Universitat Internacional de Catalunya

Periodòncia-Implantologia I

Periodòncia-Implantologia I
2
9964
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Dimecres de 15:00 a 17:00

Dr. Andres Pascual: pascuallarocca@hotmail.com

Presentació

La relació entre la periodòncia i els Implants dentals és molt estreta i està àmpliament estudiada.

En l'actualitat el tractament implantològic està enfocat d'una manera interdisciplinaria, respectant els principis i les recomanacions de les diferents especialitats de l'odontologia.

És fonamental el coneixement i l’avaluació dels diferents factors periodontals que poden interferir en el tractament implantològic.

Requisits previs

L’estudiant haurà d’haver aprovat les pràctiques clíniques del 1er y el 2n curs. A més de les assignatures teòriques Periodòncia Avançada i Revisió de la literatura.

Objectius

L'estudiant serà capaç al finalitzar el seminari:

-Reconèixer els principals factors a considerar en el tractament Periodòncia-Implants.

-Reconèixer els principals factors de risc periodontals relacionats amb el tractament implantològic.

-Realitzar un anàlisi llògic sobre el pronòstic periodontal dels seus pacients i com podria aquest influir sobre el tractament implantològic.

Competències

Coneixement comprensiu de l'anatomia de la mucosa periimplantaria, incloent el sondatge de la mucosa periimplantaria, dimensió de la papil·la  entre dents i implants i entre implants.

Coneixement de la infecció microbiològica periimplantaria.

Coneixement de l'efecte del trauma oclusal sobre els teixits periimplantaris.

Coneixement de les principals malalties periimplantaries, mucositis i periimplantitis.  Coneixement dels principals factors de risc i mecanismes de susceptibilitat.

Coneixement del tractament de implants en el pacient periodontal.

Coneixement de la lesió periimplantaria i el fenomen d’osteointegració.

Coneixament  dels principals procediments mucogingivals periimplantaris.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant serà capaç d’aplicar els objectius estudiats a les diferents situacions clíniques identificant les característiques de cada cas i les necessitats específiques.

Continguts

L’assignatura es desenvolupa en base a la presentació de casos clínics a ser tractats pels estudiants, havent de presentar el pla de tractament complet i els possibles factors de risc associats.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada setmana un estudiant haurà de presentar almenys un cas clínic acabat a la clínica universitària. S’analitzaran les característiques i condicions de pretractament, la tècnica quirúrgica i els resultats obtinguts. Així com les possibles interaccions amb altres àrees.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssistència i avaluació contínua en base als casos presentats.