Universitat Internacional de Catalunya

Dret Civil 3

Dret Civil 3
6
9333
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Prèvia concreció amb l'estudiant

Presentació

L’objecte d’aquesta assignatura és l’estudi de la propietat i de la resta de drets reals. El concepte de ‘dret real’ agrupa diverses manifestacions de la relació jurídica entre l’individu i els béns que fa servir. És comú a totes elles la pretensió de resoldre els conflictes d’interessos sorgits amb motiu de la titularitat, gaudi i ús de béns econòmics. La categoria de ‘drets reals’ a la que es dedica aquesta assignatura neix a partir de certs elements comuns a totes aquelles situacions. La distribució del temari que descriu aquest pla docent és un intent de mostrar a l’alumne l’evolució dels anomenats ‘drets reals’, els problemes que han motivat l’aparició de cadascun d’ells i el règim jurídic que resulta d’aplicació.

Per a aquesta tasca, es pressuposa el coneixement de les categories conceptuals i de les institucions explicades en assignatures anteriors de Dret Civil. I d’una forma molt especial, el referent a les obligacions i els contractes, ja que el concepte de dret real es contraposa sovint a la protecció i el règim dels anomenats drets de crèdit.

En altre ordre de coses, aquesta assignatura no només presenta instruments conceptuals i materials normatius bàsics per a l’estructura jurídica del dret civil, sinó que també du a terme una funció propedèutica rellevant per a la resta de matèries de Dret privat i fins i tot amb el Dret Públic, que s’imparteixen en cursos posteriors del Grau en Dret. Així, els continguts constitueixen la base del dret immobiliari, i també tenen una estreta relació amb el dret urbanístic, per citar dos matèries. Des d’aquesta perspectiva, l’assimilació per part de l’estudiant de les formes de raonament, i la comprensió de les nocions i instruments conceptuals que es presenten al llarg de l’assignatura, constitueixen les fites essencials per a la consecució dels objectius formatius que es persegueixen.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

a)    Aprendre els conceptes bàsics de la matèria

b)    Conèixer la teoria bàsica de la matèria

c)    Aprendre a usar-los a través de la preparació i resolució de casos pràctics i de la seva exposició i defensa oral i escrita.

 

D'aquesta manera, al final de l'assignatura l'alumne ha d'haver adquirit bé els coneixements bàsics:

1. Diferència entre drets reals i drets de crèdit, i la tipologia de drets reals (de gaudi, d'adquisició preferent i de garantia) en l'ordenament català.
2. La protecció de la possessió: els interdictes
3. El concepte possessori (i usdefruit) i les regles de liquidació de l'estat possessori
4. Maneres d'adquirir els drets reals (i especialment la teoria del títol i el modo)
a)    El joc de contracte – entrega – registre de la propietat (títol, modo, i com el registre de la propietat no és modo)
b)    En lliurament, diferents modalitats, especialment escriptura pública i quan ja posseeixo (lloguer)
c)    Quan el transmissor no és propietari (1473 CC): les regles sobre les adquisicions a non domino de dens mobles (1473 CC i 522-8) i bens immobles (1473 CC i 34 LH)
d)    La figura del 3H
5. Joc de les garanties reals (penyora i hipoteca). Hipoteca i registre de la propietat. Regles bàsiques RP. El 3r H
6. Al final, distingir bé cadascun dels drets reals limitats i repassar les facultats dels drets reals

 

Junt amb aquests coneixements bàsics, haurà d'estar familiaritzat amb els següents:

 • conèixer la regulació bàsica dels drets reals, entenent el seu paper central en el conjunt de l’ordenament jurídic i el conjunt de circumstàncies que tenen transcendència jurídica.
 • conèixer la tipologia (drets reals de gaudi, d’adquisició preferent i de garantia), característiques i funcions dels drets reals en els ordenaments català i espanyol.
 • conèixer els diferents modes d’adquisició i extinció dels drets reals.
 • conèixer les facultats que caracteritzen el dret de propietat, els instruments per a la protecció d’aquest dret i les seves possibles limitacions.
 • conèixer la regulació específica de la propietat intel·lectual.
 • conèixer les principals característiques de la regulació de les situacions de comunitat o cotitularitat sobre els béns i de la propietat horitzontal
 • conèixer quins són els instruments de publicitat dels drets sobre els béns i com s’organitza el Registre de la Propietat.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

 1. Haurà adquirit la capacitat de identificar, conèixer i comprendre els diferents drets reals i serà capaç de establir les seves relacions amb altres figures pròximes de l’ordenament
 2. Haurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita
 3. Haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor
 4. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul
 5. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC's en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.)
 6. Haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents
 7. Haurà desenvolupat l'habilitat per redactar contractes i altres actes constitutius de drets reals
 8. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial civil

Continguts

1. Els drets reals

a)    Concepte, característiques i distinció respecte dels drets de crèdit.
b)    L’autonomia privada en la configuració dels drets reals: numerus apertus?
c)    Tipus de drets reals
d)    Contingut dels drets reals
e)    Drets reals i dret internacional privat

 2. La possessió

a)    Concepte
b)    Classes
c)    Configuració jurídica
d)    Adquisició, conservació i pèrdua
e)    Efectes jurídics
f)     Liquidació de la situació possessòria

3. Adquisició, transmissió i extinció dels drets reals

a)    Els modes d’adquirir la propietat i els drets reals.
b)    La tradició i les seves modalitats. La donació.
c)    La usucapió.
d)    L'accessió.
e)     L'ocupació.
f)    L’extinció dels drets reals.

4. La propietat

a)    Concepte i contingut. La propietat a la Constitució espanyola.
b)    Els límits i les limitacions de la propietat en interès públic.
c)    Els límits a la propietat en interès privat: les relacions de veïnatge i les immissions.
d)    La protecció del dret de propietat: acció reivindicatòria; acció declarativa; acció negatòria. Delimitació i fitació de finques

5. Les situacions de comunitat

a)    La comunitat ordinària indivisa.
b)    La propietat horitzontal.
c)    Altres: la comunitat especial per torns i la mitgeria; la propietat compartida i la propietat temporal.

6. La propietat intel·lectual

a)    Introducció y subjectes
b)    Objecte de la propietat intel·lectual
c)    Contingut del dret
d)    La transmissió de los drets de propietat intel·lectual.
e)    Altres drets de propietat intel·lectual

7. Els drets reals de gaudi

a)    El dret d'usdefruit.
b)    El dret d'ús i el dret d'habitació.
c)    Els drets d'aprofitament parcial.
d)    El dret de superfície.
e)    El dret de cens.
f)     Les servituds.
g)    Els drets de vol i de subedificació.

8. Els drets d'adquisició preferent

a)    La preferència adquisitiva.
b)    El dret d'opció.
c)    Els drets de tanteig i retracte.

9. Els drets reals de garantia (I)

a)    Les garanties reals: concepte, característiques i tipologia.
b)    El dret de retenció.
c)    El dret de penyora.

10. Els drets reals de garantia (II)

a)    El dret d'hipoteca.
b)    El dret d'anticresi.

11. La publicitat dels drets reals immobiliaris

a)    El Registre de la Propietat i els principis hipotecaris.
b)    Els actes inscriptibles.
c)    El procediment registral i la funció qualificadora.
d)    Els assentaments registrals.
e)    Els efectes de la publicitat: legitimació i fe pública registral

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura es busca que els alumnes aprenguin els conceptes bàsics de la matèria, coneguin la teoria bàsica de la matèria, i aprenguin a usar-los a través de la preparació i resolució de casos pràctics.

El primer objectiu s'aconseguirà a través dels Memorandums de Conceptes. El segon mitjançant les classes teòriques. I el tercer serà el contingut de les classes pràctiques.

Els Memorandums

L'assignatura té més d'un centenar de conceptes bàsics, de coneixement imprescindible per poder desembolicar-se amb èxit en l'aplicació pràctica de l'assignatura. Estan redactats a manera de pregunta i resposta en un document que té dues parts. L'alumne haurà d'aprendre'ls bé. Es tracta d'un exercici eminentment memorístic, dividit en dues proves.

Les classes teòriques

Mes de la mitat de les classes es dedicaran a la docència normal, amb explicacions teòriques de les diferents lliçons del programa. Estarà recolzada bàsicament en el manual de la assignatura en algun tutorial que ampliï l'explicació. L'explicació de classe estarà molt centrada en els conceptes. L'objectiu central d'aquesta part és que l'alumne els entengui ben (què són i què no són) i els sàpiga aplicar amb encert en els diferents supòsits pràctics.

El contingut de les classes del dimarts serà objecte de l'avaluació teòrica, que serà bàsicament a través de preguntes de raonament, no de memorística. Es busca amb això avaluar si realment l'alumne ha entès el concepte i el contingut de cada institució, i la manera per a això és demanar que apliqui i argumenti les diferències amb altres institucions. Es realitzarà durant el curs mitjançant dos exàmens parcials, i, si no s’allibera, es tindrà que anar a l’examen final.

Les classes pràctiques

Unes sis classes es dedicaran a la resolució dels casos pràctics, d'acord amb les següents instruccions:

 • Grups: la classe es dividirà en dos grups de pràctiques,
 • Grups de treball: la classe es dividirà en dos grups. Dins de cada grup es dividiran en vuit subgrups (de 3 o 4 persones cadascun) (formats lliurement pels alumnes). Els grups es formaran a principi de curs i es mantindran invariables fins al final.
 • Realització de la pràctica i enviament: la pràctica es realitzarà en classe i en acabar s'enviarà per mail al professor, qui l'avaluarà d'acord amb els criteris més endavant establerts. Les classes pràctiques

Eventualment es podran penjar altres pràctiques, de resolució individual i voluntària, la nota de les quals servirà per a arrodonir la nota final.

 

Activitats formatives:

 • Presentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica
 • Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individual i en grup)
 • Estudi independent de l'alumne
 • Treballs individuals i en grup

Metodologies:

 • Lliçó magistral
 • Elaboració i exposició de treballs
 • Lectures relacionades amb la matèria
 • Cerca d'informació
 • Estudi individual
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
01 04 17
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
02 03 22 23 24
Estudio independiente del alumno
11 17 21 24
Trabajos individuales y en grupo
02 04 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaI. PRIMERA CONVOCATORIA

 

A. ITINERARI GENERAL, AMB PRÀCTIQUES

 

MEMORANDUMS: Els Memoràndums valdran un (1) punt cadascun. Total, 2 punts


CASOS PRÀCTICS: valdran en total 3 punts

-      No assistència: 0 punts

-      No assistència justificada: no presentat. Només es permetrà una única inassistència justificada (en aquest cas la nota de la pràctica inasistida només li comptarà a la baixa: si és inferior a la mitjana de la resta del grup; en cas contrari, li quedarà la mitjana del grup). Per sobre d'aquest número, l'alumne quedarà desqualificat per a l'itinerari A (programa d'avaluació contínua amb pràctiques) i quedarà sotmès a l'itinerari B (sense pràctiques).

-      Avaluació del treball en classe: modula nota final a dalt o a baix, d'acord amb aquests dos criteris:

 • manifestar habilitats en les relacions interpersonals
 • manifestar habilitats per al treball en equip

-      Avaluació del document final: d'acord amb aquests tres criteris:

a)            Comunicació escrita (no dóna punts, però resta: cada error gros resta 0,1 punt). Els errors tenen a veure amb els següents objectius:

 • expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera escrita
 • desenvolupar hàbits de pulcritut en la presentació de documents
 • desenvolupar habilitat per a redactar documents jurídics (regles de gramàtica, ortografia i sintaxi)
 • Utilitza amb precisió la terminologia jurídica bàsica

b)            Resposta preguntes: val 3 punts. Cadascuna de les respostes es valora d'acord amb aquests tres criteris:

 • Trobar la norma jurídica correcta que sustenti la resposta
 • Fonamentar correctament la resposta en la norma adequada
 • Fonamentar correctament la resposta en l'argumentació adequada

c)            SANCION RETARD LLIURAMENT: resta un 10% nota final

 

EXAMEN FINAL: L'avaluació teòrica valdrà 5 punts.

L'examen tindrà dues parts: una meitat serà la resolució de casos semblants als daus en classe durant el semestre, l'altra meitat serà un examen teòric. Les preguntes teòriques seran principalment preguntes de raonament, no de memorística. Es busca amb això avaluar si realment l'alumne ha entès el concepte i el contingut de cada institució, i la manera per a això és demanar que aplicació i argumenti les diferències amb altres institucions. Algunes de les preguntes sortiran dels casos pràctics.

 

LA NOTA FINAL SERÂ LA SUMA DE LES TRES AVALUACIONS: MEMORANDUMS, PRÀCTIQUES I EXAMEN FINAL

 

B. ITINERARI ALTERNATIU, SENSE PRÀCTIQUES (REPETIDORS)

Els repetidors poden optar per un itinerari alternatiu, sense realitzar les pràctiques. Lògicament, en aquest itinerari el temps que no ha dedicat a les pràctiques l'haurà de suplir amb més hores d'estudi, perquè l'examen no serà exactament el mateix que el de l'altre itinerari, encara que hi haurà també resolució de casos pràctics

 

MEMORANDUMS: valdran un (1) punt cadascun. Total, 2 punts


EXAMEN FINAL: L'avaluació teòrica valdrà 8 punts.

 

LA NOTA FINAL SERÀ LA SUMA DE LES DOS AVALUACIONS: MEMORANDUMS I EXAMEN FINAL

 

II. SEGONA CONVOCATÒRIA

En la segona convocatòria amb aprovar l'examen final és suficient.

 

 

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia bàsica recomanada: Manual de referència principal:

DEL POZO, Pedro / VAQUER, Antoni / BOSCH, Esteve, Derecho Civil de Cataluña. Derechos Reales. Barcelona. Marcial Pons. 2015 (5a ed.) [també es pot usar l’edició anterior, la 4ª, de 2012]

2. Textos legals corresponents (seleccionats en el Dossier penjat en la intranet)

3. Material lliurat pel professor o adjuntat en l’apartat Material didàctic. Puntualment és possible que s’usin altres manuals, que estan a la biblioteca:

PUIG FERRIOL, Lluís / ROCA TRIAS, Encarna, Institucions del Dret civil de Catalunya. Volum IV. Drets reals. València: Tirant lo Blanch, 2007.

DÍEZ-PICAZO, Luis / GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. Sistema de derecho civil. Vol. 3. Tomo I. Derechos reales en general. Tomo II. Derechos reales en particular. Madrid: Tecnos, 2012 (8a. ed.).