Universitat Internacional de Catalunya

Producció Audiovisual II

Producció Audiovisual II
4
9488
3
Primer semestre
op
Creació cinematogràfica
Producció audiovisual
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Amb cita prèvia a través del correu electrònic:

Arturo Méndiz: arturo.mendiz@uic.es

Presentació

La producció executiva és la part directament empresarial de qualsevol projecte però també un camp on la creativitat és fonamental. El productor ha de poder convertir en realitat les idees pròpies o alienes, i per això haurà de conèixer a fons tots els processos creatius de l'audiovisual juntament amb les diferents qüestions legals, econòmiques i empresarials que afecten directament al desenvolupament, producció i distribució del projecte.

En aquesta assignatura s'estudiarà en detall el model de producció cinematogràfic, tenint en compte que per a la producció de qualsevol altre projecte audiovisual haurà d'adaptar aquest model a les característiques concretes de cada obra.

Requisits previs

Per realitzar aquesta assignatura els alumnes hauran de tenir uns coneixements teòrics previs bàsics de la producció de camp i haver-se exercitat en aquest àmbit mitjançant pràctiques en grup de producció i realització de petits vídeos, espots i curtmetratges de naturalesa acadèmica. Així mateix és molt recomanable entendre el llenguatge i la narrativa audiovisual. Tècnicament, també s'exigeix coneixements mínims de direcció de fotografia, disseny i edició de vídeo.


Com a complement, seria interessant que l'alumne tingués uns coneixements bàsics sobre la història del cinema, així com interès pel món de l'actualitat cinematogràfica.

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és conèixer el món de la producció executiva de qualsevol projecte audiovisual. A més, es pretén reforçar els coneixements teòrics i pràctics de l'alumnat en totes les fases de la producció audiovisual. En acabar l'assignatura l'alumne haurà d'entendre les dificultats que comporta el desenvolupament de qualsevol projecte cinematogràfic i els obstacles als quals s'haurà d'enfrontar en el futur per tirar-los endavant en la seva trajectòria professional.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

1.- Podran dissenyar i dur a terme el desenvolupament d'un projecte cinematogràfic des de la idea inicial fins al moment en què el projecte obtingui llum verda per a la seva producció.

2.- Coneixeran les diverses eines i estratègies existents en el sistema audiovisual per poder finançar un projecte audiovisual.

3.- Seran capaços d'elaborar el dossier bàsic amb el qual poder apropar-se a les institucions i empreses fonamentals del finançament de qualsevol projecte audiovisual.

4.- Coneixeran com amortitzar una obra audiovisual i el funcionament del repartiment d'ingressos i beneficis entre els diferents actors que participen en la producció, distribució i exhibició d'una obra audiovisual.

Continguts


 1. El productor
 2. Algunes característiques del Productor
 3. Entitats importants al sector audiovisual

 1. Desenvolupament del guió
 2. Viabilitat del projecte. Pressupost i pla de finançament
 3. Cerca del director, del càsting i localitzacions
 4. Cerca del finançament
 5. El pitch

 1. Subvencions
 2. Operadors de televisió i plataformes
 3. Distribuidors i Agents de vendes internacionals
 4. Inversió privada i incentius fiscals

 1. Motius
 2. Aspectes legals
 3. Coproduccions financeres

 1. Explotació d'una obra audiovisual
 2. Waterfall

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.2
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura quedarà dividida de la següent manera:

1.- 50% - Valoració individual de la participació a classe i exercicis pràctics

2.- 50% - Examen del contingut de tota l'assignatura 

 

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim d'un 4 en cada apartat, a més de complir amb els requisits de la normativa acadèmica.

Bibliografia i recursos

Pendent de publicació