2)

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.  Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

 

2. Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

 

3.  Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

 

4.  Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

Continguts

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes de l'àmbit personal i acadèmic: parlar de temes d'actualitat, fer suposicions, expressar una condició i una conseqüència, expressar opinions i raonar-les.

 

Coneixement de la llengua:

Els estudiants consolidaran i aprofundiran els seus coneixements previs i aprendran el futur simple, el condicional compost, el subjuntiu imperfecte i plusquamperfet, els pronoms combinats, les frases hipotètiques del tipus  II i III, la construcció passiva i alguns dels connectius més freqüents.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques de l'estudiant (expressió oral i escrita i comprensió oral i lectora) amb un un enfocament comunicatiu, s'utilitzaran materials diversos i es realitzaran diferents tipus d'activitats en classe (principalment activitats no dirigides basades en la realització de tasques i d’expressió oral) en les que els estudiants podran practicar els coneixements adquirits. S'usarà a més, material no adaptat, com per exemple videos, fragments de pel·lícules i programes radiofònics per tal d’exercitar la presa d’apunts i la síntesi.

 

L'estudi autònom amb material multimèdia online i la realització d'un treball en grup oferiran a l'estudiant l’estímul i la pràctica necessàries per assolir els objectius de l'assignatura. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'italià al llarg de la seva vida acadèmica i professional.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Les classes magistrals es basen en les competències lingüístiques descrites en el MCERL (El Marc comú europeu de referència per a les llengües) i seran avaluades de la següent manera:

 

Exàmens: 60%

 

60 %

1.8 ECTS

 

El projecte tutorial té com a objectiu l'aprenentatge basat en la realització de tasques en les que  l'estudiant serà avaluat d'acord amb les competències descrites en el MCERL i en les competències de la titulació.

 

Treball: 30 %

30%

0.9 ECTS

 

El programa d'aprenentatge autònom o estudi individual comprèn una sèrie d'activitats on-line dirigides que els alumnes realitzaran i completaran fora de clase (a la plataforma Moodle) amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia en l'aprenentatge de la llengua.  Aquest mètode a més, permetrà dur a terme una atenció personalitzada a l'alumne d'acord amb les seves necessitats i interessos personals.

 

Aquesta part s'avaluarà d'acord amb les competències de la titulació, i/o amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECRL).

 

Realització dels tests i de les actividades obligatories online (1 forum escrit i 1 intercamvi oral) 10%

 

10 %

0.3 ECTS

Es recorda als estudiants que l'assistència i participació en classe i la realització dels exercicis i activitats online és fonamental per aprovar el curs. No serà possible aprovar el curs si nos'ha assistit almenys al 80% de les classes.

Aquells estudiants que per raons de salut no puguin assistir a un dels exàmens, hauran de lliurar al professor un justificant signat pel metge en la classe següent


Examen de recuperació

 • Es recorda als estudiants que la nota obtinguda en l'examen de recuperació substitueix una de les notes obtingudes durant el curs.
 • Els quizes no es poden recuperar, perquè corresponen a avaluació continuada
 • Si l'estudiant no ha fet la part oral del curs (treball de grup) haurà de fer-la durant la recuperació.


 

 

 

Bibliografia i recursos

 

Materials de clase

Material proporcionat per el profesor

 

Materials online per a l’aprenentatge autònom de la llengua:

Exercicis i activitats complementaris a través d’un LMS (Moodle)

S’inclouen exercicis interactius amb autocorreció:

a)      Forums de discusió.

b)      Videos y fitxers d’àudio d’audio

c)      Exercicis d'expressió liure oral