Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Artística

Direcció Artística
3
10060
4
Primer semestre
op
Creació cinematogràfica
Direcció artística
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

Direcció artística és una assignatura de 3 crèdits ECTS que s'imparteix durant el primer semestre del quart curs de grau de Comunicació Audiovisual.

És un curs teòric-pràctic en el qual s'estudiarà la tasca del director d'art i es treballaran els continguts bàsics per poder analitzar i crear l'estètica d'una producció audiovisual. L'assignatura se centra en donar als alumnes les eines necessàries per crear la direcció artística de qualsevol projecte audiovisual.

Requisits previs

No cal cap requisit previ.

Objectius

Proporcionar a l'alumne els principis i coneixements per desenvolupar el procés de treball bàsic d'un director d'art en el camp de la producció audiovisual.

Adquirir la capacitat d'anàlisi per les diferents obres audiovisuals i de creació dels elements visuals necessaris per formar un discurs estètic propi, i així donar el caràcter dramàtic adequat a la producció, establint un diàleg amb l'espectador.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Després de cursar l'assignatura, els alumnes adquiriran els coneixements necessaris per controlar estèticament el llenguatge audiovisual i el caràcter dramàtic de qualsevol producció.

Continguts

El programa teòric-pràctic de l'assignatura està format pels següents continguts:

 

Introducció a la direcció artística:

- Què és i en què consisteix la direcció artística.

- Responsabilitats i procés de treball del director d'art.

- Organigrama del departament d'art.

- La percepció de l'estètica en un projecte audiovisual.

 

Creació de la direcció artística per a un projecte audiovisual:

- Traduir la narrativa dramàtica en narrativa visual.

- Creació de la narrativa visual utilitzant les 7 eines de la construcció visual.

 

Art i estètica en les produccions audiovisuals:

- Anàlisi i psicologia de l'estètica segons al gènere al qual pertany.

- L'art en les produccions cinematogràfiques.

- L'art en les produccions per a la "petita pantalla": televisió i internet.

- L'art en altres gèneres audiovisuals.

- La relació i influència entre gèneres com a font d'inspiració.

- La intertextualitat entre les diferents disciplines artístiques com a eina creativa.

 

Control de l'art final en un projecte audiovisual:

- Composició i relació amb la càmera.

- Vestuari i caracterització dels personatges.

- La influència del procés de postproducció en la direcció artística: correcció de color, títols de crèdit, etc.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.6
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació serà continuada. Durant el transcurs de l'assignatura, els alumnes realitzaran i lliuraran les pràctiques corresponents a cada mòdul de l'assignatura, de les quals algunes seran individuals i/o en grup. Les pràctiques serviran per desenvolupar el temari tractat.

Al final de l'assignatura, els alumnes presentaran d'un treball final de direcció artística. Aquest treball podrà ser sobre el projecte final de grau, i es podrà realitzar individualment o en grup. Si es realitza en grup es demanarà un annex complementari on cada alumne reflexiona sobre la seva part del treball de manera individual.

Alhora es farà un seguiment dels alumnes segons els següents criteris: assistència, actitud, participació a classe, habilitats, treball en equip, compliment de terminis, etc.

En avaluar l'assignatura es tindrà en compte els següents aspectes:

35% Exercici pràctic.

45% Presentació del treball final de direcció artística.

20% Assitència i participació de l'alumne a classe.

La segona convocatòria es superarà realitzant un examen analitzant la direcció artística d'una peça audiovisual que es visualitzarà el mateix dia de l'examen i responent argumentant un qüestionari de preguntes sobre els continguts impartits.

* És imprescindible presentar tots els treballs en la data establerta.

* S'aplicarà la normativa ortogràfica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i el plagi en tots els treballs, pràctiques i examens, podent afectar a la nota final.

* La puntualitat i assitència a classe també serà un factor que es tindrà en compte.

Bibliografia i recursos

- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, ANTONIO. Del guion a la pantalla. Ariel, 2016.

- BARNWELL, JANE. Diseño de producción para pantalla. Parramon, 2018.

- CARROLL, HENRY. Lea este libro si desea tomar buenas fotografías. Blume, 2014.

- CARROLL, HENRY. Lea este libro si desea tomar buenas fotografías de lugares. Blume, 2017.

- EISEMAN, LEATRICE and RECKER, KEITH. Pantone: The 20th Century in Color. Chronicle Books, 2011.

- VVAA. Small Screen Aesthetics: From Television to the Internet. BFI, 2013.

- BLOCK, BRUCE. Narrativa visual. Omega, 2008.

- RIZZO, MICHAEL. Manual de dirección artística cinematográfica. Omega, 2005.

- ETTEDGUI, PETER. Diseño de producción & Dirección artística. Océano, 2001.

- PEACOCK, STEVEN and JACOBS, JASON. Television Aesthetics and Style. Bloomsbury Academic, 2013.

- DEBORAH NADOOLMAN LANDIS. Diseño de vestuario. Blume 2014

- PRÄKEL, DAVID. Composición. Blume, 2007.

- HELLER, EVA. Psicología del color. Gustavo Gili, 2004.

- RABIGER, MICHAEL. Tratado de dirección de documentales. Omega, 2007.