Universitat Internacional de Catalunya

Microbiologia (TRANSV FB)

Microbiologia (TRANSV FB)
1
9810
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia consistirà en classes magistrals (CM, 0,5 crèdits), així com en l'estudi de casos (MC, 0,5 crèdits) extrets d'articles científics internacionals vinculats amb la temàtica. Les CM es complementen amb vídeos didàctics sobre la matèria.

Les activitats formatives utilitzades per a l'avaluació de l'aprenentatge consistiran en un comentari d'un article científic vinculat a la matèria i un examen amb questions obertes sobre la totalitat del contingut del curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua - EC (30%): partipació als debats, als forums del Moodle, etc.

Resolució de casos - RC (30%)

Prova final - PFE (40%)