Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de Fotografia

Direcció de Fotografia
3
9491
3
Segon semestre
op
Creació cinematogràfica
Direcció de fotografia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Cita prèvia: Micaela Ruiz Vicente

Presentació

 

Direcció de Fotografia és una assignatura de 3 crèdits ECTS que s'imparteix durant el segon semestre del tercer curs del grau en Comunicació Audiovisual.

Durant més de cent anys el suport fotoquímic ha estat l'únic instrument capaç de captar llums i ombres per convertir-les en llenguatge visual mostrant idees i emocions al cinema. Ens trobem en un moment en què els nous suports digitals competeixen directament amb la qualitat i eficiència del negatiu fílmic, i qüestionen, no només la seva supremacia a la indústria, sinó també la seva pròpia supervivència.

Conscients d'aquesta realitat, a l'assignatura de Direcció de Fotografia s'orienta cap al coneixement pràctic i es fa especial èmfasi en els nous processos digitals de la fotografia cinematogràfica i en la forma aquests afecten tant la narrativa de la història com a procés de producció del film.

http://www.imdb.com/name/nm0622861/

Requisits previs

No són necessaris requisits previs específics.

Objectius

El principal objectiu de l'assignatura serà l'adquisició dels coneixements mínims necessaris per afrontar el treball fotogràfic d'un producte audiovisual de ficció.

Aquests coneixements abastaran les tres fases bàsiques d'un producte audiovisual de ficció (preproducció, producció -rodatge en si mateix- i postproducció).

Paral·lelament als objectius primordials citats, es tractarà de donar a conèixer la importància de la fotografia com a recurs expressiu directe per a l'espectador.

La fotografia és la primera eina pràctica del cinema. Amb el seu domini, a la pel·lícula, se li pot atorgar un poder d'influència enorme en l'espectador.
Sensibilitzar l'alumne que una coas és veure i una altra és mirar, atorgant-li una consciència visual pràctica sobre l'enquadrament cinematogràfic, donant-li així els coneixements bàsics perquè pugui dominar-i implementar en els seus treballs.


Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

El resultat buscat serà l'adquisició dels coneixements i criteris mínims per obtenir una base sobre la qual se sustenti l'inici del desenvolupament de les tasques professionals pròpies d'un Director de Fotografia, i / o la facilitar la comunicació professional amb aquests, en el cas que l'alumne es decanti per qualsevol de les altres especialitats pròpies de la indústria (direcció, producció, direcció artística, etc.)

Continguts

1. Presentació del temari
L'ull humà / fotografia / cinema

Fonaments de la càmera
Velocitat / obturador
T / stop
EV / exposició


2. Fonaments de l'òptica A
Focals
Tipus d'òptiques (Fixes vs Zooms)

Hiperfocal
El diafragma. (Geomètric - pràctic)
Enfocament Cercle de confusió / Profunditat de camp
Definició / nitidesa
Aberracions: esfèriques, cromàtiques, etc.3. El llenguatge de les òptiques

Les òptiques i l'enquadrament
Perspectiva de les òptiques
Compressió de l'espai
Manipulació de la perspectiva
Focus selectiu

Control de la imatge A
La relació d'aspecte
Formats de pantalla

Control de la imatge B
Filtració
Velocitat
Borrositat a baixa velocitat
Angle d'obturació


4. Exposició
La llum com a energia
F / stop
Exposició, ISO i relacions d'il · luminació
Velocitats de l'ISO
Determinar l'exposició
Les eines (Fotòmetres / incident / reflectida)

Exposició i la càmera5. El sistema de zones
L'escala de grisos
Per què 18%?
Col · locació i caiguda


6. Les eines d'il · luminació
Tipus de projectors disponibles al mercat
HMI, tungstè, fluorescents corregits ....

Exposició i relacions d'il · luminació
Distància de la font d'il · luminació
Llei del quadrat invers i llei del cosinus
Aplicacions informàtiques d'ajuda


7. Control del color

Temperatura de color (Conversió, balanç, correcció)
Mesuradors de color
Mireds / filtres
Balanç del color de la pel · lícula

El balanç de la llum

CTO / CTB
De tungstè a llum de dia
Il · luminació fluorescent

8. Elecció: Cinema o vídeo (cel · luloide vs HD / Cinema Digital)
Pros i contres de cada suport. Elements a tenir en compte per triar el més adequat segons els requisits del projecte i el flux de treball.

CINEMA (65mm, 35mm, S35mm, S16mm, S8mm)
Arriflex, Panavisión, Aaton, Bolex ...

CINEMA DIGITAL (ALEXA, RED, BLACMAGIC, VIPER, ...)


9. Treball en el decorat
Responsabilitats del primer operador (Dir Foto)
Relacions amb el director
Relacions amb l'Auxiliar de Direcció
Reunions amb el director (12 temes a tractar)
Lectura fotogràfica del guió / Planificació del mateix
Reunions amb la resta de caps d'equip (temes a tractar)


10. Localitzacions
Factors a tenir en compte a l'hora de fer l'elecció
Fotos descriptives
Fotos d'exposició / Leike / diapos / digital (kodak look manager)
Material necessari per localitzar
Plantes de les localitzacions
Estudi de la localització
Material a utilitzar (eines / software)
Col · locació de la càmera (implicacions narratives de l'elecció de la posició i de l'òptica)
high key / low key
racord de llum / eixos de llum / claus de la continuïtat lumínica
moviments de càmera i la seva il · luminació
(Il · luminació d'escenaris complets)


11. Relació entre fotografia i els altres departaments.
So
Direcció artística
Vestuari
Maquillatge

 L'Equip de càmera
Operador de càmera
Ajudant de càmera
Auxiliar de càmera
Elèctrics
Maquinistes
Altres Unitats

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0.6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
0.8
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs valoraran tant els aspectes personals com els coneixements adquirits; donant especial importància a la capacitat de treball en equip.

Sota aquests termes s'avaluarà:

-Puntualitat (lligada a l'assistència): 15% de la nota final

-Actitud (iniciativa / participació): 15% de la nota final

-Treball pràctic individual: 20% de la nota final

-Treball pràctic en grup: 20% de la nota final

-Examen final: 30% de la nota final


-En cas de suspendre (o no presentar-se) la 1a concocatoria, s'haurà de fer un treball pràctic per a la 2a. Un Storyboard fotogràfic de, almenys, 30 imatges.

Bibliografia i recursos

-BLAIN BROWN. Cinematografía teoría y práctica

      Barcelona  · EDICIONES OMEGA. 2008

 

 

 

 

-PAUL WHEELER. Cinematografía en Alta definición

     Barcelona  · EDICIONES OMEGA. 2008