Universitat Internacional de Catalunya

Taller de Guió

Taller de Guió
4
9489
3
Primer semestre
op
Creació cinematogràfica
Taller de guió
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per consultes i dubtes, contactar amb la professora a bcadena@uic.es 

Presentació

A l’assignatura ‘Taller de Guió’, els i les alumnes entendran quines són les claus de l’escriptura cinematogràfica, aprendran com funciona l’ofici i ho posaran en pràctica mitjançant l’escriptura del seu propi guió de curtmetratge. 

El taller fomenta la participació activa dels i les alumnes, que escriuran des del primer dia. D’aquesta manera, tots els conceptes teòrics impartits es consoliden mitjançant la pròpia experiència de l’estudiant.

Requisits previs

 • Interès per l’escriptura i el sector audiovisual. 

 • Habilitat per idear, crear i desenvolupar històries. 

 • Capacitat per expressar-se adequadament de manera oral i escrita. 

 • Esperit crític i inquietud per esdeveniments de la realitat social. 

 • Professionalitat i puntualitat.

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per analitzar i escriure guions audiovisuals de ficció. 

 • Entendre el funcionament de la indústria, dels processos de producció i conèixer els diferents rols i equips necessaris per la creació d’una obra audiovisual de ficció. 

 • Aprendre a tenir una mirada pròpia sobre les històries que volem explicar. 

 • Desenvolupar un projecte de curtmetratge fins acabar amb la primera versió dialogada del guió i els documents de presentació. 

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Assolir els objectius que planteja l’assignatura.

Continguts

El programa està estructurat seguint l’ordre dels passos del procés creatiu. Primer es treballa la gestació de la idea i el tema, i s’estudien quins són els trets específics del guió cinematogràfic. A més a més, s’analitza quin és el funcionament del sector i quines són les últimes tendències narratives a la indústria. A continuació, es construeixen els personatges juntament amb els seus respectius arcs de transformació. I per últim, la focalització es fa sobre les trames, l’estructura del guió, el plantejament de les escenes i l’escriptura dels diàlegs.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.0
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.2
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura és d’avaluació contínua. La nota final serà el resultat del següent: 

 • Exercicis del curs i participació a classe (40%). 

 • Entrega final de la primera versió del guió de curtmetratge i del dossier de presentació (60%). 

Per aprovar l’assignatura, és imprescindible l’assistència a un mínim del 80% de les classes.

 

Criteris d'avaluació en segona convocatòria  

L'alumne/a que es presenti en segona convocatòria, haurà d'idear i desenvolupar individualment un projecte original de guió de curtmetratge. S'haurà de fer l'entrega dels següents documents: 

 • Idea Dramàtica, Tema i Tesi de la història escollida. 
 • Argument. 
 • Escaleta. 
 • 1a versió de Guió dialogat. 
 • Dossier de Presentació. 

Bibliografia i recursos

BALLÓ, JORDI; PÉREZ, XAVIER | La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema (Barcelona: Editorial Empúries, 1995)

DE ROSENDO, TERESA; GATELL, JOSEP | Objetivo writers’ room. Las aventuras de dos guionistas españoles en Hollywood (Barcelona: Alba Editorial, 2015)

FOLCH BOT, FERRAN | Ficció. Com crear, vendre i escriure una sèrie (Barcelona: Guionistes Associats de Catalunya, 2019)

MCKEE, ROBERT | El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones (Barcelona: Alba, 2002) 

SÁNCHEZ-MARÍN, JUAN CARLOS | El guion hablado. Conversaciones con guionistas y directores del siglo XXI (Barcelona: Editorial Fundación Taller de Guionistas, 2011)

SEGER, LINDA | Cómo convertir un buen guion en un guion excelente (Madrid: Ediciones Rialp, 1995)

VOGLER, CHRIS | El viaje del escritor (Barcelona: Manontropo, 2002)

Material didàctic