Universitat Internacional de Catalunya

Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II

Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II
6
9639
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


PROFESSORA RESPONSABLE

Dra. M. C. Balaguer

Dilluns i dijous de 11:30 a 12h, dimarts de 13:30 a 14h

 

 

Presentació

Plantegem un aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica de manera interdisciplinar a partir del treball per projectes i diverses eines de treball com a resposta a la necessitat de comptar amb mestres ben preparats. Tot això, amb una filosofia educativa integradora de la persona humana i des de les capacitats per promoure un aprenentatge actiu i significatiu, engrescador, i amb la millor comunicació i relacions afectives i efectives.


Aquesta matèria té 18 crèdits ECTS impartits durant el primer semestre  del 3r curs de Grau en Educació Infantil. Els cèdits es distribueixen segons els continguts de les assignatures següents: 

 • Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica  (I)- 6 crèdits (centrats en l'àmbit de les Ciències)
 • Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica   (II)  -6 crèdits (centrats en l'àmbit de la Matemàtica)
 • Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica  (III) - 6 crèdits centrats en el Treball per projectes interdisciplinars de CCNN, CCSS i Matemàtica

 

La guia docent que ens ocupa recull els objectius, les competències, la metodologia i els sistemes i criteris d'avaluació de l'assignatura Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica   (II) que desplega les bases del desenvolupament del pensament matemàtic a l'educació infantil i la seva didàctica. 

La matemàtica, segons el currículum d'Educació Infantil, permet el desenvolupament de les tres àrees: descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn i comunicació i llenguatges. 

 

Objectius

 

 • Fomentar habilitats de recerca.
 • Treballar habilitats de raonament, anàlisi i síntesi
 • Desenvolupar habilitats de comunicació.
 • Aplicar tecnologies digitals en el desenvolupament del pensament matemàtic

Competències

 • CEM-33 - Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CEM-34 - Conèixer estratègies didàctiques per fer representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
 • CEM-35 - Entendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 1.  Usa el currículum com a instrument de treball per elaborar unitats didàctiques adaptades al context.
 2. Coneix els diferents blocs de continguts, la seva integració i distribució per programar activitats de 0 a 6 anys per al desenvolupament de les ciències.
 3. Estableix relacions entre les dificultats en l’aprenentatge i les dificultats en l’adquisició del llenguatge.
 4. Considera importants els coneixements previs en les situacions d’ensenyament-aprenentatge.
 5. Planteja estratègies d’aprenentatge adaptades als diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat de ciències amb esperit emprenedor.
 6. Relaciona i aplica els continguts teòrics en situacions de treball plantejades a la pràctica.
 7. Vincula l’avaluació amb les competències i els resultats d’aprenentatge.
 8.  Analitza i utilitza l’error com a font d’aprenentatge de les ciències.
 9. Elabora pautes d’observació i seguiment en coherència amb les activitats plantejades, orientades a la qualitat.
 10. Relaciona la lògica que presenta l’alumnat amb la lògica científica.
 11. Considera l’avaluació de la pràctica docent com una part del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 12. Participa en activitats de grup i considera les aportacions dels companys en benefici de l’aprenentatge individual i col·lectiu.
 13. Comunica les seves idees argumentades als altres i les expressa de forma correcta en la llengua de l’ensenyament (català en el cas d'aquesta assignatura), de forma oral i escrita, i és capaç de representar-les mitjançant mapes conceptuals o altres procediments.


Continguts

 • El currículum de matemàtiques a l'educació infantl
 • La construcció dels coneixements matemàtics: desenvolupament del pensament matemàtic de 0 a 6 anys
 • Planificació de l'acció: del primer nivell de concreció a la programació d'aula
 • Criteris de selecció i seqüenciació dels continguts
 • Blocs temàtics: lògica matemàtica, numeració i càlcul, geometria, mesures i estadística
 • Matemàtiques i llenguatge: dificultats en l'aprenentatge
 • La funcionalitat social de la matemàtica i el seu contingut a l'aula
 • La diversitat com a condició pedagògica
 • Tipologia d'activitats: modalitats organitzatives i recursos necessaris: manipulatius i digitals
 • El joc com a investigació
 • La globalitat en la percepció: l'educació dels sentits i el processament de la informació
 • L'observació i l'experimentació com a situacions de apendizaje
 • L'avaluació com a element regulador del procés d'ensenyament i aprendiazaje en la matemàtica

Blocs per desenvolupar els continguts

 1. Introducció a la matemàtica infantil. Per / què ensenyar matemàtica en EI
 2. Què ensenyar per al desenvolupament de la matemàtica infantil?
 3. Com afavorir el desenvolupament del pensament matemàtic a l'EI?
 4. L'avaluació del desenvolupament del pensament matemàtic a l'EI: per què, què, com i quan avaluar?

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAprenentatge de la matemàtica

Mantindrem coherència amb les altres matèries de l'ambit i treballarem globalment la metodologia de projectes i racons. També farem aprenentatge cooperatiu, mètode expositiu, i resolució d’exercicis i problemes. Treballarem amb diferents tipus d’activitats formatives: estudi i treball en grup, tallers, classes teòriques i pràctiques, i estudi i treball individual i autònom.

 

Treball en grup (entrenament)

PRESENCIAL

Act. Form.

Metodo-logia

competències

Treball individual (entrenament)

VIRTUAL

Act. Form.

Meto-dologia

Competències

 1. Exposició teòrica

 

 

 

 

 

  2. Revisió materials i recursos en xarxa (EG)

 

 

 

 

3. Anàlisi vídeo

 

 

 4. Consulta activitats xtec.cat

 

5. Programació i robòtica

 

CT

 

 

 

 

 

S-T

CP

 

 

 

 

CP

 

 

 

ST

 

CT / CP

 

LM

 

 

 

 

 

EC

REP

 

 

 

 

ABP

 

 

 

EC

 

ABP

CEM 33, 34, 35; CET 2, 3

CG 4

 

 

 

CEM 33, 34,35

CET 1, 2, 3, 4, 7

CG 2, 4, 9

 

 

CEM 33, 34,35

CET 2, 3, 4, 7

CG 2, 4, 9

 

CEM 35

CET 1, 2, 3, 7

CG 2, 4, 9

 

CEM 34

CET 1, 2, 3, 5, 7

CG 1, 2, 9

 1. Anècdotes: anàlisi i recull creatiu (relació teoria i pràctica

 

 

 

 2. Comentari de text EI

 

 

 

 

 

 

 3. Calendari  de seguiment

 

ETI

 

 

 

 

 

CP

 

 

 

 

 

 

ETI

EC

 

 

 

 

 

REP

 

 

 

 

CEM 33, 34,35

CET 2, 3, 4, 7

CG 11

 

 

CEM 33, 34,35

CET 2, 3, 4, 7

CG 2, 4, 9

 

 

 

 

 

CG11

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball en grup (avaluació)

PRRESENCIAL

RA

Treball individual (avaluació)

RA

1. UD: elaboració a partir dels temes que els hi donem i desenvolupades en paral·lel al temari. (anàlisis currículum, síntesi, creativitat, AD…) EG (25%)

 

 

 

1-3- 5- 9-11-12-13

 

 

 

 

 

 

1. Proves objectives i d'execució (EI) 45%)

PRESENCIAL 

2. Tutories (EI) (15%)

 VIRTUAL

 

3. Reflexions vinculades a les pràctiques (15%)

 PRESENCIAL

 4. Autoavaluació

 

 

 

1-2- 13

 

2-13

 

 

4-6-7-8-10


Aprenentatge de la matemàtica

L'assignatura és presencial i seguirà una avaluació continuada  vinculada amb l'assoliment de competències, (assistència del 60%). L'alumnat podrà anar autoregulant el seu grau d'aprenentatge d'acord amb les rúbriques de l'assignatura.

Es valorarà el progrés personal, dins una avaluació acumulativa. MOLT IMPORTANT: es tindrà en compte la coherència entre les notes personals i grupals, per certificar l'assoliment individual de les competències.

Cal aprovar la prova integradora per considerar la resta de les notes. Si es considera que una de les competències no s'ha assolit, prenent com a base les rúbriques de l'assignatura, caldrà que sigui recuperada en segona convocatòria. En aquest cas la prova serà específica per a aquesta competència.

D'acord amb les directrius del graus i en coherència amb el desenvolupament transversal de la competència comunicativa CG2, es potenciarà la correcció en la ortografia i en la redacció de les activitats d'avaluació. En aquest sentit es retornaran amb un NC aquells treballs (no proves) que presentin excés de faltes d'ortografia o un redactat il.legible. En cas que no sigui pertinent el NC, es penalitzarà amb 0,2 punts cada falta greu que s'observi.

 

Bibliografia i recursos

Balaguer, M.C. Lectura estartègica dels problemes matemàticsa l'Educació Primària.TDX  http://hdl.handle.net/10803/9348

DEGC. Currículum Educació Infantil (2n cicle) Prresentació ppt http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0017/5fafc944-5584-416c-b923-5852eb00548a/presenta_infantil_2ncicle.pdf

DEGC. Decret 181/2008, al DOGC núm. 5216 - 16/09/2008 2n cicle parvulari http://www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm       

DEGC. Desplegament curricular 2n cicle http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e61d56b-75c7-4077-8caa-5a1418962643/presenta_program_2ncicle_infantil.pdf 

Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

 

Material didàctic