Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Cinematogràfica

Direcció Cinematogràfica
4
9490
3
Segon semestre
op
Creació cinematogràfica
Direcció cinematogràfica
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte o qüestió: gcowper@uic.es

Presentació

Mitjançant classes teòriques i exercicis pràctics els alumnes entendran i aprofundiran a l'ofici del director de cinema.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

El principal objectiu d'aquest curs és posar l'alumne al lloc del director de manera que pugui entendre quina és la seva feina i aprengui a dur-la a terme.

Per això, visitarem fragments de pel·lícules de grans directors que ens serviran per descobrir i analitzar els diferents recursos artístics i la importància de les diferents formes de fer-los servir.

En paral·lel, els alumnes realitzaran diverses pràctiques que els permetrà  experimentar amb allò que han après a classe i a la vegada aprendre a treballar en equip i a assumir les responsabilitats dels diferents càrrecs.

 

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants:

1. Dominaran les tècniques del llenguatge i la narrativa audiovisual. sabran dialogar i coordinar tots els departaments implicats en la producció i / o rodatge d'una obra cinematogràfica amb l'objectiu d'integrar les seves diverses perspectives.

2. Seran capaços d'organitzar i coordinar tota la logística que requereix qualsevol producció cinematogràfica.

 

3. Seran capaços de garantir la qualitat final de la imatge / textura i composició) i també de preveure i organitzar la logística necessària que es dóna en tots els elements que han de ser filmats.

 

4. Sabran fer-se càrrec de tots els elements que serveixen per transmetre a l'espectador un ambient, un clima o una atmosfera.

 

5. Seran capaços de desenvolupar treballs d'edició i muntatge amb sentit del ritme i coherència narrativa.

 

6. Compondran històries coherents i consistents sent prou flexibles com per anar adaptant elements del text original a les modificacions de les expectatives inicials respecte als objectius finals que tot projecte audiovisual acaba patint.

 

7. Coneixeran les diferents formes cinematogràfiques clàssiques, no només per conrear-sinó per a ser capaços d'innovar amb la hibridació i la barreja de formats i / o gèneres per adaptar-se a les noves sensibilitats i tendències socials.

 

Continguts
L'OFICI DE DIRECTOR

 

 Els oficis al cine

Què fa el director

Punt de partida: 

    Quines primeras preguntas es fa un director?

El guió: l'origen

Estructures narratives

    Géneres i Moviments: iconografia

    Paradigma modern: postmodernisme


LA CONCEPCIÓ DE LA PEL.LÍCULA

 

Un treball en equip:

Funcions, preparació del rodatge

 

La posada en escena:

Disseny de producció

Direcció de Fotografia

Banda sonora i so

 

COMPOSICIÓ VISUAL: PROFUNDITAT DE CAMP I PUNT DE VISTA

 

Principis del disseny visual: llum, color, tons, atmosferes

El camp

Forces d'organització visual

    El poder del marge: l'enquadre (equilibri, los tres terços, fora de campo, camp buit)

    Les òpticas

    Perspectiva de les òpticas: gran angular, compressió de l'espai

El focus

 

 

DE L'ANALISI DEL GUIÓ A LA PLANIFICACIÓ

Tipologia de plans

 

Escales segons la mida del subjecte: 

Plans de recurso, plans seqüència

 

Segons la perspectiva de la càmera: 

Plans objetius, planss subjectius

 

    Angles

 

    El movimient de la càmera i els actors

 

ELS FORMATS

 

Guió tècnic

La cobertura de l'escena 

Planificació de seqüències pla a pla

La posició frontal

Pla Màster

El muntatge de pla i contraplà

Les mirades i el contacte visual

Desglòs, Plans de rodatge

El punt de vista

Nivells d'identificació

La implicació i identificació amb l'espectador

 

L'eix

Salt d'eix

 

La visualització

Referències

Storyboard

Técniques de visualització: animàtiques

 

Sistema de planificació

 

Els esquemes de les lletres

La planificació entre 2 subjectes

La planificació entre 3 subjectes

Disseny de plantes

 

Muntatge

Mapa emocional

Progresió, Continuitat, Ritme

Versions, canvis d'estructura, tons

Reescriptura final 

 

Treball actoral

Casting, Construccions de personatges, Assaigs

Improvisacions, Backstory, Idees active, Objectius

Valors expresius del pla


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és continua mitjançant el seguiment de la feina a l'aula i l'exposició d'exercicis individuals i col·lectius.

L'actitud participativa a classe és imprescindible per superar la matèria.

L'assistència a classe és obligatòria. L'entrega puntual de tots els exercicis encarregats a classe al llarg del curs a les dates assenyalades també ho és.

La qualificació final serà el balanç entre les notes dels exercicis individuals, els col·lectius i l'actitud i puntualitat de l'alumne. A l'hora de valorar els exercicis es tindrà especialment en compte la creativitat, el contingut i l'aposta formal.

Dossier de projecte: 40%   Treball d'anàlisi i exercicis pràctics colectiius i individuals 40%   Actitud, assistència i puntualitat: 20%

 

Els alumnes que no hagin cursat l'assignatura i es presentin a segona convocatòria hauran de realitzar un treball acordat amb el professor. 

Els alumnes suspesos també hauran de realitzar un treball acordat amb el professor.

Bibliografia i recursos

KATZ, Steven D.: Plano a plano de la idea a la pantalla. Edición 25 aniversario, Plot Ediciones.

LUMET, Sidney: Así se hacen las películas, Ediciones Rialp.

TRUFFAUT, François: El cine según Hitchcock, Alianza Editorial.

KAGAN, Jeremy: La mirada del director, Plot Ediciones.