Universitat Internacional de Catalunya

Infotecnologia Jurídica 2

Infotecnologia Jurídica 2
3
9330
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

L'acompliment professional de qualsevol operador jurídic es troba avui dia facilitat, però alhora condicionat, per les modernes eines de cerca i tractament de la informació jurídica. Amb ajuda d'aquests mitjans tot jurista que posseeixi la suficient formació conceptual i teòrica prèvia, hauria d'estar en condicions d'oferir una anàlisi experta de qüestions jurídiques complexes i noves en un termini de temps relativament curt.

D'igual manera aquestes eines permeten o faciliten la preparació i redacció dels escrits en els quals es plasma la funció d'assessorament jurídic i defensa processal. Conèixer i dominar aquestes eines és avui dia, per tant, un element bàsic i imprescindible per a l'adequada formació de tot jurista.

A aquesta necessitat formativa pretén donar resposta l'assignatura de infotecnología jurídica, que es divideix en dues parts: una primera assignatura (Infotecnología I) dirigida a familiaritzar a l'alumne amb les aplicacions informàtiques més bàsiques en la labor professional jurídica (processador de textos, fulls de càlcul, programes de presentació...); i la present assignatura Infotecnología II, l'objecte de la qual és el domini de les bases de dades i altres fonts infotecnológicas d'informació jurídica.

Requisits previs

ordinador portàtil

 

Objectius

1. Desenvolupament d'hàbits de rigor i qualitat formal en la presentació de documents
2. Habilitat en l'ús de les noves tecnologies i especialment en relació amb l'obtenció d'informació legal
3. Gestió de bases de dades jurídiques
4. Conèixer com utilitzar les fonts complementàries d'informació jurídica en mitjans digitals
5. Entendre la importància dels problemes jurídics de forma molt pràctica: la cerca i l'anàlisi jurisprudencial són essencial per superar amb èxit l'assignatura
6. Familiaritzar-se amb la lectura i anàlisi de sentències i resolucions
7. Redactar documents legals formals
8. Adquirir l'habilitat d'un aprenentatge autònom: ser capaços de resoldre qüestions o problemes jurídics variats, d'àmbits jurisdiccionals o legals diferents

Competències

  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
  • 10 - Adquirir destresa en l'ús de suports informàtics i de les TIC
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Haurà desenvolupat hàbits de netedat i qualitat formal en la presentació de documents

2. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC’s i especialment en relació a l'obtenció de la informació jurídica

3. Sabrà confeccionar documents formals d'àmbit jurídic.

4. Sabrà fer ús les bases de dades jurídiques

5. Sabrà manejar les fonts complementàries d'informació jurídica en suport digital

6. Comprendrà la importància de solucionar de manera molt pràctica els problemes jurídics

7. Coneixerà la importància de la conservació de documents

8. Serà capaç de documentar jurídicament les situacions de fet en què es trobi

9. Haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom

Continguts

INFOTECNOLOGÍA JURÍDICA 2 – PROGRAMA DE L'ASSIGNATURATemi 1: Introducció.- Utilitat i límits dels mitjans infotecnològics com a eines per a l'obtenció d'informació jurídica i per al treball jurídic pràctic.

1.2. Principal utilitat: possibilitat d'obtenció ràpida d'informació jurídica rellevant per a l'abordatge o resolució de qualsevol problema o qüestió jurídica que se susciti en l'àmbit del dret intern o comunitari.1.1. Riscos i limitacions.Principal limitació: necessitat d'un previ domini dels conceptes jurídics principals i rellevants en relació a la qüestió plantejada.

Riscos específics propis dels formularis i models processals i de contractes.

Riscos addicionals associats a un deficient ús de l'eina infotecnológica.Tema 2.- Utilitat específica de cadascuna de les eines infotecnológicas en les diferents fases del treball jurídic pràctic

2.1. Els passos lògics de tota labor d'assessoria jurídica i assistència lletrada

2.2. La utilitat de les eines infotecnológicas en cadascun dels passos lògics descritsTema 3. Les diferents eines infotecnológicas en particular. Tècniques i bones pràctiques per a la seva adequada utilització.

3.1. Els motors de cerca generals

3.2. Bases de dades i eines de consulta dels diferents parlaments.

3.3. Bases de dades i altres eines de consultes dels informes i dictàmens d'organismes consultius i d'altres organismes i institucions estatals en relació a textos prelegislatius o prerreglamentaris.

3.4. Les bases de dades de legislació

3.5. Les bases de dades de jurisprudència

3.6. Les bases de dades doctrinals i bibliogràfiques.Tema 4.- Desenvolupament d'estratègies per millorar el rendiment i utilitat de les cerques mitjançant bases de dades normatives, jurisprudencials i doctrinals

4.1. Realització d'exercicis pràctics de determinació del status quaestionis en relació a problemes i qüestions jurídiques controvertides.Tema 5.- La utilització instrumental dels formularis i bases de dades de models processals i contractuals

5.1. Realització d'exercicis pràctics de preparació d'escrits processals i contractuals

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer familiaritzar a l'alumne amb les eines infotecnológiques d'obtenció i tractament de la informació jurídica, no hi ha mètode millor que enfrontar a aquest al repte de buscar aquesta informació i resoldre casos concrets utilitzant aquestes eines infotecnolìgiques. D'aquesta manera la present assignatura s'estructura a partir del següent eix:

Es presenta cadascuna de les fonts d'informació jurídica (motors de cerca, bases de dades, en obert i d'editorials privades, formularis processals, etc.), i després de l'explicació es proposa a l'alumne la utilització d'aquesta eina per a la resolució d'un cas concret a resoldre en un termini limitat de temps.

L'aprenentatge és progressiu i se suposa a mesura que avança l'assignatura, de manera que en cada nova pràctica es pressuposa la capacitat d'utilitzar les eines infotecnológicas exposades anteriorment.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final estarà composta per la nota de l'avaluació contínua (70%), per la nota de l'examen final (30%).

En concret, està composta per: 

1) 30% ASSISTÈNCIA A CLASSE I APROFITAMENT.

2) 40% PRÀCTIQUES DE AVALUADES.

3) 30% EXAMEN FINAL.

 

En relació a assistència a classe i aprofitament de les mateixes : És obligatori assistir a la classe presencial i estar atents a les explicacions. Cada absència restarà 0,2 de la nota final. 

És obligatori realitzar les pràctiques previstes per a classe no presencial, durant l'horari de classe, i penjar-les com a evidències. En cas de no realitzar-les, es tindrà un 0 en aquesta sessió.


 

IMPORTANT: SI ES DETECTA PLAGI ENTRE COMPANYS (NO ÉS UN TREBALL INDIVIDUAL), TINDRAN UN 0 A TOTA LA NOTA D'ASSISTÈNCIA A CLASSE I APROFITAMENT. AQUESTA MESURA ES IMPOSARÀ TANT PER QUAL CÒPIA, COM A QUAL S'HA DEIXAT COPIAR (TINDRAN UN 0 A LA NOTA DE CLASSE)


 

pràctiques avaluades
 

Durant el curs hi haurà 3 pràctiques que estan fixades en el cronograma ( moodle ). Aquestes pràctiques avaluades vénen a ser exàmens parcials, i versaran sobre aquells aspectes que hem anat abordant a classe.

Els dies de pràctiques avaluades l'alumne haurà de realitzar la pràctica de forma individual, durant el temps estipulat, i lliurar-dins el temps estipulat a l'efecte. És especialment important assistir a classe (ja sigui presencial o online) els dies de pràctica avaluada atès que, en cas de no realitzar-la, es tindrà un 0 en aquesta prova. 

 

Les pràctiques s'avaluaran sota els següents paràmetres:

Dins d'una escala de el 0 a el 3 que corresponen a:

0: no presentat, impresentable o copiat.

1: malament, errors que denoten no haver fet cas a les explicacions.

2: millorable.

3: molt bé.

 

L' examen final és una pràctica més completa, que englobarà diversos aspectes que han estat tractats a classe.  

SEGONA CONVOCATÒRIA: 

En segona convocatòria l'assistència no computarà, i les pràctiques avaluades i l'examen final comptaran a el 50% cadascuna. En el cas que l'alumne tingui suspeses les pràctiques avaluades, haurà de realitzar diversos treballs que ajudin a pujar la nota. Aquesta mai quedarà per sobre de l'5 sobre 10.

 

AVISO

Aquesta assignatura està adscrita a l'itinerari extracurricular IN TIME.  Qui s'inscrigui i completi satisfactòriament el programa formatiu podrà pujar fins a un punt sobre la nota final que li correspongui en la assignatura. 
A tenir en compte: 
- Completar l'itinerari, però fer-lo de manera superficial o mecànica  (i/o) amb un màxim de dos incompliments, significarà sumar 0'5 punts en l'avaluació de la assignatura
- El punt, o el mig punt extra, podrà fer pujar la nota final de l'aprovat al notable, o del notable a l'excel·lent. No obstant això, no computarà per a passar a "Suspens a Aprovat", ni per a obtenir "Matrícula d'Honor".

 

 

Bibliografia i recursos

BASES DE DADES

La Ley digital: www.laleydigital.es

Westlaw: www.westlaw.es

V-lex: www.vlex.com

Revista iuris: www.revistaiuris.com

EN OBERT:

Noticias jurídicas: WWW.noticiasjuridicas.com

European Union Legal Database: www.eur-lex.europa.eu

PORTAL EUROPEO DE JUSTICIA: www.https://e-justice.europa.eu

BOE: www.boe.es

BIBLIOGRAFÍA SOBRE GESTIÓ DEL CONEXEMENT:

Isabel casas, Carmen González, Marta Hernández, Mª Jesús Glez-Espejo; Gestión del conocimiento en despachos de abogados; Aranzadi, 2009

Material didàctic