Universitat Internacional de Catalunya

Dret Europeu

Dret Europeu
3
9313
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Presentació

El procés d’institucionalització i aprofundiment de la Unió Europea justifica l’interès pel dret comunitari i la necessitat d’oferir a l’estudiant un coneixement del funcionament de les seves institucions i de l’ordenament jurídic, així com dels àmbits o continguts bàsics de la seva regulació.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L’assignatura permet a l’estudiant la comprensió del fenomen d’integració comunitària; l’estudi del sistema institucional; i de l’ordenament jurídic comunitari, des de la perspectiva de les relacions amb l’ordenament intern i dels mecanismes de garantia per la seva aplicació.

Competències

 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

1. Hi haurà adquirit coneixements sòlids sobre la història de la integració europea i l'evolució del sistema institucional

2. Coneixerà i comprendrà les regles aplicables a les llibertats comunitàries i el contingut de les polítiques en aquest àmbit

3. Hi haurà adquirit habilitats i destreses per aplicar l'ordenament comunitari en funció de la finalitat pràctica desitjada

4. Hi haurà adquirit habilitats per al treball en equip

5. Serà sensible a la promoció del respecte cap a altres cultures i costums

6. Hi haurà adquirit sensibilitat cap a temes relacionats amb els drets fonamentals

7. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

8. Serà capaç de projectar els coneixements d'aquesta matèria en el judici de subsumpció relatiu a casos pràctics

9. Hi haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom

Continguts

1.Història de la integració europea En aquestes sessions s'examina la història de la integració europea i l'important paper de l'dret en aquest procés. Discutirem el context en què el procés d'integració es va iniciar i els canvis (legals, polítics, geogràfics) que s'han succeït des de 1956 fins als nostres dies, incloent el procés d'ampliació i els requisits que s'exigeixen per a l'entrada a la UE.   2.Instituciones de la UE i procés legislatiu  En aquestes sessions examinarem la maquinària institucional de la UE (i.e. la Comissió, el Consell, el Parlament, el Consell de la UE). A la UE no hi ha una clàssica separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial. En lloc d'això, cada institució exerceix una combinació d'aquests rols i els seus poders queden difuminats per la distinció entre nivells de govern nacionals i supranacionals. Entendre aquestes qüestions és essencial per a qualsevol estudiant interessat en polítiques europees. S'ha d'examinar també el procés legislatiu ordinari en què s'exemplifica molt bé la divisió de poders entre les diferents institucions.   3. Dret de la UE. Aplicació i revisió 
 S'analitzaran els principals instruments normatius de la UE: el dret primari (tractats) i el dret secundari (reglaments, directives i decisions). La Unió Europea no disposa d'un cos policial ni d'un sistema elaborat de tribunals europeus per aplicar les obligacions dels Estats membre. Llavors, com s'assegura que els països compleixen amb el dret de la UE?   4. Principis rectors de el dret de la UE: supremacia i efecte directe     Segons el Tribunal de Justícia, el dret de la UE és un ordre legal que limita la sobirania nacional i crea drets que els ciutadans poden invocar directament en els tribunals nacionals. El dret de la UE està basat, principalment, en dos principis: el de supremacia i el d'efecte directe, tots dos creats i desenvolupats per la jurisprudència de tribunal. S'examinaran tots dos a partir de sentències.   5. Drets fonamentals i estat de dret a la UE   La UE declara com a fonamentals els valors de respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte pels drets humans. Té la UE una noció autònoma d'aquests valors? Quin és el paper que juguen els drets humans i l'estat de dret dins de la UE?    6. La ciutadania de la UE    La ciutadania de la UE es va introduir l'any 1992 amb el Tractat de Maastricht com una declaració merament política. La idea que amagava darrere, però, era que la unió política que es començava a forjar requeria també la creació d'un poble (o donem) europeu, encara que fos només formalment. Des de llavors, el concepte de ciutadania s'ha vist alterat significativament i avui constitueix un dels estatuts fonamentals dels nacionals dels estats membre, garantint-los un tracte igualitari en tot el territori UE. La sessió analitzarà el contingut dels drets associats a el concepte de ciutadania europea.   7. Les quatre llibertats fonamentals    S'estudiarà la lògica política i històrica darrere de l'mercat interior i les diferents eines legislatives per apropar legislacions, especialment en l'àrea de la lliure circulació de mercaderies, que és l'àrea més desenvolupada. S'estudiaran els casos principals a través dels quals el Tribunal de Justícia ha fet evolucionar conceptes inclosos en els tractats, com, per exemple, "mesures d'efecte equivalent".    8. El dret de la competència UE

El dret de la competència constitueix una de les àrees clau de competència de la UE. La llei de competència de la UE té com a objectiu garantir una competència lliure i lleial en el mercat interior en benefici de tots els ciutadans de la UE. La conferència abordarà les normes sobre concentracions i fusions d'empreses, així com les limitacions imposades pels Tractats als ajuts estatals i la forma en què s'apliquen aquestes normes.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bibliografia i recursos

 • Craig, P, De Búrca, G., EU Law. Text, Cases, Materials (7aed. OUP) 2020.
 • Mangas Martín, A., Liñán Nogueras, D. (dirs), Instituciones y Derecho de la Unión Europea (9aed. Tecnos) 2016.