Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques en Empreses (24)

Pràctiques en Empreses (24)
24
9543
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


El departament de pràctiques està integrat per:

Prof Beatriz Lucaya. Correu electrònic: bealucaya@uic.es

Prof Cristina Prats. E Mail: cprats@uic.es

Prof Cristina Tresserres. E Mail: mctresserres@uic.es 

Secretària administrativa: Lorena Villarreal. Correu electrònic: lvillarreal@uic.es

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Els programes de formació de la Universitat tenen una forta orientació professional, el que fa que siguin molt importants els períodes de pràctiques a l'empresa. Les pràctiques en empreses són un mitjà més de formació de l'alumne pel que fa a coneixements i capacitats i es realitzen a l'empara d'un conveni amb l'empresa i sota la supervisió i seguiment de la Universitat i un representant de l'empresa.

Les pràctiques s'enfoquen com una eina més de formació de l'alumne i és l'inici a la reflexió sobre on es vol desenvolupar professionalment un alumne. El seguiment s'efectua a través del tutor de la universitat i del tutor d'empresa. Aquest seguiment es realitza de forma continuada i es formalitza mitjançant diferents informes i reunions amb el tutor d'universitat, on es realitza un treball personalitzat de seguiment amb cadascun dels alumnes 

Requisits previs

Els alumnes del programa d'ADE + Enginyeria han de matricular-se de l'assignatura de pràctiques en el tercer curs. Els alumnes d'ADE i ADE anglès poden matricular-se de l'assignatura optativa de pràctiques en el quart curs de Grau. 

Objectius

Els objectius d'aquestes pràctiques són la inserció de l'estudiant en el món laboral, permetent la integració i l'aplicació dels coneixements teòrics en els diferents contextos professionals, així com la potenciació del desenvolupament de les diferents habilitats, competències, actituds i aptituds. 

Competències

Les competències que es vol aconseguir desenvolupar en l'alumnat són:

• Responsabilitat en la realització i correcte lliurament de les seves tasques.

• Coneixement de l'empresa i del sector en finalitzar el període de pràctiques.

• Integració a l'empresa i al departament

• Capacitat per al treball en equip.

• Iniciativa.

• Eficàcia en la resolució de problemes, incidències, etc

• Motivació.

• Capacitat de planificació i organització del treball.

• Qualitat en el treball / atenció al detall.

• Orientació al client.

• Capacitat de comunicació.

• Seguretat i autonomia en el desenvolupament de les seves funcions.

• Capacitat d'utilitzar correctament nous recursos tecnològics.

• Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics en el lloc de treball. 

 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

El resultat de les pràctiques consisteix en què l'alumne haurà tingut l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics i els continguts acadèmics en el treball desenvolupat. Així mateix, el període de pràctiques haurà introduït l'estudiant en la realitat empresarial, fent que aquest desenvolupi una sèrie de competències i habilitats que ajudaran a l'alumne en la seva inserció futura al món laboral. 

Continguts

Sent l'objectiu principal de les pràctiques el d'inserir a l'alumne en la realitat empresarial, li oferim una sèrie d'eines per ajudar-lo a buscar pràctiques. Aquesta presa de contacte amb el món empresarial i el seu seguiment, quedarà reflectida en una sèrie de documents i de reunions amb el tutor de la universitat. En aquests documents l'alumne ha de demostrar els coneixements, habilitats i competències adquirides.

L'alumne haurà de presentar els següents documents:

Informes de seguiment i d'autoavaluació de competències, on l'alumne:

• Descriu la seva jornada laboral.

• Detalla les funcions que realitza.

• Destaca els elements que tant per part de l'empresa com per part de la universitat l'ajuden en el seu aprenentatge o bé troba a faltar.

• Crear un pla personalitzat de millora de competències.

Memòria escrita on l'alumne haurà de demostrar el seu coneixement sobre:

• L'empresa: sector i mercat on aquest opera.

• Descripció del departament on va fer les pràctiques.

• Detall de les tasques realitzades.

• Anàlisi dels processos interns que es realitzen a l'empresa i reflexió sobre possibles millores a implementar en aquests.

• Anàlisi amb esperit crític i constructiu de les pràctiques realitzades, fent una autoavaluació del grau de desenvolupament personal adquirit en diferents competències. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer desenvolupar competentment els continguts, la Universitat ofereix els serveis de:

Programa PROFESIONALÍZATE !, on els alumnes gaudiran de diferents sessions, entre elles:

• Sessió de preparació del CV: tallers i revisió.

• Assessorament vocacional

• Sessió de "Com fer una entrevista personal"

• Sessió "Social Media: com estar present a la xarxa"

• Sessions de mentoring i professionalitat a l'empresa.

Seguiment i suport personalitzat durant la recerca i el període de pràctiques:

• Recerca d'empreses i gestió de convenis.

• Seguiment i suport a l'alumnat durant les pràctiques.

• Sessions de tutoria: realització d'un "Pla personalitzat de millora en competències" 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquest programa s'avalua al final del període de pràctiques, quan es completen les hores de pràctiques establertes.

  L'avaluació de les pràctiques es realitzarà de la següent manera:

• Activitats realitzades abans de la pràctica:

o Lliurament de CV i "Manifestació de preferències".

o Assistència a les activitats de "Profesionalízate".

o Proactivitat en la recerca de pràctiques.

o Comunicació amb el coordinador.

• Comunicació amb el tutor de la universitat durant les pràctiques:

o Informes de seguiment.

o Models d'autoavaluació.

o Comunicació i reunions amb el tutor d'universitat.

• Informes del tutor d'empresa.

• Memòria de pràctiques. 

Bibliografia i recursos

Guia de pràctiques d'empresa