Universitat Internacional de Catalunya

Teoria de la Comunicació

Teoria de la Comunicació
6
9594
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Demanar cita prèvia amb per email

Presentació

Els discursos intel·lectuals, els models teòrics o les metodologies de recerca que han acompanyat la història del sorgiment i desenvolupament dels diferents mitjans de comunicació no són englobables en una teoria suficientment complexa única i principal ni tampoc en una sola definició de comunicació.

Davant d’aquesta evidència, en aquesta assignatura defensem l’oportunitat de fer un viatge introductori a través d’una selecció de teories que han fet aportacions acadèmiques consistents sobre el món mediàtic. Gràcies a un treball autònom guiat, l’estudiant recorrerà i analitzarà críticament les principals construccions teòriques i metodològiques que han servit de brúixola en aquest espai de diàleg i discussió que ha estat i és la història de la teoria de la comunicació.


Requisits previs

No són necessaris.

Objectius

L’exposició històrica i la tematització comparada per la qual opta aquest curs pretén que l’estudiant es doti a si mateix de l’instrumental analític amb el qual consideri que serà capaç de pronunciar-se críticament sobre les diferents dinàmiques i dimensions de l’ecosistema de comunicació digital actual.

Al seu torn, aquest curs vol despertar en l’estudiant el gust pel treball intel·lectual, així com la seva il·lusió per ser personalment capaç de generar un pensament analític i crític propi.

Aquest curs haurà aconseguit la seva finalitat si l’estudiant aconsegueix veure les teories entorn els mitjans de comunicació no només com a discursos hermètics i prescindibles pronunciats per especialistes estranys, sinó com a orientacions ineludibles per a una comprensió total dels mitjans i com a perspectives d’observació intel·lectualment estimulants.


Competències

 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 22 CE - Capacitat per analitzar críticament el periodisme espanyol, europeu i mundial
 • 36 CE - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 37 CE - Coneixement i domini de les diferents tècniques per contrastar la informació

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els principals conceptes teòrics que sustenten la tasca informativa.

 • Argumentar de manera intel·ligible i convincent.

 • Disposar d’una base històrica per entendre el present dels mitjans de comunicació.

 • Conèixer els elements configuradors de les organitzacions periodístiques. 

 • Desenvolupar un esperit emprenedor i la seva capacitat de lideratge.

 • Desenvolupar la seva creativitat i les aptituds per ser innovadors en el desenvolupament de productes i projectes periodístics o de comunicació.

Continguts

BLOC 1. TEORIA DE LA COMUNICACIÓ: FONAMENTS I EVOLUCIÓ

Tema 0. Les ciències socials i la teoria de la comunicació de masses

Tema 1. La primera era de la teoria dels mitjans

(A) La teoria de la societat de masses

(B) La teoria de la propaganda

Tema 2. La segona era de la teoria dels mitjans: les teories dels efectes limitats

Tema 3. La tercera era de la teoria dels mitjans: les teories crítiques i culturals

Tema 4. La quarta era de la teoria dels mitjans

BLOC 2. DISSENY, ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D’UNA RECERCA SOBRE COMUNICACIÓ


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 


ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,8
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.5
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.7
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Examen BLOC 1: 60 % 

 • Treball BLOC 2: 40 %

* Per aprovar l’assignatura és imprescindible presentar-se a l’examen i entregar el treball.

** La normativa ortogràfica de la Facultat s’aplicarà a tots els exàmens i treballs.

***Per superar la segona convocatòria caldrà tornar-se a avaluar de les activitats que no s’hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran pel que quedi indicat a començament de cada curs a la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l’assignatura.


Bibliografia i recursos

Baran, S. J. & Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future. Wadsworth.

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Scheufele, D. y Moy, P. (2000). Twenty-five years of the spiral of silence: A conceptual review and empirical outlook. International Journal of Public Opinion Research, 12 (1), 3-28.