Universitat Internacional de Catalunya

Effective Speaking Skills

Effective Speaking Skills
6
9475
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores a convenir.

Presentació

Ser escoltat en un món ple de soroll és el veritable repte.

Avui, la quantitat d'informació no fa més que augmentar, garantir un adequat domini de les habilitats de comunicació és imprescindible.

Aquest és un curs que combina aspectes tècnics/teòrics i pràctics amb l'objectiu d'augmentar la capacitat expositiva de l'alumne, tant verbal com no verbal.

En aquest curs, l'acord docent-alumne implica compromís per part de l'alumne en el seu propi desenvolupament personal. El nivell màxim a aconseguir ho defineix l'alumne.

 

Requisits previs

El perfil requerit per matricular-se en aquesta assignatura serà determinat per la Normativa Acadèmica del centre i per la Facultat de Comunicació d'acord amb els plans generals per cada grau.

Objectius

L'objectiu principal és augmentar la capacitat comunicativa de l'alumne, tant verbal com no verbal. 

Per tal d'aconseguir-ho cal:

 • Identificar quina és la informació de valor per a l'interlocutor i com presentar-la
 • Identificar l'impacte relacional de la comunicació 
 • Conèixer les pròpies habilitats i identificar oportunitats de millora

I per augmentar l'impacte de la comunicació cal:

 • Augmentar la capacitat d'oratòria 
 • Millorar la presentació i qualitat de documents escrits

Competències

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

Objectius específics de les Comunicacions - definir els seus objectius i després els
mètodes més eficaços de lliurament

 • El procés de comunicació - a comprendre el procés de sis passos.
 • Eines - fundació per establir l'escenari per a una comunicació reeixida, un a un i amb grups.
 • Les barreres a la comunicació eficaç - identificar i desenvolupar mètodes per trencar aquestes barreres.
 • Habilitats de comunicació - aprendre com combinar els quatre elements clau i les cinc habilitats bàsiques per a comunicar-se amb un impacte.
 • Tècniques per influir - ampliar les habilitats de comunicació , l'ús de tècniques i estratègies per influir en altres comportaments i desenvolupar relacions de treball més col·laboratives.
 • Planificació d'una estratègia de comunicació - identificar el seu resultat comunicació i planificar el millor enfocament per a l'assoliment de resultats positius.
 • Cara a cara i facilitació virtual / reunions Habilitats de comunicació - aprendre a comunicar-se i facilitar les interaccions de grup eficaços.

Continguts

 • Breu recorregut pels diferents autors que van donar origen al model de comunicació humana, tal com el coneixem avui.
 • Estructura de la comunicació: 
  • Seqüenciació, objectius i aplicacions.
 • Comunicació escrita: 
  • Claus, regles i usos i costums en l'entorn laboral
  • Creació de missatges d'impacte
  • Presentació i regles d'etiqueta
 • Comunicació oral: 
  • Habilitats per parlar en públic (one-to-many)
  • Tips per augmentar l'impacte i la credibilitat
  • Generar participació en l'audiència
  • Suport de les presentacions i ajudes 
  • Habilitat per presentar arguments (one-to-one, one-to-many)
  • Bases per negociar des de la comunicació
 • Comunicació no verbal: 
  • Anàlisi de la comunicació no verbal pròpia i aliena
  • Entorn, ambients i característiques físiques de la persona
  • Proxémica
  • Gestos, postures i micro-expresions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia i activitats formatives inclouen:

Classes magistrals:
On la docent posarà a la disposició dels alumnes conceptes, eines i suggeriments que cobreixin el contingut de l'assignatura i ajudin als estudiants a aconseguir els resultats d'aprenentatge.

Treball autònom:
L'alumne haurà de resoldre tasques, lliurar treballs i preparar les classes per poder garantir adequats nivells de participació a classe.

Exercicis, dinàmiques i joc de rol:
En grups, els estudiants hauran de resoldre exercicis, participar en dinàmiques i fins i tot pretendre ser una altra persona en jocs de rol, per acostar a l'estudiant a situacions reals en les quals s'han d'aplicar els seus coneixements i pràctiques. Per exemple, preparació i presentació d'un projecte/proposada a un cap/client, reunions d'equip, simulació de negociació, avaluacions peer-to-peer, etc.

Presentacions en públic:
Individuals i en grup sobre temes d'actualitat i vinculats a l'àrea d'estudi del grau o no, per donar-li l'oportunitat a l'estudiant de posar-se en diferents situacions, i guanyar habilitat i confiança a resoldre-les.

Tallers i presentacions d'experts:
Es realitzaran tallers temàtics que permetin aprofundir el coneixement en un àrea en concret i presentacions d'experts que puguin aportar coneixement i experiència, contribuint a l'enriquiment dels estudiants.

L'assistència a classe és l'exigida per la institució, però, en qualsevol cas, imprescindible per aconseguir els objectius de l'assignatura.

La participació és clau per al desenvolupament de les competències.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1.2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.2
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació Contínua 30% - participació a classe, assistència, presentació de treballs, resolució d'exercicis, etc.

Avaluacions parcials 30% - tests, presentacions orals i exàmens parcials sobre continguts teòrics i aplicació d'aquests. 

Examen final 40% - Presentació final oral (1ra i 2na conv).

3ra conv.:Treball que inclou tot el contingut de l'assignatura. A definir per la professora el mètode de lliurament i tipus de treball (informe, vídeo, etc.).

Bibliografia i recursos

Alder, R B., J M. Elmhorst, and K Lucas. Communicating at Work: Strategies for Success in Business and the Professions w/ CONNECT online access code. 11th ed. McGraw Hill Companies Inc, 2013.

Kahane, A. Solving Tough Problems: An Open Way of Talking, Listening and Creating New Realities. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc, 2007.

Knapp, M. L. & Hall, J. A. (2010). Nonverbal Communication in Human Interaction (vª Ed.) Boston: Cengage Learning. [Parcialmente disponible en http://books.google.com, obtenido el 15 de Enero de 2018].

Llacuna, J. (n.d.). Comunicación Interpersonal: el efecto Palo Alto. [Disponible en http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/Ntp_312.htm, obtenida el 15 de Enero de 2018].

Pease, A. (1997). El lenguaje del cuerpo (8ª ed.). Barcelona: Paidós.

Ramon-Cortés, F. (2005). La isla de los 5 faros. Un recorrido por las claves de la comunicación. Barcelona: RBA Integral.

Sorenson, S. (2009). Webster’s New World, Student writing Handbook. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc. [Parcialmente disponible en http://books.google.com obtenido el 15 de Enero de 2018].

Watzlawick, P. Beavin, J. & Jackson, D. (1989). Teoría de la comunicación humana (Séptima edición). Barcelona: Herder.

Watzlawick, P. Beavin, J. & Jackson, D. (2011). Pragmatics of Human Communication. New York / London: W. W. Norton & Company. Inc.