Universitat Internacional de Catalunya

Dret Processal 1

Dret Processal 1
6
9335
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Per a qualsevol qüestió la Dra. Tiziana Di Ciommo estará a la disposició dels alumnes. S'aconsella sol·licitar cita prèvia dirigint un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: (tdiciommo@uic.es).

Presentació

L'estudiant d'aquesta assignatura ha d'encarar-la com la realització del dret substantiu que ha estudiat al llarg de la seva formació.

En aquest sentit, l'assignatura de Dret Processal 1 pretén situar a l'alumne no sols davant el seu futur exercici de l'advocacia enfront dels tribunals, en el que podríem dir dret jurisdiccional strictu sensu, sinó també davant altres formes de solució de conflictes.

L'estudi inicial de la tutela jurisdiccional prevista en la Constitució i de la negociació, mediació i arbitratge, donarà pas al tractament dels pressupostos processals que tot lletrat hauria de dominar abans d'iniciar qualsevol litigi.

Juntament amb la prova, l'estudiant aprendrà a redactar una bona demanda, sospesar la contestació com una de les diverses actituds del demandat i ens centrarem, posteriorment, en l'audiència prèvia i la pràctica de la prova fins al moment en el qual el judici quedi vist per a sentència.

Requisits previs

No se'n demana cap.

Objectius

Es persegueixen els següents objectius:

(i) Conèixer l’estructura i el funcionament del sistema processal espanyol, així com, comprendre correctament la mecànica de les principals institucions del procés civil. Es pretén que l’alumne entengui la matèria perfectament, de manera que pugui enfrontar-se a la Llei, a les explicacions dels clients i a l’assimilació d’informació especialitzada sense problemes.

(ii) Saber manejar amb soltesa i sense ajuda totes i cadascuna de les institucions que conformen el procés civil declaratiu. Al final del curs, s’ha de saber redactar i contestar demandes, interessar mesures cautelars, sol·licitar la pràctica de diligències preliminars, intervenir amb profit en audiències prèvies i saber portar judicis ordinaris i verbals.

(iii) Dominar els textos legals, els seus detalls, escletxes i peculiaritats.

Competències

  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
  • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
  • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà els conceptes bàsics del Dret processal, especialment les regles de jurisdicció, de competència, i les parts del procés.

2. Identificarà i distingirà els diferents tipus d’accions civils.

3. Coneixerà, identificarà i comprendrà els diferents tipus d’accions civils.

4. Haurà adquirit habilitats en la comunicación oral i escrita.

5. Haurà desenvolupat habilitats en la resolución de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.

6. Haurà adquirit competències processals.

7. Haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents.

Continguts

El temari de l'assignatura és el següent:

24/01: La tutela processal i els judicis civils

27/01: Les parts I (concepte, defensa i representació)

31/01: Les parts II (compareixença en judici i pluralitat de parts)

03/02: Jurisdicció civil i competència

07/02: Mesures cautelars

10/02: Pràctica

14/02: Diligències preliminars

17/02: Pràctica

21/02: Prova Anticipada

24/02: Demanda

28/02: Pràctica

03/03: Contestació

07/03: Audiència prèvia

10/03: Pràctica

14/03: La prova

17/03: Simulació d'una audiència prèvia

21/03: Les proves personals

24/03: Pràctica

28/03: Els documents

31/03: El judici

11/04: Pràctica

14/04: Sentència

18/04: Simulació d'un judici

21/04: Verbal I

25/04: Verbal II

28/04: Pràctica i simulació d'una vista

02/05: Mètodes alternatius de resolució de conflictes.

05/05: Com planificar un judici civil

09/05: Pràctica

12/05: Classe final de repàs

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent de l'assignatura consistirà, en primer lloc, en classes expositives en les que es requerirà una participació activa constant de l'alumnat amb l'únic objectiu que cada sessió esdevingui clau per a l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura i el desenvolupament de competències d'expressió oral i argumentació jurídica. Per aquest precís motiu, el professor donarà un feedback individual a l'estudiant després de cada classe i, en especial, després de les activitats d'avaluació per tal de detectar problemes en el procés d’aprenentatge i que l'estudiant pugui corregir-los.

A més, el professor utilitzarà casos pràctics reals i d'actualitat a la majoria de classes per tal que l'estudiant adquireixi habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions a partir de l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial vigent.

Com a complement formatiu imprescindible, l'estudiant haurà de participar a les activitats formatives que el professor proposarà al moodle per cada tema amb la finalitat de treballar i adquirir aquelles competències relacionades amb l'expressió escrita i l'aprenentatge autònom en el marc del procés penal. 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
17
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
03 06 22 23 24 25 26
Actividades fuera del aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
26
Estudio independiente del alumno
11 17 24
Trabajos individuales
04 22 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura en la seva primera i segona convocatòria serà el resultat d'una mitjana ponderada entre la nota de l'examen final i la nota de l'avaluació continuada:


(i) Avaluació continuada: els alumnes hauran d'assistir i participar en classe (10% de la nota fina), així com realitzar les práctiques segons el temari (40% de la nota final). L'avaluació continuada representarà, en total, el 50% de la nota final. 

(ii) L'examen final consistirà en un examen escrit que consistirà en la resolució d'un cas pràctic. Aquest examen final suposarà el 50% de la nota final.


L'avaluació contínua es tindrà en compte en examen de segona convocatòria, en la seva integritat.

Bibliografia i recursos

El punt de partida per l'estudi d'aquesta signatura és la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) - tinguin en compte que aquesta haurà d'estar actualitzada a la data en què s'imparteixi l'assignatura. 

Amb la finalitat de sistematitzar el contingut de la citada, es recomanen els següents manuals:

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho procesal civil, Marcial Pons, Madrid, 13ª edició, 2021.

RAMOS MÉNDEZ, F., Juicio civil, 3ª edición (actualitzada por Cachón Cadenas y Ramos Romeu), editorial Atelier, Barcelona,
2019.

MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil, Tirant lo Blanch, València, 27ª edició, 2019.

Per a la realització de les activitats, l'estudiant haurà d'haver fet us de les bases de dades que té a la seva disposició a la biblioteca digital de la Universitat.