Universitat Internacional de Catalunya

Publicitat Empresarial

Publicitat Empresarial
3
9316
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Presentació

En el nostres dies, especialment en el mòn de la comunicació, es imprescindible entendre d’una manera més profunda l’oferta i la demanda existents en el mercat. Por aquest motiu i fruit d’aquesta comprensió seugeix la necesaria relació comercial entre persones, empreses i institucions; aquesta relació centra una gran quantitat d’esforçes en publicitat i es imprescindible adquirir coneixements bàsics per tenir èxit en aquesta area de la comunicació.

Objectius

 

 

• Introduir els alumnes en els conceptes bàsicis de les professions publicitaries i afins, que afecten a tots els àmbits de la comunicació.

• Descobrir la empresa aplicada al món de la publicitat.

• Adquirir el coneixement suficient per avaluar i/o crear tot el que hi ha darrera d’una empresa de publicitat.

 

Competències

 • 25 - Conèixer la funció comercial dins l'empresa i ser capaç d'entendre'n els objectius.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
 • 30 - Conèixer els models de sistemes d'informació: relacionals de bases de dades, models mis, dss, eis, crm, scm, bi, km, erp, bpms.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Continguts

1. Introducció

2. Concepte de comunicació i publicitat

3. SESSIÓ CREATIVA 1

4. SESSIÓ CREATIVA 2

5. Naturalesa i objectiu de la publicitat

6. Elements del procés publicitari

7. Inversió publicitària

8. El procés publicitari

9. Els mitjans publicitaris

10. El procés publicitari 1

11. Els mitjans convencionals i no convencionals

12. El procés publicitari 2

13. La Planificació de mitjans 1

14.Integrated Marketing Communication

15. La Planificació de mitjans 2

16. Tancament de l'assignatura

17. Dubtes treball i examen

18. Presentació de treballs

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

El contingut de l’assignatura es composa de dues parts:

-      explicacions teòriques, que tenen com a objectiu donar a l’alumne una base conceptual;

-      anàlisis de casos pràctics per aplicar les nocions teòriques.

 Aquesta metodologia es completa amb una sèrie de lectures i amb l’elaboració d’un treball de curs sobre un proyecte empresarial.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Per avaluar el conjunt de l’assignatura,  es tindran en compte tres conceptes:

-          un examen final sobre els continguts teòrics de l’assignatura (40%)

-          l’elaboració d’un treball de curs sobre les conferències (40%)

-          la participació activa en els comentaris pràctics (20%).

 

Serà imprescindible tenir aprovats els dos primers blocs per superar l’assignatura.

NOTA: Cada sessió amb un convidat serà  matèria d’examen.

 

Bibliografia i recursos

-     ESIC, García Uceda, Mariola (2000) Las claves de la publicidad, Madrid.

-  ESPASA, Bassat, Luis (1999) El libro rojo de la publicidad, Madrid.

-  ERESMA & CELESTE EDICIONES, González Lobo, María Angeles (1998) Curso de publicidad, Madrid.

-  PIRÁMIDE, Ortega, Enrique (1997) La comunicación publicitaria, Madrid.

-  OIKOS TAU, Prat Gaballí, Pedro (1998) 505 verdades publicitarias, Barcelona.

Material didàctic