Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Medicoquirúrgica Oral 2

Patologia Medicoquirúrgica Oral 2
6
10008
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Aquesta assignatura utilitzarà la plataforma Moodle per subministrar continguts docents i enviament de notificacions als alumnes.

Professors de l'assignatura:

Dr. Pablo Altuna 

Dr. Luís Sánchez

Dr. Francesc Xavier Subirana

Dra. Adaia Valls

Dr. Basel Elnayef

Dra. Maria Teresa Fernández

Dra. Susana García

Dra. Nuria Farré

Dr. Jordi Caballé


Professor titular de l'assignatura: Dr. Pablo Altuna. altuna@uic.es 

Presentació

 La Patologia Medico-Quirúrgica 2 (PMQ2) introdueix la traumatologia maxil·lofacial, la patologia de les glàndules salivals i les deformitats maxil·lofacials congènites, i aprofundeix en la patologia oral quirúrgica i la cirurgia implantològica dental així com coneixements bàsics i avançats de biologia òssia.

Requisits previs

 Haver superat les assignatures: "Patologia Medico-Quirúrgica Oral 1" i "Medicina Oral i Maxil·lofacial".

 

Objectius

-Adquirir coneixements bàsics i avançats de biologia òssia.

- Estudiar la traumatologia al territori maxil·lofacial, fent especial èmfasi en el diagnòstic precoç, el maneig immediat i diferit per part de l'odontòleg, i la detecció i maneig de complicacions.

- Aprofundir en l'estudi de la patologia oral i dotar l'alumne dels coneixements teoricopràctics necessaris per efectuar un correcte diagnòstic diferencial i enfocament multidisciplinari.

- Estudiar la patologia glandular salival inflamatòria i tumoral.

- Estudiar la patologia maxil·lofacial congènita, prestant especial atenció al paper de l'odontòleg en la coordinació de teràpies multidisciplinàries i en la prevenció de complicacions maxil·lofacials.

- Aprofundir en l'estudi de la implantologia dental, ja iniciat en l'assignatura de PMQ1, des d'un punt de vista teòric-pràctic i innovador.

- Introduir els coneixements més actuals sobre enginyeria tissular aplicada al camp de la implantologia dental, i elaborar en les seves perspectives de futur.

Competències

 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 16 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia dels fàrmacs i altres intervencions terapèutiques, coneixent-ne les contraindicacions, interaccions, efectes sistèmics i interaccions sobre altres òrgans, basant-se en l'evidència científica disponible
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 34 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 57 - Conèixer els processos generals d'emmalaltir, curar i reparar, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, l'hemorràgia i la coagulació, la cicatrització, els traumatismes i les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 60 - Conèixer la farmacologia general i clínica en la pràctica odontològica
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 78 - Dur a terme procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia preprotètica

Resultats d'aprenentatge

En superar aquesta assignatura, l'alumne ha de ser capaç de:

- Efectuar un correcte diagnòstic de les fractures dentals i orientar el seu maneig en funció del grau d'afectació tissular.

- Conèixer els principis generals d'estabilització de fractures i les particularitats aplicables a l'àrea maxil·lofacial.

- Enfocar adequadament el maneig inicial i diferit dels pacients amb fractures facials.

- Detectar de manera immediata les complicacions en traumatologia maxil·lofacial i efectuar un tractament precoç i eficaç.

- Efectuar un correcte diagnòstic diferencial i maneig de les lesions de la mucosa oral i ossos maxil·lars.

- Distingir perfectament i de manera precoç els signes d'alarma de malignització de les lesions orals.

- Conèixer la patologia salival inflamatòria i tumoral i saber orientar el seu maneig en funció de la seva etiologia.

- Entendre els mecanismes etiològics i patogènics de les deformitats crani-maxil·lofacials i la seva implicació en el desenvolupament de patologia oral.

- Enfocar de manera eficaç el maneig de les complicacions dento-maxil·lofacials dels pacients amb malformacions congènites.

- Efectuar un correcte diagnòstic i planificació terapèutica en implantologia dental.

- Gestionar de forma eficaç els teixits durs i tous periimplantaris per optimitzar els resultats en implantologia dental.

- Conèixer els factors de risc de complicacions en implantologia dental.

- Conèixer les tècniques modernes d'enginyeria tissular aplicades a la implantologia.

Continguts

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCLASSES TEÒRIQUES PRESENCIALS:

Dimecres de 8-10 hores.

Classes magistrals presencials, en les que es presenten els diferents blocs temàtics

 

Divendres de 10-12h. 

Classes magistrals presencials, en les que es presenten els diferents blocs temàtics 

 

SEMINARIS

Divendres 12-14h.

Seminaris presencials, amb una metodologia que afavoreix la participació per part dels estudiants

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

EVALUACIÓ

 

L'evaluació serà continuada i constarà de:

 

Test: després de varies classes i seminaris, els/les alumnes hauràn de respondre a un qüestionari a través del Moodle que contaran el 10% de la nota final. El questionari constarà de 10 preguntes tipus test. Cada pregunta tindrà 4 respostes possibles. Cada pregunta correcte sumarà 1 punt, les errònies restaran 0,33 punts i les deixades en blanc no contaran. Per tant, es pot obtenir fins a un punt de la nota final amb aquest test.  L'exàmen serà presencial i caldrà ordinador personal o tablet per a realitzar-lo. Per a realitzar el test, tindreu 10 minuts. El test NO és recuperable

 

Exàmen teòric final: L'exàmen final contarà el 90% de la nota de l'assignatura. Constarà de 40 preguntes tipus test, 4 respostes possibles. Cada pregunta correcte sumarà 1 punt (40 punt totals), cada pregunta errònia restarà 0,33 punts, les preguntes en blanc no conten. El criteri d'aprovat es situará als 20 punts (50% dels punts possibles).En el  cas d’anul·lació d’alguna pregunta, la nota per aprovar serà el 50 % de la nota màxima possible. Es necessari aprovar l'exàmen teòric final per aprovar l'assignatura. Temps per a l'examen: 50 minuts. 

Exàmen Oral* (*en cas de no assistir amb motiu justificat a la convocatòria ordinària, i amb la corresponent instància resolta favorablement ): L'exàmen final contarà el 90% de la nota de l'assignatura. De tot el temari del curs (inclús seminaris), el professorat triarà 10 temes per desenvolupar. D'aquests 10 temes, l'alumne triarà 5 a l'atzar i els haurà de desenvolupar, tot contestant les preguntes específiques que faci el professorat. Cada tema a desenvolupar puntuarà 20 punts, en total 100 punts. Temps total per l'exàmen 30 minuts.

 

Bibliografia i recursos

RECURSOS D'APRENENTATGE:

     -Material docent subministrat pel Moodle.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery

Hupp, Ellis, Tucker

Ed Mosby

 

30 years of Guided Bone Regeneration 

Buser, D. 

Ed Quintessence Publishing

 

Cirugía Plástica y Estética Periodontal e Implantológica

Zhur, O. & Hurtzeler M.

Ed Quintessence Publishing

 

Cirugía Estética Mucogingival

Zucchelli, G.

Ed Quintessence Publishing

 

Medimecum 2022

Villa, Luis F.

Ed Springer Healthcare

 

Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery

Michael Miloro

Ed BC Decker

 

Oral and Maxillofacial Pathology

Neville

Ed Saunders

 

Oral Surgery for the General Dentist

Sailer, Pajarola

Ed Thieme

 

Patología Oral y Maxilofacial contemporánea

Philip Sapp

Ed Elsevier

 

Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction

Peter Ward-Booth

 

Tratado de cirugía bucal.

Gay Escoda C, Berini Aytés L.

Ed Ergon

 

Contemporary Implant Dentistry

Carl E Misch

 

Cirugía Oral

Matteo Chiapasco

 

 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 13/01/2023 A21 10:00h
 • E1 13/01/2023 A12 10:00h
 • E1 13/01/2023 A22 10:00h
 • R1 18/01/2023 A04 13:00h