Universitat Internacional de Catalunya

Medicina/Patologia Oral (TRANSV)

Medicina/Patologia Oral (TRANSV)
1
9809
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Javier Mareque Bueno

makdoc@uic.es

Presentació

La medicina oral i maxil · lofacial entesa com Medicina Bucal és una assignatura multidisciplinar de l'Odontologia. Requereix d'una permanent interrelació amb altres disciplines de la professió i de la Medicina en general per al diagnòstic i tractament dels casos que es presenten.

L'expressió Medicina Oral confereix a la matèria connotacions comuns amb la Medicina General posant en evidència la coincidència de l'odontòleg amb el metge en molts dels coneixements teòrics i pràctics i la necessitat que l'odontòleg comprengui les bases mèdiques i les repercussions de les patologies sistèmiques o generals o de les síndromes genètics abans d'iniciar el tractament dental, prestant especial atenció a la clínica que es manifesta en l'àrea estomatognàtica.

Requisits previs

no hi ha requisits

Objectius

Es posarà especial èmfasi en el concepte de les diferents entitats patològiques, l'etiopatogènia, la clínica i els aspectes diagnòstics, integrant aquesta visió amb altres assignatures de formació bàsica en el currículum com l'anatomia patològica, la radiologia i la patologia medicoquirúrgica.

 

Pretenem així dotar l'alumne d'aquells coneixements bàsics en aquesta matèria que d'aquesta manera podrà exercir la seva activitat amb una sòlida visió d'interrelació de l'odontologia amb la medicina

 

Competències

 

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i expectatives del pacient, així com comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants al tractament de pacients
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 16 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia dels fàrmacs i altres intervencions terapèutiques, coneixent-ne les contraindicacions, interaccions, efectes sistèmics i interaccions sobre altres òrgans, basant-se en l'evidència científica disponible
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'odontologia, i ser competent en el diagnòstic, pronòstic i elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics , hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 26 - Saber planificar i realitzar tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin atencions especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota l'adequada supervisió
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, comprenent la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 41 - Conèixer les ciències del comportament i comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties buco-dentals
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties buco-dentals, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut buco dental
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar els resultats
 • 52 - Elaborar i executar programes de salut oral i conèixer de la coordinació Inter-institucional i Inter-professional necessària per a la seva execució
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 65 - Diagnosticar, planificar i realitzar, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporo-mandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits peri-implantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d’edentació parcial o total i en la planificació del seu tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dento i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, mal posicions i / o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les seves possibles correccions ortodóntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, reconeixent les seves característiques i peculiaritats
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, coneixent les seves contraindicacions, interaccions, efectes sistèmics i repercussions sobre altres òrgans

Resultats d'aprenentatge

Elaborar correctament una història clínica de medicina oral.

Executar una correcta exploració física.

Conèixer i indicar correctament els diversos mètodes de diagnòstic, principalment la presa de biòpsia.

Conèixer les patologies de la mucosa oral i el seu diagnòstic i tractament

Sol · licitar i interpretar correctament una analítica.

Fomentar l'alumne el treball en equip.

Estimular l'alumne per a la formació continuada en aquesta matèria.

Iniciar l'alumne en la presa de decisions diagnósticas.racciones, efectes sistèmics i repercussions sobre altres òrgans

Continguts

MEDICINA ORAL I MAXIL · LOFACIAL

INTRODUCCIÓ

TEMA 1 . Anatomia , Histologia , Fisiologia , Embriologia , Immunologia , Funcions

TEMA 2 . Anatomia , Histologia , Fisiologia , Embriologia , Immunologia , Funcions

TEMA 3 . Història clínica oral , exploració cav . Oral i annexos . Semiologia . Símptomes : halitosi , xerostomia .

TEMA 4 . Proves complementàries : Analítica , Radiologia , Biòpsia , Anat.patológica ...

TEMA 5 . Fàrmacs d'ús en medicina oral . Fórmules magistrals . Preparats . Fitoteràpia

PATOLOGIA MÈDICA MUCOSA

 

TEMA 1 . La medicina oral en la història de la odonología

TEMA 2 Variants de la normalitat . Lesions fonamentals en pell i mucoses : eritema , pàpula , ....

TEMA 3 . Lesions per agents físics , mecànics o químics

TEMA 4 . Infeccions Bacterianes , Víriques i micòtiques

TEMA 5 . Infeccions Bacterianes , Víriques i micòtiques

TEMA 6 . Estomatitis aftosa oral recidivant

TEMA 7 . Liquen pla

TEMA 8 . Pèmfig , pemfigoide

TEMA 9 . Mal. Conectiva : Lupus , esclerodèrmia , Dermatomiositis

TEMA 10 . Lesions mesenquimals

TEMA 11 . Lesions epitelials i pigmentades

TEMA 12 . Patologia de la llengua

TEMA 13 . Patologia dels llavis . Quilitis
 

dolor orofacial

 

TEMA 1 . Semiologia neuromuscular orofacial

TEMA 2 . Dolor neurogen orofacial : neuràlgia trigeminal , glosofaríngea ..

TEMA 3 . Dolor d'origen vascular

TEMA 4 . Analgèsia , Fàrmacs , Acupuntura , Cirurgia

 

PATOLOGIA glandular

 

TEMA1 . Anatomia , Histologia , Fisiologia , de les glàndules salivals .

TEMA 2 . Saliva : Funció, composició . La saliva com a diagnòstic

TEMA 3 . Semiologia glàndules salivals . Tècniques d'exploració

TEMA 4 . Patologia inflamatòria i tumoral de glàndules salivals

 

PATOLOGIES ORALS D'ORIGEN SISTÈMIC

 

TEMA 1 . Manifestacions orals de la radioteràpia i quimioteràpia .

TEMA 2 . Col · lagenosis : lupus , dermatomiositis , esclerodèrmia , miastènia

TEMA 3 . Malalties secundàries a fàrmacs . Osteoradionecrosis

TEMA 4 . Manifestacions orals de la sida i el pacient inmunodeprimido.Paciente trasplantat

TEMA 5 . Malalties digestives : Crhon . / Malalties hematològiques

 

ALTERACIONS GENÈTIQUES

 

TEMA 1 . Deformitats del sistema osteomuscular : Querubinismo , Displàsia Cleidocraneal , Disostosis Craneofacial ,

TEMA 2 . S. de Teacher Collins , S. de Pierre Robin , S.de Hollermann - Streiff , osteopetrosis , Osteogènesi Imperfecta ,

S. d'Albright , S. d'Ellis - Van Creveld . Síndrome de Down , S. Prader Willi , S. Cornelia de Lange , S. Crit de gat ,

S.Patau , S.Edward

TEMA 3 . Altres anomalies amb afectació oral : S. de Marfan , malaltia coronària , S.Cromosoma X fràgil ,

Epidermiolisis bullosa , Mucopolisacaridosi . Inf Bourneville

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia i activitats formatives

        1 . Classes teòriques

Lliçons magistrals , impartint els coneixements teòrics i pràctics de forma esquemàtica amb gran contingut iconogràfic . Les classes tindran una durada de 2 hores . Es destinarà un temps final ( 15 minuts ) de la classe teòrica per preguntes , clarificació o ampliació de conceptes .

                2 . Seminaris

S'efectuaran seminaris per ampliar i consolidar aquells coneixements teòrics importants en els quals serà important la participació activa de l'alumne durant la realització del seminari

               Mètode del cas

Plantejament d'una situació clínica que utilitzem per repassar i avaluar els coneixements de l'alumne .

3 . Treball

L'alumne ha d'efectuar un treball escrit com a complement de les classes teòriques i es basarà en els temes explicats a classe . Els temes es correspondran amb el temari de l'assignatura Es lliuraran en format Word i en paper a la data indicada . Es presentarà en Arial 10 amb un màxim de 10 pàgines exclòs índex i bibliografia . La bibliografia mínima seran 10 cites . S'hauran de realitzar en grups de 6 alumnes .


4 . Presentacions dels alumnes

L'alumne realitzarà en grup la preparació i la presentació a la classe dels temes adjudicats per consolidar els coneixements i millorar les habilitats i tècniques de presentació oral

Els temes hauran d'exposar a classe en powerpoint en un màxim de 10 minuts , per un sol dels membres del grup i segons un calendari que es publicarà

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i Criteris d'Avaluació

L'avaluació serà realitzada de la manera següent:

 

              Examen final teòric 70% . Es realitzarà un examen parcial alliberador la nota en cas d'aprovar només és vàlida per a la primera convocatòria

               Pràctiques / Seminaris 25%

               Treball 5%

 

L'examen final teòric , serà de 40 preguntes de resposta múltiple ( 5) , amb 1 única resposta correcta . L'examen pràctic constarà de 10 casos amb resposta múltiple ( 5) i una única correcta . Una resposta errònia restarà 0,20 punts .

L'assistència a seminaris pràctics és obligatòria i es passarà llista. A partir de dues faltes , les pràctiques es consideraran suspeses i l'alumne no podrà presentar-se a examen pràctic

En el treball escrit s'avaluarà : presentació , estructuració , contingut temàtic i bibliografia i es presentarà i defensarà en alguna reunió científica que s'anunciarà amb antelació

La nota global per aprovar serà un 6

Bibliografia i recursos

Scully C. 

Oral and Maxillofacial Medecine. 

Ed. Churchill Livingstone Elsevier, 2ª edición 2008.

 

 

Bagan / Ceballos / Bermejo / Aguirre / Peñarrocha

Medicina oral

Ed. Masson SA, 1995.

 

Bermejo

Medicina bucal vol. I y vol. II

Ed. Sintesis SA, 2000

 

Laskaris

Pocket Atlas of Oral Diseases

Ed. Thieme, 1998

 

Bascones / Llanes

Medicina bucal vol I y vol. II

Ed. Avances Médico Dentales, 2ª edición 1996

 

Wood / Goaz

Diagnóstico diferencial de las lesiones orales y maxilofaciales

Ed. Hardcourt Brace, 1998

 

Ceballos / Bullon /Gandara / Chimenos / Blanco / Martinez / Garcia

Medicina Bucal práctica

Ed. Danu SL., 2000

 

Bascones / Manso

Dolor orofacial

Ed. Avances Médico Dentales, 2ª edición 1997

 

Fonseca

Oral and Maxillofacial Surgery, vol. 1,4,5,6

Ed. Saunders. 2000

 

Marx / Stern

Oral and Maxillofacial Pathology

Ed. Quintessence. 2003

 

Myers / Suen

Cancer of the Head and Neck

Ed. Saunders, 3ª edición, 1996

 

Langlais / Langland / Nortjé

Diagnostic Imaging of the Jaws

Ed. Williams & Wilkins, 1995

 

Gorlin / Cohen / Levin

Syndromes of the Head and Neck

Ed. Oxford, 1990

 

Pilch

Head and Neck Surgical Pathology

Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2001

 

Barnes / Eveson / Reichart / Sidransky

Pathology and Genetics of Head and Neck Tumors. Classification of Tumors

IARC Press, 2005